• Ustawa o zbiorowym zarząd...
  16.07.2024

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2023.0.2207 t.j. - Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady:
1)
działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
2)
udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanych dalej „zezwoleniami”;
3)
nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
4)
działania Komisji Prawa Autorskiego, zwanej dalej „Komisją”.
1.
Przepisy ustawy stosuje się do:
1)
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
2)
podmiotów, które wykonują czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
3)
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, niedziałających w charakterze uprawnionego ani niebędących organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, które wykonują czynności z zakresu zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez uprawnionych, zwanych dalej „niezależnymi podmiotami zarządzającymi”.
2.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o:
1)
zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi – należy przez to rozumieć działalność polegającą na wykonywaniu praw autorskich lub praw pokrewnych dla zbiorowej korzyści uprawnionych przez dokonywanie takich czynności, jak:
a) obejmowanie praw w zbiorowy zarząd,
b) zawieranie umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie,
c) pobór, podział i wypłata przychodów z praw,
d) monitorowanie korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przez użytkowników,
e) dochodzenie ochrony praw autorskich lub praw pokrewnych,
f) wykonywanie innych uprawnień i obowiązków organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”;
2)
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi – należy przez to rozumieć stowarzyszenie zrzeszające uprawnionych lub podmioty reprezentujące uprawnionych, którego podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz uprawnionych w zakresie zezwolenia udzielonego mu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”;
3)
zagranicznej organizacji zbiorowego zarządzania – należy przez to rozumieć podmiot uznany za organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi za granicą w państwie swojej siedziby;
4)
uprawnionym – należy przez to rozumieć każdego, komu przysługują prawa autorskie lub prawa pokrewne lub tytuł prawny do przychodów z tych praw, niebędącego organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
5)
osobie kierującej działalnością organizacji zbiorowego zarządzania – należy przez to rozumieć członka zarządu, członka komisji rewizyjnej oraz osobę kierującą jednostką organizacyjną odpowiedzialną w tej organizacji za wykonywanie czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
6)
przychodach z praw – należy przez to rozumieć:
a) środki pieniężne pobrane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz uprawnionych, z tytułu przysługujących im praw autorskich lub praw pokrewnych, prawa do wynagrodzenia oraz opłat, określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz
b) pożytki, jakie środki te przyniosły do chwili ich wypłaty uprawnionym;
7)
podziale przychodów z praw – należy przez to rozumieć ustalenie wysokości przychodów z praw, należnych poszczególnym uprawnionym, przed ich wypłatą;
8)
wypłacie przychodów z praw – należy przez to rozumieć przekazanie pobranych przychodów z praw poszczególnym uprawnionym;
9)
umowie o reprezentacji – należy przez to rozumieć umowę zawartą między organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi albo między organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi a zagraniczną organizacją zbiorowego zarządzania, na podstawie której jedna organizacja upoważnia drugą do zbiorowego zarządzania wykonywanymi przez siebie prawami w zakresie i na zasadach określonych w tej umowie;
10)
użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje eksploatacji utworów lub przedmiotów praw pokrewnych wymagającej zgody uprawnionych lub zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia albo dokonuje czynności wymagających uiszczenia opłat zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
11)
repertuarze – należy przez to rozumieć utwory, do których prawami zbiorowo zarządza organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
12)
licencji wieloterytorialnej – należy przez to rozumieć umowę upoważniającą do korzystania z utworów muzycznych i słowno-muzycznych na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 odrębne pola eksploatacji pkt 1 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie wymaganym do korzystania z tych utworów na potrzeby usług dostarczania treści cyfrowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105, z 2022 r. poz. 2337 i 2581 oraz z 2023 r. poz. 1285), świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwana dalej „organizacją zbiorowego zarządzania”, zbiorowo zarządza prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, umowy o reprezentacji, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub niniejszej ustawy, w zakresie udzielonego zezwolenia.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania nie może bez ważnej przyczyny odmówić objęcia praw autorskich lub praw pokrewnych w zbiorowy zarząd, w zakresie udzielonego jej zezwolenia.
3.
Organizacja zbiorowego zarządzania jednakowo traktuje uprawnionych bez względu na podstawę prawną zbiorowego zarządzania ich prawami.
4.
Organizacja zbiorowego zarządzania z należytą starannością zbiorowo zarządza prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w szczególności regularnie dokonuje podziału i wypłaty przychodów z praw.
5.
Organizacja zbiorowego zarządzania odpowiada za czynności, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, jak za czynności własne.
1.
Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w zakresie udzielonego jej zezwolenia oraz posiada legitymację procesową w tym przedmiocie.
2.
W zakresie, w jakim art 21–213, art. 25 rozpowszechnianie utworów w celach informacyjnych ust. 4 oraz art. 70 uprawnienia współtwórców utworu audiowizualnego ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują obowiązek zawarcia umowy lub zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, prawami danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na danym polu eksploatacji, którzy nie zawarli umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z żadną organizacją, zbiorowo zarządza ta organizacja, która jest reprezentatywna w odniesieniu do tych praw.
3.
Umowa zawarta z reprezentatywną organizacją zbiorowego zarządzania uprawnia użytkownika do korzystania także z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami zarządza ona zbiorowo na podstawie ust. 2.
4.
Uprawnionemu niereprezentowanemu przez żadną organizację zbiorowego zarządzania, którego utwór lub przedmiot prawa pokrewnego jest objęty umową, o której mowa w ust. 3, przychody z praw z tytułu tej umowy przysługują na takich samych warunkach jak uprawnionym, którzy w tym zakresie zawarli z daną organizacją umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Roszczenie o wypłatę przychodów z praw może być dochodzone wyłącznie wobec organizacji zbiorowego zarządzania, która zawarła umowę, o której mowa w ust. 3.

Rozdział 2. Zezwolenia

1.
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest wykonywane wyłącznie przez organizację zbiorowego zarządzania w zakresie zezwolenia udzielonego jej przez ministra.
2.
Stowarzyszenie zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów, wydawców opublikowanych utworów słownych lub organizacje radiowe lub telewizyjne występuje do ministra z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
statut stowarzyszenia oraz projekt statutu spełniający warunki, o których mowa w art. 12 statut organizacji zbiorowego zarządzania;
2)
projekty regulaminów, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4–8;
3)
projekt strategii, o której mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 9;
4)
opis planowanego sposobu wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, wraz ze wskazaniem okoliczności, o których mowa w art. 7 warunki udzielenia zezwolenia ust. 1 pkt 2.
1.
Minister udziela zezwolenia stowarzyszeniu, o którym mowa w art. 6 wniosek o zezwolenie na wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi ust. 2, które:
1)
wykaże potrzebę zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi odrębnie dla każdego pola eksploatacji objętego wnioskiem;
2)
daje rękojmię należytego wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w szczególności:
a) posiada możliwości techniczne i organizacyjne gwarantujące samodzielne i prawidłowe wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
b) zatrudnia osoby, których kwalifikacje gwarantują prawidłową prawną i rachunkową obsługę prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
c) dysponuje środkami finansowymi w wysokości gwarantującej prawidłowe wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2.
W zakresie, w jakim wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczy przypadków, w których przepisy niniejszej ustawy wymagają wspólnego działania organizacji zbiorowego zarządzania na podstawie zawartego przez nie porozumienia, minister udziela zezwolenia wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca ustali z tymi organizacjami zasady wspólnego zawierania umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.
Zezwolenia nie udziela się:
1)
terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia;
2)
jeżeli wnioskodawca znajduje się w stanie likwidacji;
3)
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji ministra o cofnięciu wnioskodawcy zezwolenia na podstawie art. 103 uprawnienia ministra w przypadku niewłaściwego działania organizacji zbiorowego zarządzania ust. 1 pkt 4 albo 5, w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie zezwolenia.
1.
Zezwolenie określa:
1)
rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami zbiorowo zarządza organizacja zbiorowego zarządzania;
2)
pola eksploatacji, na których organizacja zbiorowego zarządzania wykonuje zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2.
Zezwolenie może określać kategorie uprawnionych, których prawami zbiorowo zarządza organizacja zbiorowego zarządzania.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania, która jako jedyna posiada zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na danym polu eksploatacji, jest organizacją reprezentatywną.
2.
Jeżeli zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na danym polu eksploatacji posiada więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją reprezentatywną jest ta, która w tym zakresie reprezentuje największą liczbę uprawnionych na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz umowy o reprezentacji.
3.
Reprezentatywność organizacji zbiorowego zarządzania w przypadku, o którym mowa w ust. 2, stwierdza z urzędu minister w drodze decyzji.
4.
Minister z urzędu uchyla lub zmienia decyzję o stwierdzeniu reprezentatywności w przypadku istotnej zmiany przesłanki reprezentatywności, o której mowa w ust. 2, lub braku konieczności stwierdzenia reprezentatywności.
1.
Do wniosku o zmianę zezwolenia przepisy art. 6 wniosek o zezwolenie na wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi–9 stosuje się odpowiednio.
2.
Decyzja ministra o udzieleniu lub zmianie zezwolenia oraz decyzja w przedmiocie reprezentatywności podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.

