• Ustawa o zastawie rejestr...
  24.07.2024

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Stan prawny aktualny na dzień: 24.07.2024

Dz.U.2018.0.2017 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. poz. 512, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. poz. 93, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. poz. 359, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. poz. 239, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Zastaw, ustanowiony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na mocy przepisu art. 308 wierzytelność a zastaw rejestrowy Kodeksu cywilnego, wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Na wniosek zastawnika, złożony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zastaw, o którym mowa w ust. 1, podlega wpisowi do rejestru zastawów prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy i przekształca się w zastaw rejestrowy.
3.
Do wniosku należy załączyć umowę o ustanowieniu zastawu oraz odpis z prowadzonego przez bank rejestru zastawów.
Porównania: 1
1.
Do postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie wyciągów z ksiąg banków oraz innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, stwierdzających zobowiązania na rzecz tych banków i zaopatrzonych w oświadczenie, że oparte na nich roszczenia są wymagalne, mających moc tytułów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwania dla nich sądowych klauzul wykonalności, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do nadania klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym oraz prowadzenia egzekucji według Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie tych tytułów nie jest wymagane oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, jeżeli czynność bankowa, z której wynika wierzytelność banku, została dokonana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., z wyjątkiem przepisów art. 42 centralna informacja o zastawach rejestrowych ust. 1 i 2 oraz art. 43 upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia szczegółowej organizacji rejestru, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.12.1996 r. - Dz.U. z 1996 r. poz. 703]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...