• Art. 14l. - Komitet do s...
  14.04.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Art. 14l. polit. rozw.


Komitet do spraw Umowy Partnerstwa

1.
W celu zapewnienia koordynacji i monitorowania realizacji umowy partnerstwa, w szczególności programów służących jej realizacji, tworzy się Komitet do spraw Umowy Partnerstwa.
2.
Do zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należy w szczególności:
1)
przegląd realizacji umowy partnerstwa i programów służących realizacji umowy partnerstwa z punktu widzenia postępów w osiąganiu celów tej umowy;
2)
formułowanie propozycji zmian umowy partnerstwa;
3)
analizowanie sytuacji, które wpływają na realizację umowy partnerstwa, oraz wskazywanie zagadnień o charakterze horyzontalnym związanych z jej realizacją wymagających ewaluacji;
4)
w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych związanych z realizacją umowy partnerstwa wydawanie dla instytucji zarządzających programami służącymi realizacji umowy partnerstwa rekomendacji dotyczących w szczególności poprawy efektywności tych programów w zakresie osiągania jej celów, w tym działań naprawczych, związanych z wypełnieniem warunków wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
5)
opiniowanie strategii komunikacji polityki spójności oraz jej zmian.
3.
Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa przewodniczy minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
4. Zastępcami przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa są:
1)
przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
2)
przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
3)
przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
(Art. 14l ust. 4 zostanie uchylony z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczącego umowy partnerstwa na lata 2021–2027, o którym mowa w art. 14e umowa partnerstwa ust. 7 ustawy)
5.
Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa może powoływać podkomitety, określając zakres ich zadań.
6.
W skład Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa wchodzą:
1)
przedstawiciele instytucji zarządzających programami służącymi realizacji umowy partnerstwa;
2)
przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na zakres objęty umową partnerstwa;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
5)
przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
6)
3 przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
7)
przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.
7.
Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa powołuje i odwołuje jego członków zapewniając, przy uwzględnieniu zasady partnerstwa, aby przedstawiciele:
1)
strony samorządowej, z uwzględnieniem przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
2)
strony rządowej,
3)
partnerów społecznych i gospodarczych
– stanowili po 1/3 składu Komitetu.
8.
Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest powoływany na okres realizacji umowy partnerstwa.
9.
Tryb pracy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa określa regulamin, przyjmowany, w drodze uchwały, przez Komitet zwykłą większością głosów.
10.
Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Art. 14l. Komitet do spraw Umowy Partnerstwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...