Rozdział 3. Statut, członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania oraz organy i osoby kierujące działalnością tej organizacji

Oddział 1. Statut organizacji zbiorowego zarządzania

Statut organizacji zbiorowego zarządzania, zwany dalej „statutem”, określa w szczególności:
1)
nazwę organizacji zbiorowego zarządzania, odróżniającą ją od innych podmiotów;
2)
terytorium działania i siedzibę organizacji zbiorowego zarządzania;
3)
cele organizacji zbiorowego zarządzania i sposoby ich realizacji;
4)
warunki i sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
5)
zasady i tryb:
a) zwoływania walnego zebrania członków lub zebrania delegatów,
b) zastępowania walnego zebrania członków zebraniem delegatów, o ile przewiduje się taką możliwość;
6)
czas trwania kadencji oraz zasady i tryb wyboru zarządu oraz komisji rewizyjnej, uzupełniania składu tych organów, a także odwoływania i wygasania mandatów ich członków;
7)
sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
8)
sposób reprezentowania organizacji zbiorowego zarządzania, w tym sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał organów tej organizacji;
9)
sposób zarządzania majątkiem organizacji zbiorowego zarządzania;
10)
zasady dokonywania zmian statutu;
11)
przeznaczenie majątku organizacji zbiorowego zarządzania w przypadku jej likwidacji.
1.
Zarząd organizacji zbiorowego zarządzania niezwłocznie zawiadamia sąd rejestrowy o zmianie statutu lub uchwaleniu nowego statutu. Zmiana statutu lub uchwalenie nowego statutu wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, do którego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru.
2.
Z wnioskiem o wpis zmian statutu albo nowego statutu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacja zbiorowego zarządzania składa odpis decyzji o udzieleniu zezwolenia.
3.
Sąd rejestrowy doręcza ministrowi odpis wniosku o wpis zmian statutu albo nowego statutu.
4.
Minister ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 21 dni od dnia doręczenia jego odpisu, a także przystąpić do postępowania jako zainteresowany.

Oddział 2. Członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania niezwłocznie przyjmuje uprawnionych oraz podmioty reprezentujące uprawnionych, w tym inne organizacje zbiorowego zarządzania, zagraniczne organizacje zbiorowego zarządzania i stowarzyszenia uprawnionych, do grona członków, jeżeli mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miejsce zamieszkania albo siedzibę w tym państwie oraz spełniają warunki członkostwa określone w statucie.
2.
Uprawnieni i podmioty reprezentujące uprawnionych mający obywatelstwo, miejsce zamieszkania albo siedzibę w innym państwie niż wskazane w ust. 1 mogą uzyskać członkostwo, jeżeli statut tak stanowi.
3.
Członkiem organizacji zbiorowego zarządzania, na zasadach określonych w ust. 1 i 2, może być również osoba prawna.
4.
Warunki członkostwa opierają się na obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriach. Organizacja zbiorowego zarządzania podaje warunki członkostwa do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
5.
Odmowa przyjęcia uprawnionych oraz podmiotów reprezentujących uprawnionych, o których mowa w ust. 1, do grona członków następuje w formie pisemnej albo elektronicznej i zawiera szczegółowe uzasadnienie.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia środki komunikacji elektronicznej zapewniające utrwalenie, przekazywanie, przechowywanie i zabezpieczenie treści dokonywanych czynności związanych z członkostwem w tej organizacji.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi w postaci elektronicznej i na bieżąco aktualizuje wykaz swoich członków, zawierający co najmniej imię i nazwisko, pseudonim lub nazwę oraz adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, o ile został przez członka wskazany.

Oddział 3. Organy i osoby kierujące działalnością organizacji zbiorowego zarządzania

1.
Organami organizacji zbiorowego zarządzania są:
1)
walne zebranie członków albo zebranie delegatów;
2)
zarząd;
3)
komisja rewizyjna.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania może tworzyć inne organy niż określone w ust. 1, jeżeli statut tak stanowi. Tryb dokonywania wyboru członków, uzupełniania składu oraz kompetencje tych organów określa statut.
3.
Członkiem zarządu i komisji rewizyjnej może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkom zarządu i komisji rewizyjnej może przysługiwać wynagrodzenie lub inne świadczenia z tytułu pełnionej funkcji, jeżeli statut tak stanowi.
1.
Walne zebranie członków jest najwyższą władzą organizacji zbiorowego zarządzania. W sprawach, w których statut nie określa właściwości innych organów, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Postanowienia statutu zastrzegające ogólną właściwość innych organów są nieważne.
2.
Prawo udziału w walnym zebraniu członków i głosowania na nim przysługuje członkom organizacji zbiorowego zarządzania.
3.
Prawo głosowania na walnym zebraniu członków w sprawach, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4–7, przysługuje wyłącznie członkom organizacji zbiorowego zarządzania, którzy zawarli z tą organizacją umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
4.
Statut może przewidywać, że prawo udziału w walnym zebraniu członków i głosowania na nim w sprawach, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4–7, przysługuje także uprawnionym niebędącym członkami organizacji zbiorowego zarządzania, którzy zawarli z nią umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Przepisy art. 15 wykaz członków organizacji zbiorowego zarządzania ust. 1 i art. 21 pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu na walnym zebraniu członków stosuje się odpowiednio.
1.
Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania liczy ponad 300 członków, statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów albo zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów.
2.
Prawo wyboru delegatów przysługuje członkom organizacji zbiorowego zarządzania. Delegatem może być wybrany każdy z tych członków.
3.
Zebranie delegatów składa się co najmniej:
1)
ze 100 delegatów – w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania liczącej do 1000 członków;
2)
z 200 delegatów – w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania liczącej ponad 1000 członków.
4.
Zasady wyboru delegatów określone w statucie zapewniają sprawiedliwy i wyważony sposób reprezentacji w zebraniu delegatów członków organizacji zbiorowego zarządzania, którzy należą do różnych kategorii uprawnionych, ze względu na:
1)
liczbę członków organizacji zbiorowego zarządzania należących do danej kategorii uprawnionych lub
2)
wysokość przychodów z praw uzyskiwanych przez członków organizacji zbiorowego zarządzania należących do danej kategorii uprawnionych, lub
3)
liczbę utworów lub przedmiotów praw pokrewnych członków organizacji zbiorowego zarządzania należących do danej kategorii uprawnionych, do których prawami ta organizacja zbiorowo zarządza.
5.
Statut może przewidywać, że prawo wyboru delegatów przysługuje również uprawnionym niebędącym członkami organizacji zbiorowego zarządzania, którzy zawarli z nią umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. W takim przypadku delegatem może być wybrany również taki uprawniony. Delegatowi niebędącemu członkiem organizacji zbiorowego zarządzania przysługuje prawo głosowania na zebraniu delegatów wyłącznie w sprawach, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4–7. Przepisy ust. 4, art. 15 wykaz członków organizacji zbiorowego zarządzania ust. 1 i art. 21 pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu na walnym zebraniu członków stosuje się odpowiednio, w szczególności zapewnia się sprawiedliwy i wyważony sposób reprezentacji różnych kategorii uprawnionych w zebraniu delegatów.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut określa czas trwania kadencji, szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów oraz tryb zwoływania zebrania delegatów, przy czym wybór delegatów jest dokonywany co najmniej raz na 4 lata.
7.
Do zebrania delegatów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy oraz postanowienia statutu o walnym zebraniu członków.
Uchwały walnego zebrania członków, poza innymi sprawami wymienionymi w statucie, wymaga:
1)
zatwierdzanie statutu i dokonywanie w nim zmian;
2)
wybór i odwoływanie członków zarządu, określanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z tytułu pełnionej funkcji, w tym świadczeń i uprawnień emerytalnych oraz odpraw;
3)
wybór i odwoływanie członków komisji rewizyjnej, określanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z tytułu pełnionej funkcji, w tym świadczeń i uprawnień emerytalnych oraz odpraw;
4)
zatwierdzanie regulaminu repartycji, określającego co najmniej zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych, szczegółowe zasady wykorzystywania środków, o których mowa w art. 41 przeznaczenie niepobranych przychodów z praw ust. 1, oraz zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw;
5)
zatwierdzanie regulaminu określającego zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
6)
zatwierdzanie regulaminu inwestycyjnego, określającego zasady zarządzania przychodami z praw do czasu ich wypłaty uprawnionym, w tym ich inwestowania;
7)
zatwierdzanie regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
8)
zatwierdzanie regulaminu określającego zasady i tryb rozpoznawania skarg, o których mowa w art. 94 umożliwienia składania skarg;
9)
zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem;
10)
nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
11)
udzielanie oraz zaciąganie pożyczki lub zaciąganie kredytu oraz ustanawianie zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu;
12)
tworzenie podmiotów zależnych od organizacji zbiorowego zarządzania ze względu na możliwość wyboru lub odwoływania przez tę organizację większości członków organów stanowiących podmiotu zależnego, zarządzających podmiotem zależnym lub kontrolujących działalność podmiotu zależnego, dysponowania większością głosów w organach podmiotu zależnego lub wywierania decydującego wpływu na działalność podmiotu zależnego;
13)
nabywanie przez organizację zbiorowego zarządzania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji;
14)
wyrażanie zgody na uzyskanie przez organizację zbiorowego zarządzania członkostwa w innej osobie prawnej.
1.
Walne zebranie członków jest zwoływane co najmniej raz w roku, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
2.
Przedmiotem obrad walnego zebrania członków jest w szczególności:
1)
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania za ubiegły rok obrotowy;
2)
udzielenie członkom zarządu i komisji rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
3)
wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego organizacji zbiorowego zarządzania oraz danych finansowych, o których mowa w art. 91 roczne sprawozdanie z działalności organizacji zbiorowego zarządzania ust. 3.
1.
Członek organizacji zbiorowego zarządzania może udzielić innemu członkowi pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na najbliższym walnym zebraniu członków pod warunkiem, że udzielenie pełnomocnictwa nie prowadzi do wystąpienia konfliktu interesów. W szczególności nie można udzielić pełnomocnictwa, jeżeli mocodawca i pełnomocnik należą do różnych kategorii uprawnionych w ramach tej samej organizacji zbiorowego zarządzania.
2.
Pełnomocnictwa udziela się pisemnie pod rygorem nieważności i dołącza do protokołu walnego zebrania członków.
3.
Członek zarządu i komisji rewizyjnej oraz pracownik organizacji zbiorowego zarządzania nie może być pełnomocnikiem na walnym zebraniu członków.
4.
Jeden pełnomocnik może reprezentować na:
1)
walnym zebraniu członków – nie więcej niż siedmiu członków;
2)
zebraniu delegatów – nie więcej niż jednego delegata.
5.
Członkowi organizacji zbiorowego zarządzania, biorącemu udział w walnym zebraniu członków, może doradzać osoba niebędąca członkiem organizacji zbiorowego zarządzania. Zasady udziału takich osób w walnym zebraniu członków określa statut.
1.
Zarząd prowadzi sprawy organizacji zbiorowego zarządzania i ją reprezentuje.
2.
Zarząd jest wybierany przez walne zebranie członków na kadencję nie dłuższą niż 4 lata.
3.
Zasady prowadzenia spraw organizacji zbiorowego zarządzania i jej reprezentowania przez zarząd określa statut.
4.
Zarząd działa na podstawie zatwierdzanego przez siebie regulaminu, chyba że statut przewiduje zatwierdzenie regulaminu przez walne zebranie członków.
1.
Kandydat na członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed wyborem składa walnemu zebraniu członków oświadczenie dotyczące:
1)
interesów łączących go z organizacją zbiorowego zarządzania;
2)
kwot, które uzyskał w poprzednim roku obrotowym od organizacji zbiorowego zarządzania jako uprawniony;
3)
okoliczności, które po wyborze będą prowadzić do konfliktu interesu osobistego i interesu organizacji zbiorowego zarządzania oraz konfliktu obowiązków wobec tej organizacji i obowiązków wobec innych podmiotów;
4)
okoliczności, które po wyborze będą mogły prowadzić do konfliktów, o których mowa w pkt 3.
2.
Kandydat na osobę kierującą jednostką organizacyjną odpowiedzialną w organizacji zbiorowego zarządzania za wykonywanie czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, przed dniem objęcia funkcji, składa zarządowi oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
3.
Osoba kierująca działalnością organizacji zbiorowego zarządzania składa na pierwszym walnym zebraniu członków w danym roku kalendarzowym oświadczenie dotyczące:
1)
interesów łączących ją z organizacją zbiorowego zarządzania;
2)
wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym świadczeń i uprawnień emerytalnych oraz odpraw, uzyskanych od organizacji zbiorowego zarządzania w poprzednim roku obrotowym z tytułu pełnionej funkcji;
3)
kwot, które uzyskała w poprzednim roku obrotowym od organizacji zbiorowego zarządzania jako uprawniony;
4)
okoliczności, które prowadzą do konfliktu interesu osobistego i interesu organizacji zbiorowego zarządzania oraz konfliktu obowiązków wobec tej organizacji i obowiązków wobec innych podmiotów;
5)
okoliczności, które mogą prowadzić do konfliktów, o których mowa w pkt 4.
4.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1–4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
W umowach między członkiem zarządu a organizacją zbiorowego zarządzania oraz sporach między nimi organizację zbiorowego zarządzania reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.
1.
Komisja rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, w szczególności nadzoruje zgodność wykonywania obowiązków przez osoby kierujące działalnością tej organizacji z przepisami prawa, statutem, uchwałami walnego zebrania członków, regulaminem repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4, i regulaminem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 6, oraz innymi aktami wewnętrznymi organizacji zbiorowego zarządzania.
2.
Statut może przyznawać komisji rewizyjnej kompetencje, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 9–14, a także przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę komisji rewizyjnej przed dokonaniem innych wskazanych w statucie czynności. Jeżeli komisja rewizyjna odmówi udzielenia zgody, zarząd może w tej sprawie zwrócić się do walnego zebrania członków.
1.
Komisja rewizyjna wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzorczych.
2.
W celu wykonywania swoich obowiązków komisja rewizyjna może badać wszystkie dokumenty organizacji zbiorowego zarządzania, żądać od osoby kierującej działalnością tej organizacji, jej pracowników i podmiotów współpracujących z nią na innej podstawie prawnej sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku organizacji zbiorowego zarządzania.
3.
Komisja rewizyjna w przypadku odmowy lub utrudniania wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie informuje o tym fakcie zarząd. Zarząd w terminie 7 dni od dnia uzyskania tej informacji zapewnia komisji rewizyjnej prawidłowe wykonywanie jej obowiązków. W przypadku niepodjęcia skutecznych działań przez zarząd, komisja rewizyjna niezwłocznie informuje o tym ministra.
1.
Komisja rewizyjna składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych na kadencję nie dłuższą niż 4 lata.
2.
Członkiem komisji rewizyjnej nie może być członek zarządu, likwidator, osoba kierująca jednostką organizacyjną odpowiedzialną w organizacji zbiorowego zarządzania za wykonywanie czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zatrudniony w niej główny księgowy, radca prawny lub adwokat świadczący usługi na rzecz tej organizacji ani osoba, która podlega bezpośrednio osobie kierującej działalnością tej organizacji zbiorowego zarządzania.
3.
Zasady wyboru członków komisji rewizyjnej określone w statucie zapewniają sprawiedliwy i wyważony wpływ poszczególnych kategorii członków organizacji zbiorowego zarządzania na skład komisji.
1.
Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.
Komisja rewizyjna składa walnemu zebraniu członków raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.
3.
Komisja rewizyjna działa na podstawie zatwierdzanego przez siebie regulaminu, chyba że statut przewiduje zatwierdzenie regulaminu przez walne zebranie członków.

