• Ustawa o zbiorowym zaopat...
  24.07.2024

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Stan prawny aktualny na dzień: 24.07.2024

Dz.U.2024.0.757 t.j. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 230, z poźn.zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.
2.
Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.
3.
Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
1.
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ust. 1.
2.
W terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do wydania decyzji w sprawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ust. 1.
3.
W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rada gminy jest obowiązana do uchwalenia regulaminu, o którym mowa w art. 19 regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków , ust. 1.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zainstalować u odbiorców usług brakujące wodomierze główne.
2.
W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia z dotychczasowymi odbiorcami usług umów, o których mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 13.07.2001 r. - Dz.U. z 2001 r. poz. 747]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...