• Ustawa o zawodzie psychol...
  26.05.2024

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2019.0.1026 t.j. - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Obserwuj akt

Rozdział 5. Samorząd psychologów

1.
Samorząd w wykonywaniu swych zadań podlega tylko przepisom prawa.
2.
Jednostkami organizacyjnymi samorządu są:
1)
Krajowa Izba Psychologów, która jest samorządem psychologów na szczeblu krajowym i posiada osobowość prawną;
2)
Regionalne Izby Psychologów.
1.
Siedzibą Krajowej Izby Psychologów jest miasto stołeczne Warszawa.
2.
Obszar działania poszczególnych Regionalnych Izb Psychologów jest zgodny z podziałem administracyjnym kraju na województwa.
Organami samorządu są Krajowy Zjazd Psychologów, Krajowa Rada Psychologów, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowa Komisja Dyscyplinarna, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Regionalny Zjazd Psychologów, Regionalna Rada Psychologów, Regionalna Komisja Rewizyjna, Regionalna Komisja Dyscyplinarna i Regionalny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
1.
Zadaniem samorządu psychologów jest w szczególności:
1)
dbałość o przestrzeganie standardów wykonywania zawodu psychologa;
2)
nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej psychologa;
3)
ochrona prawna metod i narzędzi psychologicznych;
4)
reprezentowanie zawodu psychologa i ochrona jego interesów;
5)
współpraca z Komisją Ekspertów, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą;
6)
opiniowanie aktów prawnych dotyczących zawodu psychologa;
7)
współpraca z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu psychologa;
8)
zarządzanie majątkiem jednostek organizacyjnych samorządu psychologów;
9)
zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb psychologów.
2.
Zadania określone w ust. 1 organy samorządu psychologów wykonują w szczególności przez:
1)
prowadzenie list psychologów i psychologów-stażystów;
2)
stwierdzenie prawa wykonywania zawodu psychologa;
3)
określenie zasad odbywania podyplomowego stażu zawodowego;
4)
prowadzenie rejestru prywatnych praktyk psychologicznych;
5)
określanie standardów i programów studiów podyplomowych dla psychologów oraz opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania specjalizacji zawodowej;
6)
prowadzenie wykazu chronionych metod psychologicznych;
7)
występowanie w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów członków samorządu psychologów;
8)
kontrola warunków wykonywania zawodu.
Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
1.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb psychologów.
2.
Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb psychologów, z zastrzeżeniem art. 37 kadencja organów samorządu psychologów, członkostwo w organach samorządu, ust. 3.
Organy samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
1.
Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, ale działają one do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
2.
Tę samą funkcję w organach izb psychologów można pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3.
Co najmniej siedmioletni staż pracy w zawodzie jest wymagany w stosunku do:
1)
członków komisji dyscyplinarnych;
2)
rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców.
4.
Mandat członka organu samorządu psychologów wygasa wskutek:
1)
zrzeczenia się mandatu;
2)
skreślenia z listy członków izby psychologów;
3)
zawieszenia w prawie wykonywania zawodu psychologa;
4)
ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;
5)
odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
6)
śmierci.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...