• Art. 7c. - Elementy doku...
  27.09.2022
Obserwuj akt

Art. 7c. zaw. lekarza i położ


Elementy dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

1.
Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” potwierdzające przyznanie prawa, o którym mowa w art. 5 warunki przyznawania prawa wykonywania zawodu ust. 1 albo w art. 7 przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu ust. 1, zawierają:
1)
nazwę dokumentu – „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” i nazwę dokumentu w języku angielskim;
2)
numer prawa wykonywania zawodu;
3)
datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności;
4)
wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;
5)
imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;
6)
tytuł zawodowy;
7)
wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671);
8)
numer seryjny dokumentu;
9)
adnotację o treści odpowiednio: „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” albo „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
10)
adnotację o treści: „Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/”;
11)
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
12)
elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem i sfałszowaniem uwzględniające minimalne zabezpieczenia dla dokumentów publicznych kategorii pierwszej grupy drugiej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 i 1415).
2.
Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", o których mowa w art. 5 warunki przyznawania prawa wykonywania zawodu ust. 7, art. 5f ograniczenie prawa wykonywania zawodu w okresie stażu adaptacyjnego, art. 7 przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu ust. 1a, 2, 2e albo 13, zawierają:
1)
dane, o których mowa w ust. 1;
2)
adnotację wskazującą odpowiednio zakres czynności zawodowych oraz czas i miejsce zatrudnienia, na jakie zostało przyznane dane prawo wykonywania zawodu.
3.
Lekarze i lekarze dentyści, którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii upłynął termin, na jaki został wydany dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", o którym mowa w art. 5 warunki przyznawania prawa wykonywania zawodu ust. 7, art. 5f ograniczenie prawa wykonywania zawodu w okresie stażu adaptacyjnego, art. 7 przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu ust. 1a, 2, 2e albo 13, zachowują prawo do wykonywania zawodu na zasadach dotychczasowych do dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia może upoważnić Naczelną Radę Lekarską do wykonania w jego imieniu zadań określonych w art. 14, art. 17 ust. 6, art. 34 ust. 2 i 3, art. 35, art. 36 ust. 1 i art 37–39 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.
Art. 7c. Elementy dokumentów potwierdzających prawo wyko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...