Rozdział 4. Relacje organizacji zbiorowego zarządzania z uprawnionymi i zarządzanie przychodami z praw

Oddział 1. Umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

1.
Uprawniony może zawrzeć z organizacją zbiorowego zarządzania umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwaną dalej „umową o zbiorowe zarządzanie”, w zakresie udzielonego jej zezwolenia. Organizacja zbiorowego zarządzania może odmówić zawarcia tej umowy wyłącznie z ważnej przyczyny, a odmowa taka wymaga uzasadnienia w formie pisemnej albo elektronicznej.
2.
Umowa o zbiorowe zarządzanie określa utwory lub przedmioty praw pokrewnych, pola eksploatacji i terytoria, których takie zarządzanie dotyczy. Umowa o zbiorowe zarządzanie może określać, że zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi danego uprawnionego dotyczy:
1)
wszystkich jego utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub
2)
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych danego rodzaju
– istniejących w chwili zawarcia umowy o zbiorowe zarządzanie lub tych, które powstaną w okresie jej obowiązywania.
3.
Umowę o zbiorowe zarządzanie zawiera się w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
4.
Przed zawarciem umowy o zbiorowe zarządzanie organizacja zbiorowego zarządzania przekazuje uprawnionemu informacje o prawach i obowiązkach uprawnionego wynikających z przepisów niniejszego rozdziału i umowy o zbiorowe zarządzanie oraz dokonywanych przez nią potrąceniach, o których mowa w art. 36 przeznaczenie przychodów z praw pkt 2 i 4, w sposób umożliwiający ich utrwalenie.
5.
Oświadczenia woli związane ze zmianą, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy o zbiorowe zarządzanie mogą być składane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia środki komunikacji elektronicznej zapewniające utrwalenie, przekazywanie, przechowywanie i zabezpieczenie treści dokonywanych czynności oraz udostępnia publicznie informacje, które w sposób jasny i przejrzysty przedstawiają proces dokonywania tych czynności.
Uprawniony ma prawo do udzielania osobie trzeciej licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych objętych umową o zbiorowe zarządzanie, jeżeli korzystanie to nie łączy się z osiąganiem bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych. Zasady wykonywania tego prawa przez uprawnionego określa organizacja zbiorowego zarządzania w umowie o zbiorowe zarządzanie.
1.
Uprawniony niezwłocznie przekazuje organizacji zbiorowego zarządzania, z którą zawarł umowę o zbiorowe zarządzanie, informacje o:
1)
udzieleniu osobie trzeciej licencji, o której mowa w art. 30 udzielanie licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, zawierające w szczególności imię i nazwisko albo nazwę licencjobiorcy, datę udzielenia licencji, utwory lub przedmioty praw pokrewnych, pola eksploatacji oraz terytoria, których dotyczy licencja;
2)
przeniesieniu praw objętych umową o zbiorowe zarządzanie na osobę trzecią, zawierające w szczególności imię i nazwisko albo nazwę nabywcy wraz z jego adresem korespondencyjnym, w tym adresem poczty elektronicznej, datę przeniesienia, utwory lub przedmioty praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, których dotyczy przeniesienie;
3)
zmianie adresu zamieszkania, siedziby lub adresu korespondencyjnego;
4)
zmianie danych niezbędnych organizacji zbiorowego zarządzania do wypłaty uprawnionemu należnej mu części przychodów z praw.
2.
W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, uprawniony ponosi spowodowane naruszeniem uzasadnione i udokumentowane koszty bezskutecznego dochodzenia przez organizację zbiorowego zarządzania roszczeń z tytułu naruszenia praw objętych umową o zbiorowe zarządzanie lub roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z tych praw od użytkownika upoważnionego do korzystania z utworu lub przedmiotu praw pokrewnych.
3.
Umowa o zbiorowe zarządzanie może zawierać także inne niż wskazane w ust. 2 postanowienia dotyczące odpowiedzialności uprawnionego wobec organizacji zbiorowego zarządzania w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1.
1.
Uprawniony może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o zbiorowe zarządzanie z zachowaniem terminu wypowiedzenia w niej określonym. Termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego.
2.
Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie może dotyczyć całej umowy o zbiorowe zarządzanie albo poszczególnych utworów, przedmiotów praw pokrewnych, ich rodzajów, pól eksploatacji lub terytoriów objętych taką umową. W przypadku, o którym mowa w art. 29 umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi ust. 2 zdanie drugie, wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie może dotyczyć całej umowy o zbiorowe zarządzanie albo rodzajów utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, pól eksploatacji lub terytoriów objętych taką umową.
3.
Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie nie wpływa na skuteczność umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, które zostały zawarte przez organizację zbiorowego zarządzania przed dniem upływu terminu wypowiedzenia, w okresie 2 lat od dnia upływu terminu wypowiedzenia. Po tym czasie umowy te wygasają w odniesieniu do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, co do których nastąpiło wypowiedzenie.
4.
Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie nie wpływa na obowiązki organizacji zbiorowego zarządzania związane ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w okresie, o którym mowa w ust. 3.
5.
W okresie, o którym mowa w ust. 3, organizacja zbiorowego zarządzania nie zawiera umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie w odniesieniu do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których dotyczy wypowiedzenie, chyba że w wyniku wypowiedzenia do tych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych stosuje się przepis art. 5 domniemanie uprawnienia do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi ust. 2.
Przepis art. 32 wypowiedzenie przez uprawnionego umowy o zbiorowe zarządzanie stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia umowy o zbiorowe zarządzanie przez organizację zbiorowego zarządzania, z tym że wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie z ważnej przyczyny i wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.
Organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi w postaci elektronicznej i na bieżąco aktualizuje wykazy:
1)
umów o zbiorowe zarządzanie, zawierające imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy uprawnionych, utwory lub przedmioty praw pokrewnych, pola eksploatacji oraz terytoria, w stosunku do których została upoważniona do zbiorowego zarządzania;
2)
ustalonych uprawnionych, których prawami zbiorowo zarządza na innej podstawie niż umowa o zbiorowe zarządzanie, zawierające ich imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy.

