• Art. 14a. - Opracowywani...
  06.06.2023
Obserwuj akt

Art. 14a. polit. rozw.


Opracowywanie i przyjmowania strategii rozwoju regionalnego, ponadregionalnej i rozwoju województwa

1.
Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, odnoszącymi się do regionów są w szczególności:
1)
krajowa strategia rozwoju regionalnego;
2)
strategia ponadregionalna.
3)
(uchylony)
2.
Projekt krajowej strategii rozwoju regionalnego opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, na okres niewykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju.
3.
(uchylony)
4.
Projekt strategii ponadregionalnej mogą opracować wspólnie samorządy województw dla terytorium tych województw.
5.
Strategia ponadregionalna jest przyjmowana przez sejmiki właściwych województw w drodze uchwały.
6.
Na wspólny wniosek samorządów województw, opracowany i zaakceptowany przez sejmiki tych województw, projekt strategii ponadregionalnej może zostać przekazany ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu jego zaopiniowania i przekazania Radzie Ministrów. Do wydania opinii stosuje się odpowiednio art. 14 opracowanie, uzgadnianie i przyjmowanie innych strategii rozwoju ust. 1 i 2.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedkłada Radzie Ministrów, wraz ze swoją opinią, projekt strategii ponadregionalnej w celu jego przyjęcia.
8.
Rada Ministrów przyjmuje strategię ponadregionalną, o której mowa w ust. 7, w drodze uchwały.
9.
Strategia ponadregionalna przyjęta przez Radę Ministrów podlega aktualizacji, jeżeli jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Do aktualizacji tej strategii stosuje się odpowiednio ust. 4 i 6–8.
Art. 14a. Opracowywanie i przyjmowania strategii rozwoju ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...