• Art. 14ln. - Zapewnienie...
  22.06.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Art. 14ln. polit. rozw.


Zapewnienie przez PFR finansowania planu rozwojowego

1.
PFR zapewnia finansowanie planu rozwojowego, w zakresie, o którym mowa w art. 14ll forma finansowania inwestycji w ramach planu rozwojowego ust. 1. W tym celu PFR:
1)
może otrzymywać płatności z budżetu środków europejskich oraz może pozyskiwać lub wykorzystywać środki finansowe na zasadach określonych w art. 16a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju do wysokości określonej w planie finansowym, o którym mowa w ust. 2;
2)
wypłaca środki pochodzące z płatności i środków, o których mowa w pkt 1, w trybie określonym w art. 14lp podstawa wypłaty środków przez PFR:
a) ostatecznym odbiorcom wsparcia,
b) instytucjom odpowiedzialnym za realizację inwestycji,
c) jednostkom wspierającym plan rozwojowy,
d) Bankowi Gospodarstwa Krajowego,
e) podmiotom upoważnionym przez podmioty, o których mowa w lit. a–c, lub wykonawcom.
2.
PFR prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi środków przeznaczonych na finansowanie planu rozwojowego oraz, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, opracowuje i przyjmuje odrębny plan finansowy tego rachunku określający w szczególności wysokość pozyskiwanych środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3.
Plan finansowy rachunku do obsługi środków przeznaczonych na finansowanie planu rozwojowego może być zmieniony w trakcie roku. Zmianę planu PFR opracowuje i przyjmuje w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
4.
Na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych PFR udostępnia informacje o zrealizowanych i prognozowanych przepływach związanych z finansowaniem inwestycji w ramach planu rozwojowego w układzie i horyzoncie czasowym oraz w terminie określonym we wniosku.
5.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zawiera z PFR umowę, która określa:
1)
szczegółowy zakres zadań PFR oraz tryb ich wykonywania;
2)
tryb otrzymywania przez PFR płatności z budżetu środków europejskich;
3)
tryb i zasady rozliczenia przez PFR środków otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4)
wysokość wynagrodzenia PFR oraz warunki i tryb jego przekazywania;
5)
zasady i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów poniesionych przez PFR wskutek realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w tym kosztów pozyskania, obsługi i spłaty finansowania pozyskanego przez PFR;
6)
zasady i tryb:
a) opracowywania i przyjmowania planu finansowego, o którym mowa w ust. 2,
b) sporządzania i przekazywania informacji i sprawozdań z wydatkowania środków oraz realizacji planu, o których mowa w ust. 2;
7)
postanowienia, które PFR zobowiązany będzie uwzględnić w umowach, o których mowa w art. 14lo umowa w sprawie finansowania inwestycji ust. 1;
8)
zasady odpowiedzialności PFR za realizację wykonywanych zadań.
6.
Do umowy, o której mowa w ust. 5, przepisy art 150–152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu określonego w art. 150 umowa o udzielenie dotacji celowej pkt 3 i art. 151 umowa zlecająca realizację przez organizację pozarządową zadań dysponenta części budżetowej

ust. 2 pkt 3 tej ustawy.
7.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje PFR środki na pokrycie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, oraz kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w tym kosztów pozyskania, obsługi i spłaty finansowania pozyskanego przez PFR, o których mowa w ust. 5 pkt 5.
8.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, ustala się przy uwzględnieniu kosztów osobowych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań powierzonych PFR. Wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać stawek rynkowych.
Art. 14ln. Zapewnienie przez PFR finansowania planu rozwo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...