Oddział 2. Zarządzanie przychodami z praw

Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana określić w dokumentacji, o której mowa w art. 10 dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), zasady rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, w sposób zapewniający uwzględnienie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do:
1)
przychodów z praw przeznaczonych do podziału i wypłaty zgodnie z art. 39 podział i wypłat przychodów z praw;
2)
przychodów z praw niewypłaconych w przypadku, o którym mowa w art. 40 ustalanie lub poszukiwanie uprawnionych do wypłaty przychodów z praw;
3)
pozostałych składników majątku własnego organizacji zbiorowego zarządzania, w tym uzyskanych z potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
Organizacja zbiorowego zarządzania przeznacza przychody z praw na:
1)
wypłatę uprawnionym;
2)
potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4;
3)
wykorzystanie kwot niepodlegających podziałowi określonych w regulaminie repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4;
4)
potrącenia na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 5.
1.
Przychody z praw, do czasu ich wypłaty, są zarządzane w interesie uprawnionych, na rzecz których te przychody zostały pobrane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie inwestycyjnym, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 6, oraz strategią zarządzania ryzykiem, o której mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 9.
2.
Przychody z praw mogą być:
1)
przechowywane lub lokowane na rachunkach bankowych;
2)
inwestowane w skarbowe papiery wartościowe lub obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Regulamin inwestycyjny, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 6, oraz strategia zarządzania ryzykiem, o której mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 9, zapewniają, aby:
1)
lokowanie i inwestowanie przychodów z praw nie prowadziło do opóźnienia w ich wypłacie uprawnionym;
2)
środki były lokowane i inwestowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość, płynność i rentowność portfela inwestycyjnego jako całości;
3)
lokaty i inwestycje były odpowiednio zdywersyfikowane, tak aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jakiegokolwiek określonego składnika aktywów i koncentracji ryzyka w portfelu inwestycyjnym jako całości.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje potrąceń, o których mowa w art. 36 przeznaczenie przychodów z praw pkt 2 i 4, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4, i regulaminie, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 5. Potrącenia te są dokonywane w granicach uzasadnionych działaniami podejmowanymi przez organizację zbiorowego zarządzania na rzecz uprawnionych oraz ustalane na podstawie obiektywnych kryteriów.
2.
Potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi muszą być uzasadnione i udokumentowane w odniesieniu do poszczególnych pól eksploatacji objętych zezwoleniem organizacji zbiorowego zarządzania.
3.
W przypadku gdy organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym finansowaną z potrąceń, o których mowa w art. 36 przeznaczenie przychodów z praw pkt 4, działalność tę prowadzi się, z uwzględnieniem sprawiedliwych kryteriów, w szczególności w odniesieniu do dostępu do świadczeń w ramach tej działalności oraz ich zakresu.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje podziału i wypłaty przychodów z praw zgodnie z regulaminem repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4, zapewniając uprawnionym regularność, staranność, prawidłowość oraz przejrzystość procesu podziału i wypłaty.
2.
Podziału i wypłaty przychodów z praw organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje w terminach określonych w regulaminie repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4, nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane.
3.
Termin, o którym mowa w ust. 2, ulega zawieszeniu na okres, w którym organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dokonać podziału lub wypłaty uprawnionym przychodów z praw z przyczyn obiektywnych, innych niż określone w art. 40 ustalanie lub poszukiwanie uprawnionych do wypłaty przychodów z praw, w szczególności związanych z nieprzekazywaniem informacji niezbędnych do dokonania tego podziału lub tej wypłaty przez uprawnionych, użytkowników lub organizacje zbiorowego zarządzania działające na podstawie umowy o reprezentacji.
Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dokonać wypłaty przychodów z praw z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia uprawnionych, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 39 podział i wypłat przychodów z praw ust. 2, podejmuje ona niezbędne czynności w celu ustalenia lub odnalezienia uprawnionych, w szczególności:
1)
poszukuje informacji na temat uprawnionych w wykazach, o których mowa w art. 34 wykazy prowadzone przez organizację zbiorowego zarządzania, oraz innych dostępnych jej źródłach informacji;
2)
przekazuje swoim członkom, uprawnionym, których reprezentuje na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie, organizacjom zbiorowego zarządzania posiadającym zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami tej samej kategorii uprawnionych oraz organizacjom zbiorowego zarządzania, z którymi zawarła umowy o reprezentacji, będące w jej posiadaniu informacje na temat utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, co do których uprawnieni nie zostali ustaleni lub odnalezieni, które mogłyby pomóc w ich odnalezieniu lub zidentyfikowaniu, zawierające w szczególności:
a) tytuły utworów lub przedmiotów praw pokrewnych,
b) imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy uprawnionych, którzy nie zostali ustaleni lub odnalezieni,
c) imiona i nazwiska albo nazwy właściwych wydawców lub producentów;
3)
publikuje informacje, o których mowa w pkt 2, na swojej stronie internetowej.
1.
Przychody z praw, które mimo podjęcia czynności, o których mowa w art. 40 ustalanie lub poszukiwanie uprawnionych do wypłaty przychodów z praw, nie zostały wypłacone w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, organizacja zbiorowego zarządzania przeznacza na sfinansowanie działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym świadczonej na rzecz uprawnionych zgodnie z art. 38 potrącenia z przychodów z praw ust. 3 lub wypłatę pozostałym uprawnionym proporcjonalnie do należnych im przychodów z praw. Szczegółowe zasady wykorzystania tych środków określa regulamin repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4.
2.
Uprawniony zachowuje roszczenie wobec organizacji zbiorowego zarządzania o wypłatę przychodów z praw, o których mowa w ust. 1, w pełnej należnej mu wysokości. Wypłata następuje z przychodów z praw pobranych w kolejnych latach obrotowych, które nie zostały wypłacone uprawnionym z powodu ich nieustalenia lub nieodnalezienia.

Oddział 3. Wypłata przychodów z praw za pośrednictwem innych organizacji zbiorowego zarządzania

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania, która zbiorowo zarządza prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie umowy o reprezentacji zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania lub zagraniczną organizacją zbiorowego zarządzania mającą siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać potrąceń od przychodów z praw pobranych w wyniku zbiorowego zarządzania tymi prawami, innych niż potrącenia, o których mowa w art. 36 przeznaczenie przychodów z praw pkt 2, wyłącznie za zgodą organizacji zbiorowego zarządzania, z którą zawarła umowę o reprezentacji.
2.
Podziału i wypłaty przychodów z praw na podstawie umowy o reprezentacji dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, chyba że dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych, związanych w szczególności z nieprzekazywaniem informacji niezbędnych do dokonania podziału lub wypłaty przez użytkowników lub stronę umowy o reprezentacji.
Do zarządzania przychodami z praw otrzymanymi na podstawie umowy o reprezentacji stosuje się przepisy oddziału 2, przy czym termin, o którym mowa w art. 39 podział i wypłat przychodów z praw ust. 2, wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym organizacja zbiorowego zarządzania otrzymała te przychody.

Rozdział 5. Relacje organizacji zbiorowego zarządzania z użytkownikami

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania przy ustalaniu wynagrodzenia i pozostałych warunków umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawieranej z użytkownikiem stosuje obiektywne i niedyskryminujące kryteria.
2.
Wynagrodzenie dochodzone przez organizację zbiorowego zarządzania uwzględnia wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz charakter i zakres tego korzystania.

