• Ustawa o zapobieganiu szk...
  02.03.2024

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2020.0.2187 t.j. - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy karne

1.
Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 9 obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska w razie wystąpienia zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku, nie podejmuje działań zapobiegawczych lub naprawczych,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto, będąc obowiązany na podstawie art. 11 zgłoszenie o zagrożeniu szkodą lub o wystąpieniu szkody w środowisku, nie zgłasza do organu ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku.
1.
Kto, będąc obowiązany do uzgodnienia z organem ochrony środowiska warunków przeprowadzenia działań naprawczych na podstawie art. 13 uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych ust. 1, nie spełnia tego obowiązku albo prowadzi te działania wbrew uzgodnionym warunkom,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto uniemożliwia prowadzenie działań zapobiegawczych lub naprawczych zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 17 obowiązek umożliwienia prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych ust. 1 i 4.
3.
Karze, o której mowa w ust. 1, podlega, kto będąc obowiązany na podstawie art. 19 informacja o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych, nie informuje o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych.
4.
Karze, o której mowa w ust. 1, podlega, kto nie prowadzi badań, pomiarów lub monitoringu, będąc do tego obowiązany decyzją wydaną na podstawie art. 20 obowiązek badań zanieczyszczeń lub prowadzenia monitoringu przyrodniczego ust. 1 lub nie zapewnia wykonania badań i pomiarów zgodnie z art. 20 obowiązek badań zanieczyszczeń lub prowadzenia monitoringu przyrodniczego ust. 4, lub nie przechowuje wyników badań w wymaganym okresie wbrew art. 20 obowiązek badań zanieczyszczeń lub prowadzenia monitoringu przyrodniczego ust. 2.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 28 odpowiedzialność karna za nie niedopełnienie obowiązków i art. 29 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie działań naprawczych następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123 i 1556).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...