• Art. 16p. - Rejestr leka...
  28.11.2022
Obserwuj akt

Art. 16p. zaw. lekarza i położ


Rejestr lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

1.
Rejestr jest prowadzony przez CMKP, za pomocą SMK, z wykorzystaniem danych niezwłocznie zamieszczanych w SMK bezpośrednio przez wojewodów, Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.
Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według określonego układu danych:
1)
numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków:
a) dwucyfrowy symbol województwa będący pierwszym członem identyfikatora jednostek podziału terytorialnego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 49 rozporządzenie w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru terytorialnego ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830),
b) czteroznakowy kod specjalizacji, zgodnie z wykazem kodów specjalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 wpis do rejestru lekarzy ust. 2,
c) siedmiocyfrowy numer "Prawa wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty";
2)
imię (imiona) i nazwisko lekarza;
3)
adres miejsca zamieszkania lekarza;
4)
miejsce i data urodzenia w przypadku lekarza cudzoziemca;
5)
numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwa i numer dokumentu oraz kraj wydania;
6)
obywatelstwo (obywatelstwa);
7)
numer prawa wykonywania zawodu;
8)
numer seryjny, data i podmiot wydający dokument prawa wykonywania zawodu;
9)
posiadane specjalizacje oraz rok ich uzyskania;
10)
numer i data decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie specjalizacji przez lekarza cudzoziemca;
11)
tryb odbywania i zasady finansowania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego przez lekarza cudzoziemca;
12)
data postępowania kwalifikacyjnego oraz wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym;
13)
data skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz nazwa organu kierującego;
14)
numer karty szkolenia specjalizacyjnego albo EKS;
15)
nazwa i adres jednostki organizacyjnej oraz nazwa komórki organizacyjnej, w której jest odbywane szkolenie specjalizacyjne, oraz numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
16)
imię (imiona) i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadana specjalizacja i zajmowane stanowisko oraz numer prawa wykonywania zawodu;
17)
planowane daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
18)
data przedłużenia albo skrócenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie to zostało przedłużone albo skrócone, oraz informacja o kursach zaliczonych w związku z decyzją, o której mowa w art. 16 specjalizacja ust. 7 lub art. 16m kierownik specjalizacji ust. 12 lub 13;
19)
informacja o zrealizowanych przez lekarza kursach objętych programem specjalizacji, z podaniem nazwy i numeru kursu, daty rozpoczęcia i zakończenia kursu oraz imienia (imion) i nazwiska, a także posiadanej specjalizacji kierownika naukowego kursu specjalizacyjnego;
20)
informacja o wariancie programu, według którego lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne;
21)
data i wynik PES w zakresie uzyskanej specjalizacji;
22)
adnotacje dotyczące przeniesienia się lekarza w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego z obszaru innego województwa, przyczyny przeniesienia, nazwa jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywał dotychczas szkolenie specjalizacyjne, tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego, nazwisko i imię dotychczasowego kierownika specjalizacji, dotychczasowy okres trwania szkolenia specjalizacyjnego;
23)
adnotacje dotyczące zmiany trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
24)
adnotacja dotycząca wykreślenia lekarza z rejestru.
3.
Użytkownikami rejestru są:
1)
wojewodowie;
2)
minister właściwy do spraw zdrowia;
3)
Minister Obrony Narodowej;
4)
minister właściwy do spraw wewnętrznych;
5)
Minister Sprawiedliwości.
4.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny dla podmiotów, które wykażą interes prawny.
5.
Do rejestru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 15 udostępnianie danych z rejestru publicznego ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób i tryb przekazywania danych, o których mowa w ust. 2,
2)
szczegółowy sposób prowadzenia rejestru oraz sposób udostępniania danych wpisanych do rejestru
- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz funkcjonalności prowadzonego rejestru.
Art. 16p. Rejestr lekarzy odbywających szkolenie specjali... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...