• Art. 6h. - Rozporządzeni...
  07.12.2023
Obserwuj akt

Art. 6h. zaw. lekarza i położ


Rozporządzenie w sprawie LEW i LDEW

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań LEW i LDEW, biorąc pod uwagę minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz standardy kształcenia,
2)
tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 6d Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia LEW i LDEW ust. 1, i komisji, o której mowa w art. 6g zastrzeżenie do pytania testowego wykorzystanego podczas LEW albo LDEW ust. 2,
3)
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 6d Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia LEW i LDEW ust. 9,
4)
sposób i tryb przeprowadzania LEW i LDEW,
5)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 6c uznanie kwalifikacji lekarza lub lekarza dentysty uzyskanych w państwie niebędących członkiem UE ust. 13,
6)
wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w art. 6d Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia LEW i LDEW ust. 6, oraz komisji, o której mowa w art. 6g zastrzeżenie do pytania testowego wykorzystanego podczas LEW albo LDEW ust. 2,
7)
wzory świadectwa złożenia LEW i świadectwa złożenia LDEW,
8)
tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEW albo świadectwa złożenia LDEW oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 6g zastrzeżenie do pytania testowego wykorzystanego podczas LEW albo LDEW ust. 6,
9)
tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany świadectwa złożenia LEW i świadectwa złożenia LDEW
– mając na uwadze zakres wiedzy i umiejętności, które zgłaszający się do LEW albo LDEW powinien posiadać, oraz uwzględniając prawidłowe przygotowanie i przebieg LEW i LDEW oraz zachowanie bezstronności pracy Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w art. 6d Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia LEW i LDEW ust. 6, i komisji, o której mowa w art. 6g zastrzeżenie do pytania testowego wykorzystanego podczas LEW albo LDEW ust. 2, nakład ich pracy, a także konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji dotyczącej złożenia LEW albo LDEW.
2.
Dyrektor CEM wydaje regulamin porządkowy LEW albo LDEW, zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Art. 6h. Rozporządzenie w sprawie LEW i LDEW - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...