• Ustawa o zasadach prowadz...
  21.05.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Rozdział 2. Strategie rozwoju

Strategiami rozwoju są:
1)
(uchylony)
2)
średniookresowa strategia rozwoju kraju – dokument określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, na okres 10–15 lat, oraz szczegółowe działania na okres 4 lat, realizowany przez strategie rozwoju, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz za pomocą programów, z uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej;
3)
inne strategie rozwoju – dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju, odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego;
4)
strategia rozwoju województwa – dokument, o którym mowa w art. 11 zakres strategii rozwoju województwa ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688);
5)
strategia rozwoju gminy – dokument, o którym mowa w art. 10e strategia rozwoju gminy ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688);
6)
strategia rozwoju ponadlokalnego – dokument, o którym mowa w art. 10g strategia rozwoju ponadlokalnego ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w art. 12a strategia rozwoju związku metropolitalnego ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2578).
Orzeczenia: 3
Orzeczenia: 1
1.
Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju, projekt polityki publicznej, projekt programu rozwoju lub projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.
2.
Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przeprowadza uprzednią ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju – przed jej przyjęciem.

Orzeczenia: 2
Orzeczenia: 1
1.
Średniookresowa strategia rozwoju kraju określa w szczególności:
1)
wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej ust. 1, przygotowanej na potrzeby tej strategii;
2)
zidentyfikowane potencjały i problemy rozwoju, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych;
3)
strategiczne wyzwania rozwojowe;
4)
cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
5)
obszary strategicznej interwencji;
6)
kierunki interwencji, w tym interwencji podmiotów prowadzących politykę rozwoju, o których mowa w art. 3 podmioty prowadzące politykę rozwoju, oraz działania służące osiągnięciu celów strategicznych rozwoju;
7)
oczekiwane rezultaty planowanych interwencji, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
8)
system realizacji strategii;
9)
założenia ram finansowych i potencjalne źródła finansowania.
2.
Projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z członkami Rady Ministrów i przedkłada go Radzie Ministrów.
3.
Średniookresowa strategia rozwoju kraju jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
4.
Średniookresowa strategia rozwoju kraju jest aktualizowana, jeżeli taka konieczność wynika ze zmian sytuacji społecznej lub gospodarczej kraju.
5.
Do aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju stosuje się ust. 2 i 3.
1.
Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, są spójne ze średniookresową strategią rozwoju kraju.
1a.
Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, określają w szczególności:
1)
wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej ust. 1, przygotowanej na potrzeby danej strategii;
2)
zidentyfikowane potencjały i problemy rozwoju, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych;
3)
strategiczne wyzwania rozwojowe;
4)
cele strategiczne rozwoju w zakresie objętym strategią, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych;
5)
kierunki interwencji, w tym interwencji podmiotów prowadzących politykę rozwoju, o których mowa w art. 3 podmioty prowadzące politykę rozwoju, oraz działania służące osiągnięciu celów strategicznych rozwoju;
6)
zakres interwencji na wybranych obszarach strategicznej interwencji;
7)
oczekiwane rezultaty planowanych interwencji, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
8)
systemy realizacji strategii;
9)
założenia ram finansowych i potencjalne źródła finansowania.
2.
Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, mogą obejmować okres wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, jeżeli wynika to ze specyfiki rozwojowej w danym obszarze oraz mogą zawierać elementy inne niż określone w ust. 1, jeżeli wynika to ze zobowiązań międzynarodowych.
3.
W przypadku gdy strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, obejmują okres wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, w strategiach tych wydziela się okres odpowiadający okresowi obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju.
Orzeczenia: 2
System realizacji strategii rozwoju zawiera warunki i procedury obowiązujące w realizacji strategii.
1.
Projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, opracowuje właściwy minister z własnej inicjatywy lub w wykonaniu zobowiązania nałożonego przez Radę Ministrów oraz przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu wydania opinii dotyczącej zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju oraz z wymogami określonymi w art. 13 inne strategie rozwoju ust. 1a.
2.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3.
3.
(uchylony)
4.
Właściwy minister przedkłada do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.
5.
Strategia rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
6.
Strategia rozwoju, o której mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, podlega aktualizacji, jeżeli jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Do aktualizacji stosuje się ust. 1–5.
7.
Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do strategii ponadregionalnej.
Orzeczenia: 2
1.
Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 strategie rozwoju pkt 3, odnoszącymi się do regionów są w szczególności:
1)
krajowa strategia rozwoju regionalnego;
2)
strategia ponadregionalna.
3)
(uchylony)
2.
Projekt krajowej strategii rozwoju regionalnego opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, na okres niewykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju.
3.
(uchylony)
4.
Projekt strategii ponadregionalnej mogą opracować wspólnie samorządy województw dla terytorium tych województw.
5.
Strategia ponadregionalna jest przyjmowana przez sejmiki właściwych województw w drodze uchwały.
6.
Na wspólny wniosek samorządów województw, opracowany i zaakceptowany przez sejmiki tych województw, projekt strategii ponadregionalnej może zostać przekazany ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu jego zaopiniowania i przekazania Radzie Ministrów. Do wydania opinii stosuje się odpowiednio art. 14 opracowanie, uzgadnianie i przyjmowanie innych strategii rozwoju ust. 1 i 2.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedkłada Radzie Ministrów, wraz ze swoją opinią, projekt strategii ponadregionalnej w celu jego przyjęcia.
8.
Rada Ministrów przyjmuje strategię ponadregionalną, o której mowa w ust. 7, w drodze uchwały.
9.
Strategia ponadregionalna przyjęta przez Radę Ministrów podlega aktualizacji, jeżeli jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Do aktualizacji tej strategii stosuje się odpowiednio ust. 4 i 6–8.
W celu zapewnienia realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce tworzy się dokument, o którym mowa w tytule II w rozdziale II rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zwany dalej "narodową strategią spójności".
Zasady wieloletniego finansowania realizacji polityki rozwoju określają przepisy o finansach publicznych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...