• Art. 29. zaopat. w wodę -...
  21.05.2024

Art. 29. zaopat. w wodę


Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie taryf

1.
Karze pieniężnej podlega, kto stosuje taryfy:
1)
nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 24b zatwierdzenie taryfy przez organ regulacyjny ust. 1;
2)
zawyżając ceny lub stawki opłat.
2.
Tej samej karze podlega, kto zawyża ceny i stawki zatwierdzone zgodnie z art. 24i zasada stałości zatwierdzonych taryf ust. 1.
3.
Karze pieniężnej podlega, kto nie przekazał informacji lub dokumentów na wezwanie organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27b uprawnienia organu regulacyjnego ust. 1, lub przekazał nieprawdziwe albo wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty.
3a.
Karze pieniężnej podlega przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 19a wydanie warunków przyłączenia do sieci ust. 1 lub 2.
4.
Kary pieniężne wymierza organ regulacyjny w drodze decyzji.
5.
W decyzji, o której mowa w ust. 4, wskazuje się numer rachunku bankowego, na który uiszcza się karę pieniężną.
6.
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w:
1)
ust. 1 i 2 – nie może przekroczyć 15% przychodu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;
2)
ust. 3 – nie może przekroczyć 100 000 zł;
3)
ust. 3a – wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki.
7.
Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 i 2, jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki.
8.
Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1–3, nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organ regulacyjny może nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że wysokość tej kary pieniężnej nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
9.
Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się ostateczna.
10.
Kary pieniężne nieuiszczone w terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760).
11.
Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
12.
Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach decyzji, o których mowa w ust. 4, jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Art. 29. Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy w ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...