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania nie może bez ważnej przyczyny odmówić zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, jeżeli w tym zakresie jest upoważniona do wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2.
Odmowa zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie wraz z uzasadnieniem wskazującym przyczyny odmowy jest niezwłocznie przekazywana użytkownikowi, który zgłosił organizacji zbiorowego zarządzania zamiar zawarcia takiej umowy.
3.
Organizacja zbiorowego zarządzania i użytkownik przekazują sobie wszystkie informacje niezbędne do zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.
4.
Jeżeli nie zachodzą przyczyny odmowy zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a organizacja zbiorowego zarządzania posiada wszystkie informacje niezbędne do jej zawarcia, niezwłocznie składa użytkownikowi ofertę zawarcia takiej umowy. W przypadku gdy oferowana stawka wynagrodzenia wynika z zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń, organizacja zbiorowego zarządzania wskazuje pozycję z tej tabeli będącą podstawą oferowanej stawki. W pozostałych przypadkach oferta zawiera uzasadnienie wysokości proponowanego wynagrodzenia, w tym spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 44 kryteria ustalania warunków umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2.
5.
W przypadku nieprzyjęcia oferty, o której mowa w ust. 4, przez użytkownika organizacja zbiorowego zarządzania i użytkownik przystępują do negocjacji, które mają obowiązek prowadzić w dobrej wierze.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania, stosując obiektywne i niedyskryminujące kryteria, oferuje niższe stawki wynagrodzeń użytkownikom prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 pojęcie działalności kulturalnej ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662), korzystającym z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w zakresie prowadzonej przez nich działalności statutowej, jeżeli to korzystanie nie łączy się z osiąganiem bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania w przypadku świadczenia przez użytkownika drogą elektroniczną nowego rodzaju usługi, która jest publicznie dostępna krócej niż 3 lata na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może oferować warunki umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie odmienne od oferowanych innym użytkownikom świadczącym usługi drogą elektroniczną.
1.
Organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać między sobą porozumienia dotyczące wykonywania czynności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2.
W zakresie, w jakim zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na danym polu eksploatacji posiada więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, umowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawierają z użytkownikiem wszystkie te organizacje, działając wspólnie na podstawie zawartego między sobą porozumienia. Organizacje te w umowie z użytkownikiem stosują jednakowy format informacji, o których mowa w art. 49 umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za korzystanie ust. 1.
3.
W zakresie, w jakim wynagrodzenie za publiczne odtwarzanie przedmiotów praw pokrewnych określa zatwierdzona tabela wynagrodzeń, umowę o korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawiera organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi wyznaczona w drodze decyzji wydanej z urzędu przez ministra, biorącego pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnego poboru wynagrodzenia i jego wypłaty oraz ocenę skuteczności i prawidłowości działania organizacji zbiorowego zarządzania na polu eksploatacji odtwarzanie.
4.
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi posiadające zezwolenie na polu eksploatacji odtwarzanie oraz organizacja zbiorowego zarządzania wyznaczona na podstawie ust. 3 zawierają z użytkownikiem umowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, działając wspólnie na podstawie porozumienia określającego zasady zawierania takich umów.
W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat.
1.
Umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie określa zasady udostępniania przez użytkownika, w określonym czasie i formacie, informacji i dokumentów niezbędnych do pobrania przychodów z praw oraz podziału i wypłaty uprawnionym należnych im przychodów, w tym informacji dotyczących wykorzystania praw.
2.
W przypadku gdy użytkownik istotnie narusza obowiązek udostępniania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 1, organizacja zbiorowego zarządzania może, po uprzednim wezwaniu go do wykonania obowiązku w wyznaczonym mu w tym celu stosownym terminie, wypowiedzieć umowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie ze skutkiem natychmiastowym.
Zakres informacji i dokumentów, o których mowa w art. 49 umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za korzystanie, uwzględnia cel, w jakim te informacje i dokumenty mają być przekazywane, ich dostępność dla użytkownika oraz zakres i charakter prowadzonej przez niego działalności, a także odpowiada, jeżeli to możliwe, standardom branżowym.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania informuje użytkownika o okolicznościach mających znaczenie dla obowiązywania i wykonywania zawartej z nim umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, w szczególności wypowiedzeniu umowy o zbiorowe zarządzanie, zakresie tego wypowiedzenia i terminie wygaśnięcia tej umowy, jeżeli wypowiedzenie takie wpływa na zakres praw objętych zawartą umową.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika w przypadku, gdy zawarta z nim umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie przestaje go uprawniać do korzystania z tych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w stosunku do których uprawniony wypowiedział umowę o zbiorowe zarządzanie, jeżeli użytkownik został niezwłocznie poinformowany przez tę organizację o wypowiedzeniu przez uprawnionego umowy o zbiorowe zarządzanie i terminie jej wygaśnięcia.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia środki komunikacji elektronicznej umożliwiające użytkownikom:
1)
zgłaszanie zamiaru zawarcia z nią umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie;
2)
wykonywanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 49 umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za korzystanie ust. 1;
3)
składanie innych wniosków i oświadczeń związanych z działalnością organizacji zbiorowego zarządzania lub zawartą z nią umową o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.
2.
Środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1, zapewniają utrwalenie, przekazywanie, przechowywanie i zabezpieczenie treści dokonywanych czynności. Organizacja zbiorowego zarządzania stosuje, w zakresie, w jakim jest to możliwe i uzasadnione, standardy branżowe lub otwarte formaty.

Rozdział 6. Udzielanie licencji wieloterytorialnych

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, co najmniej:
1)
posiada zdolność poprawnego identyfikowania całości albo części każdego utworu muzycznego i słowno-muzycznego, na korzystanie z którego jest upoważniona do udzielania licencji wieloterytorialnych;
2)
posiada zdolność poprawnego identyfikowania uprawnionych do całości albo części każdego licencjonowanego utworu muzycznego i słowno-muzycznego, o którym mowa w pkt 1, na poszczególnych polach eksploatacji, w odniesieniu do terytorium każdego z państw objętych licencją wieloterytorialną;
3)
stosuje niepowtarzalne identyfikatory w celu identyfikacji uprawnionych oraz licencjonowanego repertuaru, z uwzględnieniem w możliwie największym stopniu dobrowolnych międzynarodowych lub unijnych standardów i praktyk branżowych;
4)
stosuje odpowiednie środki w celu szybkiego i skutecznego identyfikowania oraz usuwania niespójności w informacjach posiadanych przez inne organizacje zbiorowego zarządzania lub zagraniczne organizacje zbiorowego zarządzania mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które udzielają licencji wieloterytorialnych.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania przetwarza w postaci elektronicznej informacje wymagane do zarządzania licencjami wieloterytorialnymi, w sposób pozwalający co najmniej na:
1)
identyfikowanie licencjonowanego repertuaru i monitorowanie jego wykorzystywania;
2)
wystawianie faktur użytkownikom;
3)
pobieranie przychodów z praw;
4)
podział i wypłatę przychodów z praw należnych uprawnionym.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, w odpowiedzi na należycie uzasadniony wniosek dostarcza w postaci elektronicznej użytkownikom korzystającym z praw objętych tymi licencjami lub uprawnionym, których prawa reprezentuje, oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania lub zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym aktualne informacje, które umożliwiają identyfikację licencjonowanego repertuaru.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
licencjonowany repertuar;
2)
uprawnionych do każdego licencjonowanego utworu muzycznego i słowno-muzycznego na poszczególnych polach eksploatacji;
3)
terytoria, na których organizacja zbiorowego zarządzania może udzielić licencji wieloterytorialnych w odniesieniu do każdego utworu muzycznego i słowno-muzycznego.
3.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, może stosować w razie konieczności uzasadnione środki służące ochronie poprawności i integralności informacji, o których mowa w ust. 1, kontroli ich dalszego wykorzystywania oraz ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, umożliwia uprawnionym, których prawa reprezentuje, użytkownikom korzystającym z praw objętych tymi licencjami oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania lub zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgłaszanie konieczności poprawienia informacji, o których mowa w art. 53 udzielanie licencji wielotertytorialnych ust. 2 i art. 54 dostarczanie informacji umożliwiających identyfikację licencjonowanego repertuaru ust. 1, w przypadku gdy uprawnieni, inne organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy mają uzasadnione powody, by sądzić, że te informacje są niedokładne lub błędne w odniesieniu do ich praw. Jeżeli jest to uzasadnione, organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych, niezwłocznie poprawia te informacje.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, zapewnia uprawnionym możliwość przekazywania jej w postaci elektronicznej informacji dotyczących każdego utworu muzycznego i słowno-muzycznego, poszczególnych pól eksploatacji i terytoriów, w stosunku do których organizacja zbiorowego zarządzania została upoważniona do udzielania licencji wieloterytorialnych. Organizacja zbiorowego zarządzania i uprawnieni uwzględniają przy tym, w możliwie największym stopniu, dobrowolne międzynarodowe lub unijne standardy branżowe lub praktyki w zakresie wymiany danych.
2.
Do licencjonowanego repertuaru zbiorowo zarządzanego przez organizację zbiorowego zarządzania na podstawie upoważnienia udzielonego przez inną organizację zbiorowego zarządzania zgodnie z art. 60 umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych i art. 61 umowa organizacji zbiorowego zarządzania udzielającej licencji wieloterytorialnych z inną organizacją zbiorowego zarządzania stosuje się przepis ust. 1 w odniesieniu do uprawnionych, których utwory wchodzą w skład licencjonowanego repertuaru organizacji upoważniającej, chyba że umowa zawarta między tymi organizacjami stanowi inaczej.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, monitoruje wykorzystanie utworów objętych tymi licencjami.
2.
Użytkownik przekazuje w postaci elektronicznej organizacji zbiorowego zarządzania informacje o faktycznym wykorzystaniu każdego z utworów objętych licencją wieloterytorialną.
3.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, zapewnia przynajmniej jeden sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2, uwzględniający dobrowolne międzynarodowe lub unijne standardy branżowe lub praktyki w zakresie wymiany danych. Organizacja zbiorowego zarządzania może odmówić przyjęcia zgłoszeń dokonywanych przy użyciu zamkniętego formatu, jeżeli umożliwia ich dokonywanie przy zastosowaniu branżowego standardu elektronicznej wymiany informacji.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, wystawia użytkownikowi fakturę elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 57 monitorowanie wykorzystania utworów objętych licencją wieloterytorialną ust. 2, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
2.
Faktura elektroniczna określa utwory i pola eksploatacji objęte licencją wieloterytorialną, ich faktyczne wykorzystanie na podstawie danych, o których mowa w art. 53 udzielanie licencji wielotertytorialnych ust. 2, w zakresie możliwym ze względu na informacje, o których mowa w art. 57 monitorowanie wykorzystania utworów objętych licencją wieloterytorialną ust. 2, oraz format zastosowany przy ich przekazywaniu. Przy wystawianiu faktury organizacja zbiorowego zarządzania stosuje przynajmniej jeden z formatów uwzględniających dobrowolne międzynarodowe lub unijne standardy branżowe lub praktyki w tym zakresie. Użytkownik nie może odmówić przyjęcia faktury z powodu jej formatu, jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania stosuje jeden ze standardów branżowych.
3.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, umożliwia użytkownikowi zgłaszanie w postaci elektronicznej zastrzeżeń wobec wystawionych faktur dotyczących wykorzystania utworów objętych taką licencją.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, dokonuje podziału i wypłaty przychodów z praw należnych uprawnionym niezwłocznie po zgłoszeniu faktycznego wykorzystania utworu, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, udostępnia uprawnionym wraz z każdą płatnością dokonaną zgodnie z ust. 1 informacje określające co najmniej:
1)
okres i terytoria, w odniesieniu do których miało miejsce korzystanie z utworów związane z dokonywaną płatnością;
2)
wysokość przychodów z praw pobranych, podzielonych i wypłaconych oraz dokonanych potrąceń w odniesieniu do:
a) całości albo części każdego utworu objętego licencją wieloterytorialną na poszczególnych polach eksploatacji,
b) każdego użytkownika.
3.
Organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez inną organizację zbiorowego zarządzania zgodnie z art. 60 umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych i art. 61 umowa organizacji zbiorowego zarządzania udzielającej licencji wieloterytorialnych z inną organizacją zbiorowego zarządzania, przekazuje niezwłocznie organizacji upoważniającej przychody z praw, o których mowa w ust. 1, oraz udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2. Organizacja upoważniająca jest odpowiedzialna za podział i wypłatę przychodów z praw oraz udostępnienie tych informacji uprawnionym, chyba że umowa o reprezentacji zawarta między tymi organizacjami stanowi inaczej.
1.
Umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych ma charakter niewyłączny.
2.
Organizacja upoważniająca informuje uprawnionych, z którymi zawarła umowę o zbiorowe zarządzanie, o istotnych warunkach umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności o okresie jej obowiązywania oraz kosztach zbiorowego zarządzania ponoszonych przez organizację upoważnioną w związku z udzielaniem licencji wieloterytorialnych na rzecz organizacji upoważniającej.
3.
Organizacja upoważniona informuje organizację upoważniającą o istotnych postanowieniach udzielanych przez nią licencji wieloterytorialnych, w szczególności polach eksploatacji oraz terytoriach objętych licencją wieloterytorialną, postanowieniach, które dotyczą wynagrodzeń lub mają na nie wpływ, okresie obowiązywania licencji wieloterytorialnej oraz przyjętych okresach rozliczeniowych.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych obejmujących repertuar innej organizacji zbiorowego zarządzania lub zagranicznej organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy o reprezentacji, o której mowa w art. 60 umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych ust. 1, nie może odmówić zawarcia takiej umowy z inną organizacją zbiorowego zarządzania nieudzielającą takich licencji. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się o zawarcie takiej umowy, udziela niezwłocznie pisemnej odpowiedzi.
2.
Organizacja upoważniona zbiorowo zarządza licencjonowanym repertuarem organizacji upoważniającej na takich samych warunkach jak własnym repertuarem, w tym oferuje licencjonowany repertuar organizacji upoważniającej wszystkim użytkownikom zainteresowanym uzyskaniem takiej licencji.
3.
Potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie przekraczają uzasadnionych kosztów poniesionych przez organizację upoważnioną.
4.
Organizacja upoważniająca udostępnia organizacji upoważnionej informacje związane z własnym repertuarem niezbędne do udzielania licencji wieloterytorialnych. Jeżeli informacje te są niewystarczające lub zostały udostępnione w formie uniemożliwiającej udzielenie licencji wieloterytorialnej, organizacja upoważniona może dokonać potrąceń na pokrycie dodatkowych uzasadnionych kosztów poniesionych w celu jej udzielenia lub wyłączyć z zakresu licencji wieloterytorialnej utwory, których dotyczą niewystarczające lub niemożliwe do wykorzystania informacje.
Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania nie udziela licencji wieloterytorialnych lub nie zawarła umowy o reprezentacji, o której mowa w art. 60 umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych ust. 1, uprawnieni mogą wypowiedzieć umowę o zbiorowe zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym, w zakresie upoważniającym do udzielania licencji wieloterytorialnych. Takie wypowiedzenie nie wpływa na upoważnienie organizacji zbiorowego zarządzania do udzielania licencji obejmujących jedno terytorium.
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do organizacji zbiorowego zarządzania, które udzielają – na zasadzie dobrowolnego łączenia repertuarów, zgodnie z zasadami konkurencji określonymi na podstawie art. 101 nakaz opracowania i wykonania planu podziału i wypłaty przychodów i art. 102 uchylenie uchwały organizacji zbiorowego zarządzania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – licencji wieloterytorialnej, niezbędnej organizacji radiowej lub telewizyjnej na potrzeby:
1)
nadawania własnego programu lub rozpowszechniania tego programu lub zawartych w nim audycji w inny sposób lub
2)
udostępniania innych materiałów wytworzonych przez tę organizację radiową lub telewizyjną albo na jej zamówienie lub zlecenie, które stanowią uzupełnienie tego programu lub zawartych w nim audycji, w taki sposób, by każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Rozdział 7. Komisja

