• Art. 30c. - Skarga do wo...
  19.05.2024
Obserwuj akt

Art. 30c. polit. rozw.


Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

1.
Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed właściwą instytucją oraz w przypadku, o którym mowa w art. 30i wyczerpanie alokacji na realizację działania lub priorytetu pkt 1, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 kontrola działalności administracji publicznej § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
2.
Skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 30b prostest od negatywnej oceny projektu ust. 9 albo art. 30i wyczerpanie alokacji na realizację działania lub priorytetu pkt 1, bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie. Skarga podlega wpisowi stałemu.
2a.
Kompletna dokumentacja, o której mowa w ust. 2, obejmuje:
1)
wniosek o dofinansowanie,
2)
informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 30a warunki zawarcia umowy na dofinansowanie projektu ust. 3,
3)
wniesiony protest,
4)
informację, o której mowa w art. 30b prostest od negatywnej oceny projektu ust. 9 albo art. 30i wyczerpanie alokacji na realizację działania lub priorytetu pkt 1
– wraz z ewentualnymi załącznikami.
2b.
Kompletna dokumentacja jest wnoszona w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii.
3.
W wyniku rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 1, sąd może:
1)
uwzględnić skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą lub pośredniczącą;
2)
oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;
3)
umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe.
4.
Sąd rozstrzyga sprawę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi.
5.
Wniesienie skargi:
1)
po terminie, o którym mowa w ust. 2,
2)
bez kompletnej dokumentacji,
3)
bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w ust. 2
- powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.
6.
W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego, sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
Art. 30c. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...