• Ustawa o zapobieganiu szk...
  28.05.2024

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2020.0.2187 t.j. - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Obserwuj akt

Rozdział 8. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Orzeczenia: 22
Starostowie niezwłocznie po wejściu w życie ustawy przekażą właściwym wojewodom:
1)
akta spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wraz z pełną posiadaną dokumentacją;
2)
rejestry, o których mowa w art. 110 uchylony ustawy zmienianej w art. 32 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska w brzmieniu dotychczasowym.
Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, obejmujący wszystkie zgłoszone od dnia 30 kwietnia 2007 r. przypadki wystąpienia bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, uruchamia się do dnia 30 kwietnia 2008 r.
Orzeczenia: 1
Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekaże ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczą informację na temat zawartości rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku za rok 2007 do dnia 31 grudnia 2008 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2007 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 26.04.2007 r. - Dz.U. z 2007 r. poz. 493]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...