Oddział 1. Przepisy ogólne

1.
Do zadań Komisji należy:
1)
rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
2)
rozwiązywanie sporów dotyczących stosowania tabel, o których mowa w pkt 1;
3)
rozwiązywanie sporów związanych z zawarciem i warunkami umowy, o której mowa w art. 211 reemisja w sieciach kablowych utworów nadawanych w programach organizacji radiowych i telewizyjnych ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
4)
rozwiązywanie sporów w przypadku, gdy pomimo negocjacji, o których mowa w art. 45 odmowa zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 5, umowa nie została zawarta.
2.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowań przed Komisją, o których mowa w ust. 3_1 pkt 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803). Decyzje wydane w tych postępowaniach są ostateczne.
3.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowań przed Komisją, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, 1429, 1606, 1615, 1667 i 1860) o mediacji.
1.
Komisja składa się z dwudziestu arbitrów powoływanych spośród kandydatów, o których mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2.
2.
Kadencja Komisji trwa 5 lat.
1.
Minister ogłasza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego, nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji Komisji, informację o rozpoczęciu procedury powoływania arbitrów i wyznacza termin do przedstawiania kandydatów, nie krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia.
2.
Kandydatów na arbitrów przedstawiają:
1)
organizacje zbiorowego zarządzania;
2)
stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, wydawców lub producentów;
3)
organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
4)
organizacje radiowe lub telewizyjne.
3.
Kandydat na arbitra posiada odpowiednią wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz:
1)
posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych lub
2)
jest wpisany na listę radców prawnych, adwokatów lub doradców inwestycyjnych lub do rejestru biegłych rewidentów.
4.
Arbitrem nie może być osoba:
1)
pełniąca funkcję w organie podmiotu, o którym mowa w ust. 2;
2)
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub w stosunku do której orzeczono zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
5.
Zgłoszenie kandydata na arbitra zawiera jego życiorys dokumentujący posiadaną wiedzę i doświadczenie, o których mowa w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, oraz pisemne oświadczenie o:
1)
wyrażeniu zgody na kandydowanie;
2)
stosunkach prawnych łączących go z podmiotami, o których mowa w ust. 2, w okresie 5 lat przed dniem złożenia oświadczenia;
3)
spełnianiu przesłanek określonych w ust. 3 pkt 1 lub 2;
4)
braku przesłanek określonych w ust. 4.
6.
Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w ust. 5, minister wzywa zgłaszającego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.
7.
W przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2–4, arbiter niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia, składa ponownie oświadczenie.
8.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2–4 i ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1.
Minister powołuje do Komisji dziesięciu arbitrów spośród kandydatów przedstawionych przez podmioty, o których mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dziesięciu arbitrów spośród kandydatów przedstawionych przez podmioty, o których mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2 pkt 3 i 4.
2.
Minister w przypadku przedstawienia jako kandydata na arbitra osoby, która już pełniła funkcję arbitra, bierze również pod uwagę dotychczasowe wypełnienie przez nią tej funkcji.
3.
Jeżeli liczba kandydatów przedstawionych na podstawie art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2, spełniających wymagania określone w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 3–5, jest niewystarczająca do powołania arbitrów zgodnie z ust. 1, minister powołuje do Komisji inne osoby spełniające te wymagania.
1.
Arbiter w pełnieniu swojej funkcji jest niezależny.
2.
Arbiter nie może bez ważnej przyczyny odmówić udziału w pracach zespołu orzekającego.
1.
Przed upływem kadencji Komisji mandat arbitra wygasa w przypadku jego śmierci albo odwołania.
2.
Arbitra odwołuje minister w przypadku:
1)
zrzeczenia się pełnienia funkcji arbitra;
2)
uchylania się od pełnienia funkcji arbitra;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
4)
choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji arbitra, trwającej dłużej niż 6 miesięcy;
5)
niespełniania przesłanek określonych w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 3 pkt 1 lub 2;
6)
objęcia funkcji w organie podmiotu, o którym mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister powołuje nowego arbitra, na zasadach określonych w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów i art. 67 powołanie arbitrów, na okres do końca kadencji Komisji.
4.
W przypadku gdy arbiter, o którym mowa w ust. 1, był członkiem zespołu orzekającego, nowy członek zespołu orzekającego jest wyznaczany albo wybierany w trybie art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2–4. Bieg terminów, o których mowa w art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2 i 4, rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
Minister ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego imiona i nazwiska arbitrów wchodzących w skład Komisji oraz informacje o wygaśnięciu mandatu arbitra i powołaniu nowego arbitra.
1.
Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się w terminie 14 dni od dnia jej powołania.
2.
Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi minister. Na posiedzeniu tym arbitrzy dokonują wyboru przewodniczącego Komisji ze swojego grona.
3.
Wybór przewodniczącego Komisji jest dokonywany większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 16 arbitrów.
4.
W przypadku niedokonania wyboru przewodniczącego Komisji na pierwszym posiedzeniu Komisji, przewodniczącego Komisji powołuje minister, w terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Komisji.
5.
Wniosek o odwołanie arbitra z funkcji przewodniczącego Komisji, ze wskazaniem kandydata na to stanowisko, może złożyć co najmniej siedmiu arbitrów lub minister.
6.
Przewodniczący Komisji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, zwołuje posiedzenie Komisji, na którym wniosek poddaje się pod głosowanie na zasadach określonych w ust. 3.
7.
Minister odwołuje przewodniczącego Komisji w przypadku uchylania się od pełnienia tej funkcji lub niezdolności uniemożliwiającej jej pełnienie trwającej dłużej niż 2 miesiące lub zrzeczenia się pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji. Do wyboru nowego przewodniczącego Komisji stosuje się przepisy ust. 2–4.
8.
Do zadań przewodniczącego Komisji należy reprezentowanie Komisji i organizacja jej pracy, w tym:
1)
zwoływanie posiedzeń Komisji;
2)
wyznaczanie lub odwoływanie członków zespołów orzekających na zasadach określonych w art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2, 4 i 5 oraz art. 79 zobowiązanie do odwołania członków zespołu orzekającego i powołania nowych członków;
3)
wyznaczanie mediatorów na zasadach określonych w art. 85 postępowanie mediacyjne ust. 3;
4)
zwoływanie pierwszego posiedzenia zespołu orzekającego;
5)
wykonywanie czynności, o których mowa w art 64–66 i art. 261 obowiązek uiszczania opłat i kosztów postępowania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, oraz przekazywanie sprawy do rozpoznania przez właściwy zespół orzekający;
6)
przekazywanie ministrowi orzeczeń kończących postępowanie do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.
9.
Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra.
10.
Przewodniczący Komisji nie może być członkiem zespołu orzekającego.
11.
Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wypłacane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra.
1.
Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w obecności co najmniej 2/3 ich składów.
2.
Orzeczenia są wydawane w formie decyzji albo postanowień.
3.
Orzeczenia zapadają większością głosów zespołu orzekającego.
4.
Orzeczenia kończące postępowanie zapadają w obecności całego składu zespołu orzekającego.
5.
Orzeczenia kończące postępowanie doręcza się z urzędu stronom oraz uczestnikom postępowania wraz z uzasadnieniem.
1.
Członkom zespołów orzekających za wydanie orzeczenia kończącego postępowanie przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11 – w sprawach o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
2)
1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11 – w sprawach o uzupełnienie, sprostowanie oraz wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia.
2.
Przewodniczącemu zespołu orzekającego przysługuje wynagrodzenie w wysokości dwukrotności wynagrodzenia należnego członkowi zespołu orzekającego w sprawach, o których mowa w ust. 1, wypłacane po sporządzeniu uzasadnienia orzeczenia kończącego postępowanie.
3.
W przypadku umorzenia postępowania wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują w połowie wysokości.
4.
W przypadkach, o których mowa w art. 69 wygaśnięcie mandatu lub odwołanie arbitra ust. 4 i art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 6, wynagrodzenie jest wypłacane członkom zespołu orzekającego proporcjonalnie do liczby posiedzeń, w których brali udział.
5.
Za udział w postępowaniu mediacyjnym w sprawach, o których mowa w art. 64 komisja Prawa Autorskiego ust. 1 pkt 2–4, mediatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11, wypłacane po zakończeniu postępowania mediacyjnego.
6.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–5, są wypłacane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra.
1.
Wniosek w sprawie należącej do właściwości Komisji podlega opłacie w wysokości:
1)
sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11 – w sprawach, o których mowa w art. 64 komisja Prawa Autorskiego ust. 1 pkt 1;
2)
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11 – w sprawach, o których mowa w art. 64 komisja Prawa Autorskiego ust. 1 pkt 2–4, oraz o wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia.
2.
Opłatę wnosi się wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy ministra.
3.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
4.
Nie pobiera się opłat od wniosków o uzupełnienie lub sprostowanie orzeczenia.

