• Art. 19c. - Rejestr podm...
  01.03.2024
Obserwuj akt

Art. 19c. zaw. lekarza i położ


Rejestr podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy

1.
Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada lekarska właściwa dla siedziby organizatora prowadzenia kształcenia, a w przypadku okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia Naczelna Rada Lekarska.
1a.
Organizator kształcenia obowiązany jest przekazać informację, o której mowa w ust. 5, również okręgowej radzie lekarskiej właściwej dla miejsca prowadzenia kształcenia, jeśli zamierza prowadzić kształcenie na terenie nieobjętym działaniem organu prowadzącego rejestr.
2.
Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
3.
Do rejestru wpisuje się następujące dane:
1)
numer wpisu organizatora kształcenia do rejestru;
2)
nazwę organizatora kształcenia;
3)
miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres organizatora kształcenia;
4)
formę organizacyjno-prawną organizatora kształcenia;
5)
przedmiot, zakres i formy określające ustawiczny rozwój zawodowy;
6)
początek i koniec okresu planowanego prowadzenia kształcenia;
7)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile organizator kształcenia taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
8)
numer i datę uchwały o wpisie do rejestru;
9)
numer i datę uchwały o zmianie wpisu do rejestru;
10)
numer i datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru;
11)
daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 19e kontrola organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
12)
dane, o których mowa w art. 19c rejestr podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy ust. 5 pkt 1-6;
13)
datę i numer uchwały o wykreśleniu z rejestru.
4.
Organizator kształcenia wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-7 oraz w ust. 5 pkt 1-6, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
5.
Organizator kształcenia wpisany do rejestru jest obowiązany do przekazania organowi prowadzącemu rejestr, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, następujących informacji dotyczących określonej formy szkolenia:
1)
przedmiotu i szczegółowego programu kształcenia;
2)
terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia;
3)
miejsca i adresu kształcenia;
4)
regulaminu kształcenia zawierającego:
a) sposób i tryb kształcenia,
b) zasady i tryb naboru uczestników,
c) uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu,
d) szczegółowy sposób weryfikacji wyników kształcenia,
e) wysokość opłaty za udział w kształceniu;
5)
szczegółowych danych dotyczących kwalifikacji wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne;
6)
szczegółowych danych dotyczących kwalifikacji kierownika naukowego kształcenia;
7)
wzoru dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia.
Art. 19c. Rejestr podmiotów prowadzących ustawiczny rozwó... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...