• Ustawa o zawodzie psychol...
  18.04.2024

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2019.0.1026 t.j. - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Obserwuj akt

Rozdział 6. Krajowa Izba Psychologów

Najwyższą władzą Krajowej Izby Psychologów jest Krajowy Zjazd Psychologów.
1.
W Krajowym Zjeździe Psychologów biorą udział delegaci wybrani przez regionalne zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Krajowej Izby Psychologów.
2.
Liczbę delegatów z poszczególnych regionalnych izb określa Krajowa Rada zgodnie ze statutem samorządu, o którym mowa w art. 40 zadania Krajowego Zjazdu Psychologów, pkt 1.
3.
Krajowy Zjazd zwołuje Krajowa Rada co 4 lata.
Do zadań Krajowego Zjazdu Psychologów należy:
1)
uchwalanie statutu samorządu psychologów, określenie trybu i warunków przeprowadzania wyborów do organów samorządu, określenie liczby członków tych organów, trybu ich odwoływania oraz uchwalanie regulaminu organów Krajowej Izby Psychologów i ramowych regulaminów organów samorządowych;
2)
uchwalenie programu działania Izby Krajowej;
3)
uchwalenie Kodeksu Etyki Zawodowej;
4)
uchwalanie absolutorium dla Krajowej Rady Psychologów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Dyscyplinarnej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
5)
wybieranie przewodniczącego i członków Krajowej Rady, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowej Komisji Dyscyplinarnej oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców;
6)
określanie wysokości składki członkowskiej oraz ustalanie zasady jej podziału.
1.
Krajową Radę Psychologów stanowią przewodniczący i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Psychologów oraz członkowie wybrani bezpośrednio przez zjazdy regionalne, po jednym z każdej izby.
2.
Krajowa Rada Psychologów zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.
Krajowa Rada Psychologów wybiera spośród swoich członków Zarząd. W skład Zarządu wchodzą poza przewodniczącym wybrani spośród członków Krajowej Rady Psychologów wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.
4.
Zarząd Krajowej Rady Psychologów jest jej organem wykonawczym i jest odpowiedzialny za swą działalność przed Krajową Radą Psychologów.
Do zakresu działania Krajowej Rady Psychologów należy:
1)
przygotowanie projektu statutu samorządu zawodowego psychologów;
2)
zapewnienie właściwych standardów wykonywania zawodu psychologa poprzez:
a) wnioskowanie do Rady Ministrów o określenie zasad, trybu i warunków uzyskiwania specjalizacji zawodowych,
b) określanie zasad i warunków doskonalenia zawodowego,
c) określanie merytorycznych zasad odbywania podyplomowego stażu zawodowego;
3)
określanie zasad działalności samorządu i jego organów, a także określanie zasad prowadzenia listy psychologów i psychologów-stażystów i rejestru prywatnych praktyk psychologicznych;
4)
uchwalanie budżetu Krajowej Rady Psychologów i przyjmowanie na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdań z jego wykonania przez Zarząd;
5)
prowadzenie działalności informacyjnej, w tym wydawanie biuletynu;
6)
delegowanie swoich przedstawicieli do Komisji Ekspertów.
1.
Do zakresu działania Przewodniczącego Krajowej Rady Psychologów należy reprezentowanie Krajowej Rady na zewnątrz oraz kierowanie bieżącą pracą Zarządu.
2.
Przewodniczący Krajowej Rady Psychologów może powołać rzecznika prasowego Krajowej Rady Psychologów.
Do zakresu działania Zarządu Krajowej Rady Psychologów należy:
1)
kierowanie bieżącymi pracami Krajowej Rady Psychologów;
2)
przygotowanie projektów uchwał dla Krajowej Rady Psychologów;
3)
realizacja uchwał Krajowej Rady Psychologów,
4)
realizacja budżetu samorządu;
5)
przedkładanie sprawozdań Krajowej Radzie Psychologów z realizacji budżetu i innych uchwał Krajowej Rady Psychologów.
1.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Psychologów zwołuje Krajowa Rada Psychologów:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
3)
na wniosek co najmniej 1/3 regionalnych rad.
2.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Psychologów zwołuje się w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrola Zarządu Krajowej Rady Psychologów w zakresie działalności finansowej i gospodarczej;
2)
przedstawianie sprawozdań z działalności kontrolnej Krajowej Radzie Psychologów i Krajowemu Zjazdowi Psychologów;
3)
występowanie na Krajowym Zjeździe z wnioskiem o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Psychologów.
1.
Krajowa Komisja Dyscyplinarna przygotowuje projekt regulaminu pracy Krajowej Komisji Dyscyplinarnej.
2.
Krajowa Komisja Dyscyplinarna rozpatruje odwołania od orzeczeń regionalnych komisji dyscyplinarnych oraz odwołania.
3.
Orzeczenia Krajowej Komisji Dyscyplinarnej, z zastrzeżeniem art. 18 wykonywanie prywatnej praktyki psychologicznej ust. 4 oraz art. 48 odwołanie od orzeczenia Krajowej Komisji Dyscyplinarnej, są ostateczne.
Od orzeczenia wydanego przez Krajową Komisję Dyscyplinarną przysługuje stronom, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Przewodniczącemu Krajowej Rady Psychologów odwołanie do właściwego miejscowo sądu apelacyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Komisji Dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem.
1.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przed rozpatrzeniem sprawy może przeprowadzić postępowanie polegające na uzupełnieniu materiałów sprawy dodatkowymi informacjami od osób i instytucji.
2.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w imieniu Krajowej Komisji Dyscyplinarnej składa sprawozdania ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Psychologów.
Działalność samorządu jest finansowana:
1)
ze składek psychologów i psychologów-stażystów;
2)
z działalności gospodarczej;
3)
z innych źródeł, a w szczególności z zapisów, darowizn, dotacji, grantów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...