• Ustawa o zasadach prowadz...
  12.07.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Rozdział 4b. Fundusz Rozwoju Regionalnego

1.
Fundusz Rozwoju Regionalnego, zwany dalej „Funduszem”, jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2.
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3.
Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.
4.
Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w umowie z dysponentem Funduszu.
1.
Środki Funduszu pochodzą z:
1)
odsetek:
a) od środków, o których mowa w art. 207 zwrot środków europejskich ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) o których mowa w art. 189 zlecenie płatności ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
– z wyłączeniem przypadków, w których zwrot środków albo zapłata odsetek następuje przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz beneficjenta;
2)
dotacji z budżetu państwa;
3)
odsetek od lokat środków Funduszu;
4)
wpłaty ze zwrotów wparcia udzielonego ze środków Funduszu, wraz z oprocentowaniem;
5)
innych wpływów.
2.
Instytucje, o których mowa w art. 188 dokonywanie płatności na rzecz beneficjenta ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazują otrzymane odsetki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rachunek Funduszu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich ustalenia i rozliczenia.
1.
Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w art. 24g Fundusz Rozwoju Regionalnego ust. 3, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.
2.
Dysponent Funduszu, udzielając dotacji celowej na realizację w trybie otwartego konkursu ofert zadań, o których mowa w art. 24g Fundusz Rozwoju Regionalnego ust. 3, zawiera z jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych umowę.
3.
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, z którymi została zawarta umowa, o której mowa w ust. 2, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków oraz posiadania odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego tylko do obsługi tych środków.
Dysponent Funduszu kontroluje prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonych ze środków Funduszu pod względem racjonalności i legalności ich wydatkowania.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...