• Art. 14. - Opracowanie, ...
  07.12.2023
Obserwuj akt

Art. 14. polit. rozw.


Opracowanie, uzgadnianie i przyjmowanie innych strategii rozwoju

1.
Projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, opracowuje właściwy minister z własnej inicjatywy lub w wykonaniu zobowiązania nałożonego przez Radę Ministrów oraz przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu wydania opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju oraz z wymogami określonymi w art. 13 inne strategie rozwoju ust. 1a.
2.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3.
3.
(uchylony)
4.
Właściwy minister przedkłada do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.
5.
Strategia rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
6.
Strategia rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, podlega aktualizacji, jeżeli jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Do aktualizacji stosuje się ust. 1–5.
7.
Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do strategii ponadregionalnej.
Art. 14. Opracowanie, uzgadnianie i przyjmowanie innych s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...