Oddział 2. Zatwierdzanie i zmiana zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych

1.
Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający w składzie trzyosobowym.
2.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji wyznacza spośród arbitrów do zespołu orzekającego arbitra przedstawionego przez podmioty, o których mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2 pkt 1 i 2, oraz arbitra przedstawionego przez podmioty, o których mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2 pkt 3 i 4.
3.
Arbitrzy, wyznaczeni zgodnie z ust. 2, dokonują na posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego Komisji wyboru przewodniczącego zespołu orzekającego spośród arbitrów.
4.
Jeżeli arbitrzy nie dokonają wyboru przewodniczącego zespołu orzekającego, w terminie 14 dni od dnia ich wyznaczenia do zespołu orzekającego, zostanie on wyznaczony przez przewodniczącego Komisji.
5.
Przy wyznaczaniu przewodniczącego i pozostałych członków zespołu orzekającego przewodniczący Komisji dokonuje oceny ich bezstronności, biorąc pod uwagę treść oświadczeń, o których mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 5 pkt 2.
6.
Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed upływem kadencji Komisji są kontynuowane przez zespoły orzekające nowej kadencji powołane w trybie ust. 2–4. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna się od dnia powołania przewodniczącego Komisji nowej kadencji. Rozstrzygnięcia podjęte przez zespół orzekający poprzedniej kadencji zachowują ważność.
1.
Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych składa organizacja zbiorowego zarządzania. Wniosek o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych może być złożony wspólnie przez kilka organizacji zbiorowego zarządzania.
2.
Organizacje zbiorowego zarządzania, których zezwolenia obejmują zbiorowe zarządzanie prawami tej samej kategorii uprawnionych do tego samego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na tym samym polu eksploatacji, są obowiązane do złożenia w tym zakresie wspólnego wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na tym polu eksploatacji.
3.
Organizacje zbiorowego zarządzania, których zezwolenia obejmują pola eksploatacji odtwarzanie oraz pobór wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70 uprawnienia współtwórców utworu audiowizualnego ust. 21 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są obowiązane do złożenia wspólnego wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na każdym z tych pól eksploatacji.
4.
W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, wnioskodawcy wnoszą opłatę jak od jednego wniosku, w równych częściach.
1.
Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zawiera:
1)
pola eksploatacji, których dotyczy tabela wynagrodzeń;
2)
rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których dotyczy tabela wynagrodzeń;
3)
kategorie uprawnionych, na rzecz których działa wnioskodawca;
4)
wysokość stawek wynagrodzeń, a w przypadku wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń – wysokość stawek wynagrodzeń przysługujących poszczególnym kategoriom uprawnionych wraz z ich podziałem na poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania;
5)
uzasadnienie wysokości poszczególnych stawek, ze wskazaniem sposobu ich obliczenia.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania we wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przedstawia niższe stawki wynagrodzeń obowiązujące podmioty prowadzące działalność kulturalną, o której mowa w art. 1 pojęcie działalności kulturalnej ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej, jeżeli to korzystanie nie łączy się z osiąganiem bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych.
1.
W postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych stroną jest wnioskodawca.
2.
Organizacją społeczną uczestniczącą w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na prawach strony jest:
1)
organizacja zbiorowego zarządzania posiadająca zezwolenie na polach eksploatacji, których dotyczy wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń,
2)
organizacja społeczna zrzeszająca podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji, których dotyczy wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń
– jeżeli w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu orzekającego, zgodnie z ust. 3, złoży żądanie dopuszczenia jej do udziału w tym postępowaniu.
3.
Przewodniczący zespołu orzekającego, w terminie 14 dni od dnia jego wyboru albo wyznaczenia, ogłasza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra o wszczęciu postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych i informuje organizacje społeczne, o których mowa w ust. 2, o możliwości występowania z żądaniem dopuszczenia do udziału w postępowaniu, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia ogłoszenia.
4.
Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przysługuje zażalenie do ministra.
Minister, uznając za uzasadnione ponaglenie, o którym mowa w art. 37 prawo wniesienia ponaglenia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zobowiązuje przewodniczącego Komisji do odwołania członków zespołu orzekającego i powołania w ich miejsce nowych członków zespołu orzekającego. Przepisy art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
1.
Zespół orzekający w drodze decyzji:
1)
zatwierdza w całości albo części tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
2)
odmawia zatwierdzenia w całości albo części tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
3)
zmienia i zatwierdza zmienioną w całości albo części tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.
2.
Wydając decyzję, zespół orzekający bierze pod uwagę:
1)
kryteria określone w art. 44 kryteria ustalania warunków umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2;
2)
ogólne obciążenie podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji;
3)
uzasadniony interes społeczny.
3.
Zatwierdzona tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zawiera stawki wynagrodzeń określone kwotowo albo procentowo.
4.
Przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi orzeczenie kończące postępowanie w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, a minister ogłasza je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.
5.
Minister do dnia 15 marca każdego roku dokonuje waloryzacji określonych kwotowo stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok, zaokrąglając w górę do 1 gr, i ogłasza tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych uwzględniającą tak zwaloryzowane stawki wynagrodzeń w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.
6.
Zwaloryzowane stawki, o których mowa w ust. 5, stosuje się od dnia 1 kwietnia danego roku.
1.
Stawki określone w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych stosuje się w umowach, których stroną jest organizacja zbiorowego zarządzania posiadająca takie zatwierdzone tabele.
2.
W umowach, o których mowa w ust. 1, postanowienia umowne określające wynagrodzenie inne, niż wynikałoby to z zatwierdzonych tabel wynagrodzeń, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel.

1.
W przypadku istotnej zmiany okoliczności stanowiących podstawę decyzji o zatwierdzeniu tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, wniosek o zmianę tabeli składa wnioskodawca, który złożył wniosek o jej zatwierdzenie. Do wniosku stosuje się przepis art. 77 wymogi wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń.
2.
Jeżeli udzielenie nowego zezwolenia albo zmiana lub cofnięcie zezwolenia powoduje konieczność dokonania podziału stawki wynagrodzeń między poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania lub jego modyfikacji, przewodniczący Komisji na wniosek organizacji zbiorowego zarządzania, która ma w tym interes prawny, wszczyna postępowanie w przedmiocie zmiany tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w koniecznym zakresie.
3.
Do postępowania w sprawie zmiany zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zatwierdzania tabel wynagrodzeń.

