• Ustawa o zapobieganiu szk...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Rozdział 5. Postępowanie w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku o charakterze transgranicznym

Po uzyskaniu informacji o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, które zostały spowodowane przez podmiot korzystający ze środowiska działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ ochrony środowiska może, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw klimatu, wystąpić do tego państwa z wnioskiem o:
1)
podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych;
2)
zwrot poniesionych kosztów przeprowadzonych działań zapobiegawczych lub naprawczych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...