• Ustawa o zasadach prowadz...
  22.07.2024

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Stan prawny aktualny na dzień: 22.07.2024

Dz.U.2024.0.324 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., z dniem wejścia w życie ustawy stają się planem wykonawczym w rozumieniu art. 5 katalog pojęć ustawowych, pkt 8.
2.
Trybu i terminów uzgodnień, o których mowa w art. 11 uchylony, nie stosuje się do Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.
3.
Programy operacyjne obejmujące okres programowania na lata 2007-2013, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, stają się programami operacyjnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
4.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przedstawi Radzie Ministrów informację o niezbędnym zakresie zmian w dokumentach, o których mowa w ust. 1-3.
Do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia nie stosuje się art. 24 uchylony .
1.
Właściwi ministrowie, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, przedstawią ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego aktualne strategie sektorowe, przyjęte przez Radę Ministrów przed dniem przyjęcia strategii rozwoju kraju, o której mowa w art. 51 przepis przejściowy ust. 2.
2.
Właściwi ministrowie w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu określonego w ust. 1, doprowadzą strategie sektorowe, o których mowa w ust. 1, do zgodności ze strategią rozwoju kraju, o której mowa w art. 51 przepis przejściowy ust. 2.
Z dniem wejścia w życie ustawy programy wojewódzkie, o których mowa w art. 11ust . 3 ustawy wymienionej w art. 43 zmiana ustawy o samorządzie województwa , stają się regionalnymi programami operacyjnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
1.
Traci moc ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. poz. 363, z późn. zm.).
2.
Do spraw wszczętych i niezakończonych na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, w tym do umów i postępowań sądowych, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Orzeczenia: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 38 zmiana ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, art. 39 zmiana ustawy o systemie oświaty i art 44-50, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 11.12.2006 r. - Dz.U. z 2006 r. poz. 1658]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...