• Ustawa o zapobieganiu ora...
  16.04.2024

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1284 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Obserwuj akt

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 851, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. poz. 1317, z 2006 r. poz. 1011 oraz z 2008 r. poz. 1416): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. poz. 267, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271 i poz. 1505): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. poz. 1694, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1695, z 2007 r. poz. 818 oraz z 2008 r. poz. 416 i poz. 1367) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1027, poz. 1367, poz. 1486 i poz. 1505): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. poz. 1225 oraz z 2008 r. poz. 1346 i poz. 1463): (zmiany pominięte).
Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach, należy przez to rozumieć niniejszą ustawę.
Badania laboratoryjne osób, o których mowa w art. 6 obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne ust. 1, mogą przeprowadzać laboratoria, o których mowa w art. 7 badania osób podlegających obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym ust. 4, które nie uzyskały akredytacji na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.
1.
W 2009 r. wojewoda ustala plan, o którym mowa w art. 44 wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii, do dnia 31 maja 2009 r.
2.
Plan, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany na podstawie danych i informacji przekazanych przez podmioty, o których mowa w art. 44 wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii ust. 3, do dnia 31 marca 2009 r., wojewodzie na jego pisemne żądanie.
Do dnia 31 grudnia 2015 r.:
1)
przewodniczącym zespołu kontroli zakażeń szpitalnych może być lekarz, który posiada specjalizację inną niż określona na podstawie art. 15 zespół kontroli zakażeń szpitalnych ust. 5 oraz ukończył kurs specjalistyczny z zakresu epidemiologii i kontroli zakażeń szpitalnych;
2)
w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych mogą wchodzić pielęgniarki i położne, które do tego dnia zostały zatrudnione na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego;
3)
szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych na podstawie art. 17 obowiązkowe szczepienia ochronne ust. 10 pkt 3, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 , art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 3, art. 6 ust. 3a, art. 6 ust. 4, art. 6 ust. 9, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 8, art. 16 ust. 5, art. 17 ust. 2, art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 10, art. 21 ust. 7, art. 29 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 34 ust. 12 i ustawy, o której mowa w art. 69 utrata mocy ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 rozporządzenie w sprawie programów zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych ust. 1, art. 10 orzeczenie przeciwwskazania do wykonywania określonych prac ust. 2, art. 14 system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych ust. 7, art. 17 obowiązkowe szczepienia ochronne ust. 10, art. 20 szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu niektórych czynności zawodowych ust. 4, art. 21 rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych ust. 9, art. 22 obowiązek utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym ust. 2, art. 23 obowiązki wprowadzającego do obrotu produkty mogące stać się źródłem zakażenia ust. 2, art. 24 współdziałanie w celu rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej ust. 3, art. 24 współdziałanie w celu rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej ust. 6, art. 27 zgłoszenia podejrzeń lub rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych i zgonów ust. 9 i art. 29 rejestr zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ust. 7 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia jej wejścia w życie.
Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. poz. 1384, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 9 weryfikacja wyników badań laboratoryjnych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.12.2008 r. - Dz.U. z 2008 r. poz. 1570]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...