• Ustawa o zapobieganiu ora...
  16.04.2024

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1284 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Obserwuj akt

Rozdział 5. Inne działania mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym

1.
Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1)
prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2)
zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3)
usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4)
usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
2.
W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną, minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, a także sposoby postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym, oraz kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji, w zakresie:
1)
lokalizacji obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
2)
minimalnej ilości i powierzchni oraz przeznaczenia pomieszczeń wchodzących w skład obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
3)
procedur utrzymania czystości i dekontaminacji,
4)
warunków produkcji, świadczenia usług i prowadzenia handlu
- z uwzględnieniem rodzajów prowadzonej działalności, zapewniając ochronę osób korzystających z usług świadczonych przez te podmioty przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.
Orzeczenia: 7
1.
Podmiot wprowadzający do obrotu produkty, określone na podstawie ust. 2 pkt 1, jest obowiązany do podejmowania wszelkich działań, aby wprowadzany produkt nie stanowił źródła zakażenia dla ludzi.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
produkty, które z uwagi na swoje właściwości mogą stać się źródłem zakażenia,
2)
sposoby postępowania z produktami, o których mowa w pkt 1,
3)
wymogi sanitarne i higieniczne, które musi spełniać wprowadzany produkt,
4)
wymogi, które muszą spełniać pomieszczenia, urządzenia i środki transportu służące do przechowywania i dystrybucji wprowadzanego produktu
- mając na względzie zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów mogących stanowić źródło zakażenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...