• Art. 14s. - Przyjmowanie...
  22.06.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Art. 14s. polit. rozw.


Przyjmowanie Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej

1.
Projekt programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, o którym mowa w art. 8 uchylony rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259, z późn. zm.), oraz projekt programu realizowanego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” na lata 2021–2027, zwanych dalej „programami EWT”, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:
1)
udostępnia na stronie internetowej oraz portalu internetowym dostarczającym informacje na temat wszystkich programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, w celu wyrażenia opinii o projekcie programu przez partnerów społecznych i gospodarczych, których zakresu działania dotyczy ten projekt;
2)
przekazuje do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, wyrażają opinię w terminie wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nie krótszym niż 14 dni od dnia odpowiednio udostępnienia albo przekazania projektu programu EWT do zaopiniowania. Niewyrażenie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
3.
Rada Ministrów wyraża zgodę na przystąpienie do programu EWT, w drodze uchwały, przed skierowaniem go do przyjęcia przez Komisję Europejską.
4.
Po przyjęciu programu EWT przez Komisję Europejską minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:
1)
przekazuje program EWT Radzie Ministrów do wiadomości;
2)
podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na portalu internetowym dostarczającym informacje na temat wszystkich programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, program EWT oraz termin, od którego ten program jest stosowany;
3)
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostanie zamieszczony program EWT, a także o terminie, od którego ten program jest stosowany.
5.
Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany programu EWT.
Art. 14s. Przyjmowanie Programu Europejskiej Współpracy T... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...