• Ustawa o zawodach lekarza...
  05.03.2024

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.1516 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy karne

1.
Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu,
podlega karze grzywny.
2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
3.
(uchylony)
4.
Kto przeprowadza eksperyment medyczny bez wymaganej prawnie zgody albo zezwolenia sądowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5.
Kto przeprowadza eksperyment medyczny wbrew warunkom, o których mowa w art. 23a ograniczenia w zakresie przeprowadzania eksperymentu badawczego lub art. 23b zakaz stosowania zachęt i gratyfikacji finansowych w eksperymentach medycznych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
6.
Członek komisji bioetycznej albo Odwoławczej Komisji Bioetycznej, który wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnieniem swojej funkcji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
7.
Kto przeprowadza eksperyment medyczny:
1)
bez uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej albo Odwoławczej Komisji Bioetycznej albo wbrew jej warunkom,
2)
bez zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 23c obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ust. 1, podlega karze grzywny od 1000 zł do 50 000 zł.
8.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 7, toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...