• Ustawa o zawodzie psychol...
  18.04.2024

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2019.0.1026 t.j. - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Obserwuj akt

Rozdział 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Członkowie samorządu psychologów podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za:
1)
zawinione naruszenie obowiązków zawodowych;
2)
czyny sprzeczne z zasadami etyki określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej, o którym mowa w art. 40 zadania Krajowego Zjazdu Psychologów pkt 3;
3)
uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich.
Karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana z ostrzeżeniem;
3)
zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu na czas od 3 do 12 miesięcy;
4)
skreślenie z listy psychologów z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.
Postępowanie dyscyplinarne toczy się przed Regionalną Komisją Dyscyplinarną.
Regionalny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przed wniesieniem sprawy do Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej przeprowadza postępowanie przygotowawcze polegające na zebraniu niezbędnych informacji od osób i instytucji. Niezależnie od wyników tego postępowania wniesienie sprawy następuje nie później niż w ciągu 90 dni od wpłynięcia wniosku.
W postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej obwiniony psycholog ma prawo do obrońcy.
1.
Rozpatrzenie sprawy przez Regionalną Komisję Dyscyplinarną powinno nastąpić w terminie 90 dni od jej wpłynięcia.
2.
Komisja dyscyplinarna, na wniosek Regionalnego Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, może zawiesić obwinionego w prawie wykonywania zawodu na czas trwania postępowania nie dłużej niż 6 miesięcy.
1.
Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Jeżeli czyn psychologa zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie następuje nie wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.
3.
W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego w terminie dwóch miesięcy od dnia zgonu obwinionego jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.
Orzeczenie Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej jest przesyłane wraz z uzasadnieniem zainteresowanym stronom w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.
Odwołanie od orzeczenia Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej do Krajowej Komisji Dyscyplinarnej przysługuje stronom w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania w sprawach odpowiedzialności zawodowej są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki i deontologii zawodowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...