• Art. 27e. - Rozstrzygnię...
  29.09.2023

Art. 27e. zaopat. w wodę


Rozstrzygnięcia organu regulacyjnego

1.
W sprawach spornych dotyczących:
1)
odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2)
odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci
– na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.
2.
Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o którym mowa w ust. 1, może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:
1)
zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2)
przywrócenia dostawy wody;
3)
otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
4)
przyłączenia do sieci.
3.
Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.
Art. 27e. Rozstrzygnięcia organu regulacyjnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...