• Art. 5. - Nadanie status...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 5. zatr. socj.


Nadanie statusu Centrum, obowiązki sprawozdawcze Centrum

1.
Status Centrum nadaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania Centrum, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 4 wniosek o przyznanie statusu Centrum.
2.
Status Centrum nadaje się na okres 5 lat.
3.
(uchylony)
4.
Centrum jest obowiązane:
1)
(uchylony)
2)
przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w art. 3 centrum integracji społecznej ust. 1, oraz informację o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4 wniosek o przyznanie statusu Centrum.
5.
Wojewoda prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym nadał status Centrum. Nadanie statusu Centrum jest równoznaczne z wpisem do rejestru.
5a.
Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 wniosek o przyznanie statusu Centrum ust. 2 pkt 1–2a i 4 oraz datę nadania lub przedłużenia statusu Centrum.
5b.
Rejestr, o którym mowa w ust. 5, jest udostępniany w postaci elektronicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę.
6.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawierającego dane dotyczące:
1)
liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym;
2)
liczby uczestników, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy, ust. 2;
3)
liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie;
4)
liczby uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną;
5)
usług kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
6)
wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzględnieniem przyznanych dotacji, wypłaconych świadczeń integracyjnych i premii motywacyjnych;
7)
preliminarza wydatków i przychodów na rok bieżący, kierując się potrzebą ujednolicenia elementów sprawozdawczych.
7.
Wojewoda przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie zbiorcze z informacji uzyskanych w trybie ust. 4 pkt 2.
Art. 5. Nadanie statusu Centrum, obowiązki sprawozdawcze ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...