• Art. 13. - Indywidualny ...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 13. zatr. socj.


Indywidualny program zatrudnienia socjalnego

1.
Program, o którym mowa w art. 12 zasady kierowania do Centrum ust. 4, opracowuje pracownik socjalny Centrum.
2.
Program powinien określać w szczególności:
1)
zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej;
2)
(uchylony)
3)
osoby odpowiedzialne za realizację programu.
3.
Program na wniosek każdej ze stron może ulec zmianie.
4.
Zaprzestanie realizacji programu następuje w przypadku:
1)
uporczywego naruszania przez uczestnika postanowień programu, uniemożliwiającego jego dalszą realizację;
2)
trwałego opuszczenia przez uczestnika zajęć w Centrum;
3)
oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od realizacji programu.
4a.
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, decyzję w sprawie zaprzestania realizacji programu podejmuje kierownik Centrum.
4b.
Od decyzji kierownika Centrum, o której mowa w ust. 4a, uczestnikowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
5.
Zakończenie realizacji programu następuje w okresie do 6 miesięcy po dniu, w którym uczestnik objęty programem podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, założył lub przystąpił do spółdzielni socjalnej lub podjął działalność gospodarczą, albo w dniu, w którym upłynął okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w art. 15 okres uczestnictwa w zajęciach Centrum. W trakcie realizacji programu bez uczestnictwa w Centrum świadczenie integracyjne nie przysługuje.
5a.
Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum kierownik Centrum wydaje uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.
6.
Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz z innych świadczeń określonych w niniejszej ustawie.
7.
(uchylony)
Art. 13. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...