• Art. 24e. - Zwrot środkó...
  25.05.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Art. 24e. polit. rozw.


Zwrot środków przeznaczonych na realizację zadań objętych finansowaniem ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej

1.
W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację zadań objętych finansowaniem ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej są:
1)
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2)
wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym postanowień umowy, o której mowa w art. 24a powierzenie zarządzania wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej ust. 2, umowy, o której mowa w art. 24c przekazanie środków z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej na rzecz ostatecznych odbiorców, lub porozumienia, o którym mowa w art. 24d porozumienia z jednostkami i objętymi finansowaniem ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej ust. 1,
3)
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 3, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.
2.
W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1:
1)
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wzywa do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania-jeżeli do zwrotu środków jest obowiązany podmiot zarządzający lub państwowa jednostka budżetowa objęta finansowaniem ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;
2)
podmiot zarządzający wzywa do zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania – jeżeli do zwrotu środków jest obowiązany ostateczny odbiorca.
3.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego albo podmiot zarządzający wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.
4.
Do spraw dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację działań związanych z finansowaniem ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, a także odsetek od tych środków i od tych należności, nieuregulowanych niniejszą ustawą, stosuje się:
1)
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
2)
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Art. 24e. Zwrot środków przeznaczonych na realizację zada... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...