• Ustawa o zbiorowym zaopat...
  29.05.2024

Rozdział 5b. Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług

1.
W sprawach spornych dotyczących:
1)
odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2)
odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci
– na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.
2.
Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o którym mowa w ust. 1, może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:
1)
zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2)
przywrócenia dostawy wody;
3)
otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
4)
przyłączenia do sieci.
3.
Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.
1.
Od decyzji, o której mowa w art. 27e rozstrzygnięcia organu regulacyjnego ust. 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2.
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 27e rozstrzygnięcia organu regulacyjnego ust. 1, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.
3.
Do postanowień, o których mowa w art. 27e rozstrzygnięcia organu regulacyjnego ust. 3, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...