• Art. 18a. - Rejestr klub...
  05.03.2024

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2022.0.2241 t.j. - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Obserwuj akt

Art. 18a. zatr. socj.


Rejestr klubów integracji społecznej

1.
Wojewoda prowadzi rejestr klubów integracji społecznej.
2.
Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania klubu integracji społecznej, na podstawie zgłoszenia podmiotu, o którym mowa w art. 18 klub integracji społecznej ust. 1, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
3.
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na formularzu zgłoszenia, którego wzór oraz niezbędne załączniki określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, mając na względzie konieczność pozyskiwania i gromadzenia rzetelnych i kompletnych danych o miejscach i podmiotach prowadzących kluby integracji społecznej.
4.
Podmiot, o którym mowa w art. 18 klub integracji społecznej ust. 1, zobowiązany jest w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej do zgłoszenia tego faktu wojewodzie, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.
5.
W przypadku stwierdzenia przez wojewodę zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, wojewoda wykreśla klub integracji społecznej z rejestru.
6.
Klub integracji społecznej przedstawia wojewodzie corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie zawierające informacje dotyczące:
1)
zatrudnionych pracowników, w tym:
a) ich liczby,
b) wymiaru czasu pracy i podstawy zatrudnienia;
2)
osób uczestniczących w klubie integracji społecznej, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy ust. 2, w tym:
a) ich liczby,
b) liczby osób, które osiągnęły efekty reintegracji społecznej i zawodowej, w tym uzyskały zatrudnienie po ukończeniu uczestnictwa w klubie integracji społecznej;
3)
zrealizowanych działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej wraz z ich efektami;
4)
rozliczenia przyznanych dotacji za rok poprzedni.
7.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia przedstawianych sprawozdań.
Art. 18a. Rejestr klubów integracji społecznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...