• Ustawa o zawodzie psychol...
  22.04.2024

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2019.0.1026 t.j. - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz zasady organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów.
Psycholog wykonuje swój zawód samodzielnie.
Zawód psychologa może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
1.
Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:
1)
diagnozie psychologicznej;
2)
opiniowaniu;
3)
orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią;
4)
psychoterapii;
5)
udzielaniu pomocy psychologicznej.
2.
Za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także prowadzenie przez psychologa badań naukowych w dziedzinie psychologii lub działalność dydaktyczną w tym zakresie.
3.
Usługi psychologiczne świadczyć można na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Psychologów, określi, w drodze rozporządzenia, standardy stosowania psychoterapii przez psychologów wobec osób z chorobami i problemami zdrowotnymi określonymi w obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ogłaszanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
1.
Psychologowie tworzą samorząd zawodowy, zwany dalej "samorządem".
2.
Osoby wykonujące zawód psychologa i psychologowie-stażyści stają się członkami samorządu psychologów z mocy prawa.
Orzeczenia: 1
Nadzór nad wykonywaniem ustawy sprawuje minister właściwy do spraw pracy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...