• Art. 1. - Zakres podmiot...
  05.03.2024

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2022.0.2241 t.j. - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Obserwuj akt

Art. 1. zatr. socj.


Zakres podmiotowy ustawy

1.
Ustawa określa zasady zatrudnienia socjalnego.
2.
Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:
1)
bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2)
uzależnionych od alkoholu,
3)
uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
4)
osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5)
długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6)
zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7)
uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8)
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
3.
Przepisów ustawy nie stosuje się do osób wymienionych w ust. 2, które mają prawo do:
1)
zasiłku dla bezrobotnych;
2)
zasiłku przedemerytalnego;
3)
świadczenia przedemerytalnego;
4)
(uchylony)
5)
renty strukturalnej;
6)
renty z tytułu niezdolności do pracy;
7)
emerytury;
8)
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
3a.
Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kluby integracji społecznej na zasadach określonych w art. 18 klub integracji społecznej ust. 3–5a.
4.
Zadania określone w ustawie realizowane są poprzez zatrudnienie socjalne, przez co należy rozumieć zapewnianie osobom, o których mowa w ust. 2, możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej i zatrudnienia wspieranego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 8.
5.
(uchylony)
Art. 1. Zakres podmiotowy ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...