• Art. 20b. - Zrzut do mor...
  19.09.2021
Obserwuj akt

Art. 20b. zap. zaniecz.


Zrzut do morza wód balastowych niespełniających wymogów Konwencji BWM

1.
Zabroniony jest zrzut do morza wód balastowych niespełniających wymogów Konwencji BWM oraz osadów, z uwzględnieniem art. 20c wyłączenie stosowania załącznika do Konwencji BWM.
2.
W przypadku statku wskazanego w prawidle A-5 załącznika do Konwencji BWM, jeżeli:
1)
cechy konstrukcyjne tego statku nie pozwalają na zastosowanie wymagań określonych w Konwencji BWM,
2)
jest to uzasadnione ze względu na rejon lub warunki żeglugi
– możliwe jest, na wniosek armatora złożony do dyrektora urzędu morskiego właściwego ze względu na port macierzysty statku, zwolnienie tego statku z obowiązku spełniania wymagań określonych w Konwencji BWM i wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań równoważnych z wymaganiami Konwencji BWM, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
podstawowe dane o statku i armatorze:
a) nazwę i numer indentyfikacyjny statku,
b) nazwę portu macierzystego statku,
c) pojemność brutto GT, długość kadłuba [m],
d) pojemność balastową statku [midx3] (w odniesieniu do wszelkich zbiorników, przestrzeni lub przedziałów na statku używanych dla przewozu, załadunku lub zrzutu wód balastowych),
e) nazwę armatora;
2)
informację o przyczynie wnioskowania o zwolnienie;
3)
informację na temat przewidywanych obszarów żeglugi;
4)
informację o rozwiązaniach równoważnych z wymaganiami Konwencji BWM, które zostaną wdrożone na statku.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
kopię planu postępowania z wodami balastowymi;
2)
kopię książki zapisów balastowych.
5.
Zwolnienie statku z obowiązku spełniania wymagań określonych w Konwencji BWM i wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań równoważnych z wymaganiami Konwencji BWM, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, lub odmowa wydania zwolnienia i wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji właściwego dyrektora urzędu morskiego.
6.
Statek, który został zwolniony z wymagań określonych w Konwencji BWM i który otrzymał zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych z wymaganiami Konwencji BWM, otrzymuje odpowiedni wpis w książce zapisów balastowych.
7.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, rozwiązania równoważne z wymaganiami Konwencji BWM dla statków wskazanych w prawidle A-5 załącznika do Konwencji BWM, mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony środowiska morskiego.
8.
Za udzielenie zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, pobiera się opłatę określoną w załączniku nr 2 do ustawy.
9.
Opłata, o której mowa w ust. 8, stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 20b. Zrzut do morza wód balastowych niespełniających... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...