• Ustawa o zasadach prowadz...
  04.03.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.1259 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Rozdział 1a. Koncepcja rozwoju kraju

Koncepcja rozwoju kraju zawiera w szczególności:
1)
wnioski z analizy trendów rozwojowych zachodzących w kraju;
2)
wnioski z analizy trendów rozwojowych zachodzących na świecie i ich potencjalny wpływ na trendy rozwojowe w kraju;
3)
scenariusze rozwoju i wyzwania rozwojowe kraju, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
1.
Przygotowanie i uzgadnianie projektu koncepcji rozwoju kraju koordynuje Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego właściwy minister.
2.
Koncepcja rozwoju kraju jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
3.
Prezes Rady Ministrów informuje Sejm i Senat o przyjęciu przez Radę Ministrów koncepcji rozwoju kraju.
1.
Koncepcja rozwoju kraju jest aktualizowana, jeżeli taka konieczność wynika ze zmian trendów rozwojowych zachodzących w kraju lub na świecie, przynajmniej raz w okresie swojego obowiązywania.
2.
Do aktualizacji koncepcji rozwoju kraju stosuje się art. 8a elementy koncepcji rozwoju kraju i art. 8b opracowanie, uzgadnianie i przyjmowanie koncepcji rozwoju kraju.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...