• Ustawa o zasadach ewidenc...
  04.12.2023

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2023

Dz.U.2022.0.2500 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa:
1)
zasady ewidencji:
a) podatników,
b) płatników podatków,
c) płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej „płatnikami składek ubezpieczeniowych”;
2)
zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej „NIP”;
3)
zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
2.
Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.
3.
Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.
4.
Obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlegają podatnicy, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany na podstawie art. 132 zgłoszenie o zamiarze skorzystania z procedury nieunijnej ust. 5, art. 134a zgłoszenie o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku ust. 4 oraz art. 138e zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury importu w państwie członkowskim identyfikacji ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).
Orzeczenia: 23 Interpretacje: 8 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Identyfikatorem podatkowym jest:
1)
numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej;
2)
NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 podleganie obowiązkowi ewidencyjnemu.
2.
NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
W przypadku gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek podawania NIP, obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
Przypisy: 1
W sprawach określonych w art. 5 zgłoszenie identyfikacyjne ust. 1, art. 8b potwierdzenie nadania NIP, art. 8c odmowa nadania i unieważnienie NIP, art. 9 obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym ust. 1 i art. 12 przejście NIP na następcę prawnego ust. 1c właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:
1)
dla podatników podatku od towarów i usług – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług;
2)
(uchylony)
3)
dla pozostałych podatników:
a) będących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku,
b) niebędących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście;
4)
dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1-3 - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...