• Ustawa o zawodzie psychol...
  20.05.2024

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2019.0.1026 t.j. - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Obserwuj akt

Rozdział 7. Regionalne Izby Psychologów

Psychologowie i psychologowie-stażyści zamieszkali na terenie danego województwa tworzą Regionalną Izbę Psychologów.
Najwyższą władzą Regionalnej Izby Psychologów jest Zjazd Regionalny.
1.
W zjeździe Regionalnej Izby Psychologów uczestniczą wszyscy psychologowie należący do danej izby oraz bez prawa głosu psychologowie-stażyści tej izby.
2.
Jeżeli liczba członków Regionalnej Izby Psychologów przekracza 300 osób, Zjazd Regionalnej Izby Psychologów stanowią delegaci w liczbie określonej przez statut samorządu zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Psychologów.
3.
Zjazd Regionalnej Izby Psychologów zwołuje Regionalna Rada nie mniej niż dwa razy w okresie kadencji. Zjazd odbywający się co cztery lata jest zjazdem sprawozdawczo-wyborczym i uczestniczą w nim także, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów izby.
4.
Do zadań Zjazdu Regionalnej Izby Psychologów należy:
1)
podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
2)
uchwalenie budżetu, ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz zatwierdzenie sprawozdań Rady Regionalnej Izby Psychologów z jego wykonania;
3)
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań Regionalnej Rady, Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
4)
uchwalenie regulaminów organów samorządu psychologów zgodnych z wymaganiami statutu, o którym mowa w art. 40 zadania Krajowego Zjazdu Psychologów pkt 1;
5)
wybór przewodniczącego i członków Regionalnej Rady, członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, członków Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej oraz Regionalnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców;
6)
wybór przedstawiciela wchodzącego do Rady Krajowej Izby Psychologów;
7)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd Psychologów.
1.
Nadzwyczajny Regionalny Zjazd Psychologów zwołuje Regionalna Rada na wniosek:
1)
Krajowej Rady Psychologów;
2)
Regionalnej Komisji Rewizyjnej;
3)
co najmniej 1/3 członków regionalnej izby.
2.
Nadzwyczajny Regionalny Zjazd Psychologów zwołuje się w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
1.
Działalnością Regionalnej Izby Psychologów w okresie między regionalnymi zjazdami kieruje Rada Regionalnej Izby Psychologów.
2.
W skład Regionalnej Rady wchodzą przewodniczący i członkowie. Na wniosek przewodniczącego Rada wybiera spośród swoich członków zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3.
Do zakresu działania Regionalnej Rady Psychologów należy przede wszystkim przestrzeganie standardów wykonywania zawodu psychologa, realizowane przez:
1)
organizację doskonalenia zawodowego psychologa;
2)
nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez psychologów;
3)
nadzór nad należytym przebiegiem podyplomowego stażu zawodowego psychologów-stażystów poprzez zapewnienie opiekuna merytorycznego stażu i pokrycie jego wynagrodzenia;
4)
prowadzenie rejestru psychologów i psychologów-stażystów z danego regionu;
5)
prowadzenie rejestru prywatnych praktyk psychologicznych;
6)
współpracę z marszałkiem województwa w zakresie nadzoru nad zgodnym z zezwoleniem wykonywaniem prywatnych praktyk psychologicznych;
7)
wykonywanie uchwał Regionalnego i Krajowego Zjazdu Psychologów;
8)
wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Radę Psychologów;
9)
zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izby.
4.
W posiedzeniach Regionalnej Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej oraz Regionalny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
1.
Do zakresu działania przewodniczącego Regionalnej Rady należy:
1)
reprezentowanie Rady na zewnątrz;
2)
proponowanie Radzie kandydatów spośród jej członków na zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady.
2.
Przewodniczący Regionalnej Rady może powołać rzecznika prasowego Rady.
Regionalna Komisja Rewizyjna:
1)
kontroluje działalność regionalnej izby, w tym finansową i gospodarczą;
2)
przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Regionalnemu Zjazdowi;
3)
występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Regionalnej Radzie;
4)
może wystąpić z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Regionalnego Zjazdu.
1.
Do zadań Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej należy rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków regionalnych izb.
2.
Regionalna Komisja Dyscyplinarna składa roczne i kadencyjne sprawozdanie Regionalnemu Zjazdowi.
1.
Do kompetencji Regionalnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej należy wnoszenie spraw do Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej:
1)
z urzędu, w przypadkach określonych w art. 20 odpowiedzialność dyscyplinarna członków samorządu psychologów;
2)
na wniosek zainteresowanej osoby lub instytucji.
2.
Regionalny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej składa okresowe i kadencyjne sprawozdanie Regionalnemu Zjazdowi.
Regionalny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przed Regionalną Komisją Dyscyplinarną pełni rolę oskarżyciela.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...