• Art. 10. - źródła finans...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 10. zatr. socj.


źródła finansowania działalności Centrum

1.
Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z:
1)
dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z zastrzeżeniem ust. 1a;
2)
dochodów uzyskiwanych z działalności, o której mowa w art. 9 działalność Centrum w ramach integracji zawodowej;
3)
środków z Unii Europejskiej;
4)
Funduszu Pracy w zakresie świadczeń integracyjnych, o których mowa w art. 15 okres uczestnictwa w zajęciach Centrum, i działań w zakresie integracji społecznej, o których mowa w art. 9a działania Centrum w zakresie integracji społecznej bezrobotnych ust. 1 i art. 18 klub integracji społecznej ust. 7;
5)
dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca resortowe programy na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej.
1a.
Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Centrum działającego w formie jednostki budżetowej.
1b.
Działalność Centrum zorganizowanego w formie samorządowego zakładu budżetowego może być dofinansowana w formie dotacji podmiotowej pochodzącej od instytucji tworzącej.
2.
W przypadku Centrum utworzonego przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność Centrum może być ponadto finansowana z:
1)
zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł.
2)
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. Kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działalności Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9 działalność Centrum w ramach integracji zawodowej.
5.
Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest jednostka samorządu terytorialnego, jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9 działalność Centrum w ramach integracji zawodowej, i określana corocznie przez organ właściwy jednostki samorządu terytorialnego.
6.
Środki finansowe na działalność Centrum są przeznaczane na:
1)
wypłatę uczestnikom zajęć w Centrum świadczeń integracyjnych, o których mowa w art. 15 okres uczestnictwa w zajęciach Centrum, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa w art. 15a motywacyjna premia integracyjna;
2)
zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności Centrum;
3)
najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez Centrum;
4)
podatki opłacane przez Centrum;
5)
wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeń;
6)
realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności Centrum w tym zakresie;
7)
szkolenia pracowników Centrum związane z działalnością Centrum;
8)
posiłki dla uczestników;
9)
wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;
10)
inne wydatki związane z działalnością Centrum.
7.
(uchylony)
Art. 10. źródła finansowania działalności Centrum - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...