• Art. 18. - Klub integrac...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 18. zatr. socj.


Klub integracji społecznej

1.
Gmina, organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 centrum integracji społecznej ust. 2 pkt 3, prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy, mogą prowadzić klub integracji społecznej. Klub integracji społecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 18a rejestr klubów integracji społecznej.
2.
W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:
1)
działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej;
2)
prace społecznie użyteczne;
3)
roboty publiczne;
4)
poradnictwo prawne;
5)
działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych;
6)
staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3.
Uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne.
4.
Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
5.
Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.
5a.
Zakończenie uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest potwierdzone zaświadczeniem wydawanym niezwłocznie przez podmiot prowadzący klub integracji społecznej.
6.
Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowana w szczególności:
1)
ze środków z Unii Europejskiej;
2)
z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
3)
z dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca resortowe programy na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej.
7.
Klub integracji społecznej może realizować działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, o których mowa w art. 62a Program Aktywizacja i Integracja ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
8.
Realizacja działań, o których mowa w ust. 7, oraz ich finansowanie odbywa się, zgodnie z:
1)
porozumieniem, o którym mowa w art. 62a Program Aktywizacja i Integracja ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku klubu integracji społecznej prowadzonego przez gminę albo
2)
umową, o której mowa w art. 62a Program Aktywizacja i Integracja ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku klubu integracji społecznej prowadzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 centrum integracji społecznej ust. 2 pkt 3.
9.
Do działań klubu integracji społecznej, o których mowa w ust. 7, nie stosuje się ust. 3–5.
10.
Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej mogą być realizowane przez klub integracji społecznej na rzecz pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.
Art. 18. Klub integracji społecznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...