• Ustawa o zasadach prowadz...
  15.07.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Rozdział 5a. Wsparcie zwrotne

1.
W celu zapewnienia efektywnego i przejrzystego wykorzystania wsparcia zwrotnego dysponent środków, o których mowa w art. 3b koordynacja wykorzystania środków z instrumentów finansowych i środków pomocy zwrotnej, monitoruje wykorzystanie tych środków w odniesieniu do:
1)
kwoty tych środków, w tym kwot przeznaczanych na koszty zarządzania tymi środkami i opłaty za zarządzanie nimi;
2)
celów, na jakie przeznaczono te środki;
3)
podmiotów, którym udzielono wsparcia z tych środków, z uwzględnieniem ich formy prawnej i wielkości;
4)
wielkości i form wsparcia udzielonego podmiotom, o których mowa w pkt 3.
2.
Dysponent środków, o których mowa w art. 3b koordynacja wykorzystania środków z instrumentów finansowych i środków pomocy zwrotnej, w terminie do dnia 31 marca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego sprawozdanie z wykorzystania tych środków, za poprzedni rok, obejmujące informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
3.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 2, i tryb ich przekazywania, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystego wykorzystania środków publicznych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...