• Ustawa o zasadach ewidenc...
  04.12.2023

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2023

Dz.U.2022.0.2500 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1994 r. poz. 511): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 50, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Numery identyfikacyjne nadane na podstawie ustawy wymienionej w art. 19 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stają się NIP. Przepis art. 8 uchylony ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Do zgłoszeń rejestracyjnych, o których mowa w art. 9 pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ustawy wymienionej w art. 19 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Zwalnia się z obowiązku ewidencyjnego, na okres 4 lat, podmioty będące wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin.
2.
Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników z obowiązku identyfikacyjnego.
3.
Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, ze względu na ochronę informacji niejawnych, uregulować odrębnie tryb nadawania numerów identyfikacji podatkowej oraz warunki posługiwania się tymi numerami.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 12.12.1995 r. - Dz.U. z 1995 r. poz. 702]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...