Oddział 3. Postępowanie mediacyjne i sprawy o uzupełnienie, sprostowanie lub wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia

1.
Bez uszczerbku dla dopuszczalności drogi sądowej spory w sprawach, o których mowa w art. 64 komisja Prawa Autorskiego ust. 1 pkt 2–4, mogą być rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego.
2.
Postępowanie mediacyjne prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo wniosku o mediację, który przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie drugiej stronie.
3.
Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o mediację druga strona nie zgłosi sprzeciwu, przewodniczący Komisji wzywa obie strony do wybrania mediatora z listy arbitrów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia im wezwania. Jeżeli w tym terminie strony nie wybiorą mediatora, przewodniczący Komisji niezwłocznie go wyznacza.
4.
Mediator może przedstawiać stronom propozycje ugody. Jeżeli żadna ze stron w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia propozycji ugody nie zgłosi mediatorowi pisemnego sprzeciwu wraz z uzasadnieniem, ugodę uważa się za zawartą.
5.
Sąd w sprawie, która miała być przedmiotem postępowania mediacyjnego, może obciążyć stronę niezależnie od wyniku tej sprawy obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania cywilnego, jeżeli odmowa poddania się postępowaniu mediacyjnemu była oczywiście niezasadna.
Sprawy o uzupełnienie, sprostowanie lub wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia rozpatruje zespół orzekający w składzie, który wydał orzeczenie w sprawie. Jeżeli rozpatrzenie sprawy w tym składzie jest niemożliwe, przewodniczący Komisji wyznacza nowy zespół orzekający na zasadach, o których mowa w art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2–5. Przepis art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 8. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze organizacji zbiorowego zarządzania

Organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku udostępnia uprawnionemu, na rzecz którego dokonała podziału lub wypłaty przychodów z praw, informacje dotyczące wykonywanego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi za dany okres, obejmujące co najmniej:
1)
dane kontaktowe uprawnionego: imię, nazwisko, pseudonim lub nazwę oraz adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, które za zgodą uprawnionego może wykorzystywać, aby go ustalić i odnaleźć – celem ich aktualizacji;
2)
wysokość przychodów z praw należnych uprawnionemu;
3)
wysokość przychodów z praw wypłaconych uprawnionemu z tytułu korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na poszczególnych polach eksploatacji;
4)
okres, za który dokonano podziału lub wypłaty przychodów z praw, chyba że z obiektywnych przyczyn związanych ze zgłaszaniem wykorzystania praw przez użytkowników organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie udostępnić tych informacji;
5)
wysokość potrąceń dokonanych na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
6)
wysokość potrąceń dokonanych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
7)
wysokość przychodów z praw należnych uprawnionemu, które nie zostały jeszcze wypłacone do końca danego okresu.
Organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku udostępnia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej organizacji zbiorowego zarządzania, której prawami zbiorowo zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, informacje dotyczące wykonywanego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi za dany okres, obejmujące co najmniej:
1)
wysokość przychodów z praw należnych danej organizacji zbiorowego zarządzania;
2)
wysokość przychodów z praw wypłaconych danej organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na poszczególnych polach eksploatacji;
3)
wysokość przychodów z praw należnych danej organizacji zbiorowego zarządzania, które nie zostały jeszcze wypłacone do końca danego okresu;
4)
wysokość potrąceń dokonanych na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
5)
wysokość potrąceń dokonanych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
6)
udzielone licencje oraz licencje, których udzielenia odmówiono, w odniesieniu do praw objętych umową o reprezentacji;
7)
uchwały przyjęte przez walne zebranie członków, o ile mają one znaczenie dla zbiorowego zarządzania prawami objętymi umową o reprezentacji.
Organizacja zbiorowego zarządzania, na należycie uzasadniony wniosek uprawnionego, użytkownika lub organizacji zbiorowego zarządzania, której prawami zbiorowo zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, udostępnia bez zbędnej zwłoki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co najmniej informacje w zakresie:
1)
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, którymi zbiorowo zarządza na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie lub umowy o reprezentacji, a jeżeli z obiektywnych przyczyn nie jest to możliwe, rodzajach utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, którymi zbiorowo zarządza na tych podstawach;
2)
pól eksploatacji oraz terytoriów, których ten zarząd dotyczy.
Organizacja zbiorowego zarządzania publikuje na swojej stronie internetowej i na bieżąco aktualizuje podstawowe informacje dotyczące jej działalności, w tym co najmniej:
1)
statut;
2)
warunki i sposób nabywania oraz utraty członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania;
3)
warunki zawierania i wypowiadania umowy o zbiorowe zarządzanie, o ile nie są ujęte w statucie;
4)
wzory standardowych umów licencyjnych;
5)
zatwierdzone tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz pozostałe standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami;
6)
wykaz osób kierujących działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, zawierający imię, nazwisko i funkcję każdej z tych osób;
7)
regulaminy, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4 i 5;
8)
wykaz zawartych umów o reprezentacji ze wskazaniem stron, przedmiotu umowy, daty jej zawarcia oraz okresu jej obowiązywania;
9)
informację o procedurze rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 94 umożliwienia składania skarg, możliwości rozwiązywania sporów w drodze postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 85 postępowanie mediacyjne ust. 1, oraz możliwości poddania sporu z organizacją zbiorowego zarządzania pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub, za jej zgodą, sądu polubownego zgodnie z częścią piątą ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie z działalności za każdy rok obrotowy.
2.
Roczne sprawozdanie z działalności zawiera:
1)
sprawozdanie podstawowe;
2)
sprawozdanie finansowe;
3)
sprawozdanie z wykorzystania potrąceń, o których mowa w art. 36 przeznaczenie przychodów z praw pkt 4.
3.
Dane finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, dotyczące przychodów z praw, dokonanych od nich potrąceń, kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i innych usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania na rzecz uprawnionych oraz środków przeznaczonych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, wynikają z ewidencji księgowej.
4.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz dane finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.
5.
W wyniku przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 4, biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania, o którym mowa w art. 83 sprawozdanie biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, 1723 i 1843), w którym dodatkowo zawiera informację, czy dane finansowe zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, zostały przedstawione zgodnie z wymogiem określonym w ust. 3 oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 92 rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań organizacji zbiorowego zarządzania.
6.
Organizacja zbiorowego zarządzania przekazuje ministrowi zatwierdzone roczne sprawozdanie z działalności, wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w ust. 5, oraz podaje je do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego. Dokumenty te pozostają publicznie dostępne na stronie internetowej organizacji zbiorowego zarządzania.
Minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w art. 91 roczne sprawozdanie z działalności organizacji zbiorowego zarządzania ust. 2 pkt 1 i 3, zawierający w szczególności informacje, o których mowa w załączniku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 72), zwanej dalej „dyrektywą 2014/26/UE”, uwzględniając informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, jej organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez tę organizację jej celów statutowych.
1.
Do organizacji zbiorowego zarządzania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z wyłączeniem art. 2 zakres podmiotowy ustawy ust. 5 tej ustawy.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w art. 91 roczne sprawozdanie z działalności organizacji zbiorowego zarządzania ust. 2 pkt 2, zawiera również rachunek przepływów pieniężnych.

Rozdział 9. Skargi

Organizacja zbiorowego zarządzania umożliwia uprawnionym oraz organizacjom zbiorowego zarządzania, z którymi zawarła umowy o reprezentacji, złożenie skargi dotyczącej członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania lub wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
1.
Organizacja zbiorowego zarządzania rozpoznaje skargę niezwłocznie, udzielając pisemnej odpowiedzi.
2.
Nieuwzględnienie skargi wymaga uzasadnienia.

Rozdział 10. Nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania

1.
Organem nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania jest minister.
2.
W ramach sprawowanego nadzoru minister działa z urzędu.
3.
Nadzór ministra nie obejmuje terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia posiadającego zezwolenie, jeżeli nie wykonują one czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
Celem nadzoru jest zapewnienie należytego wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, w zakresie:
1)
zgodności działalności organizacji zbiorowego zarządzania z przepisami prawa, zezwoleniem oraz postanowieniami statutu i innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania;
2)
skutecznego funkcjonowania systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
3)
prawidłowego i terminowego podziału przychodów z praw i ich wypłaty uprawnionym;
4)
uzasadnionego poziomu potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
1.
W ramach sprawowanego nadzoru minister może:
1)
wezwać organizację zbiorowego zarządzania do przekazania w wyznaczonym terminie określonych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji celu nadzoru, o którym mowa w art. 97 cel nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania;
2)
zażądać okresowego przekazywania przez organizację zbiorowego zarządzania określonych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, lub ustalenia, że zaistniałe uchybienia zostały usunięte;
3)
wydawać organizacji zbiorowego zarządzania zalecenia, w szczególności w zakresie:
a) zapewnienia zgodności działalności organizacji zbiorowego zarządzania z przepisami prawa, zezwoleniem oraz postanowieniami statutu i innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania,
b) podjęcia przez organizację zbiorowego zarządzania środków koniecznych do prawidłowej realizacji obowiązków w zakresie poboru, podziału lub wypłaty przychodów z praw,
c) opracowania i stosowania procedur, które zapewnią należytą realizację obowiązków dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
d) podjęcia środków koniecznych do zapobieżenia naruszeniom interesów uprawnionych lub użytkowników;
4)
prowadzić uzgodnienia w sprawach spornych między organizacjami zbiorowego zarządzania, w szczególności dotyczących zasad ich wspólnego działania, o którym mowa w art. 47 porozumienia organizacji zbiorowego zarządzania ust. 2 i 4.
2.
Wezwania, żądania i zalecenia, o których mowa w ust. 1, zawierają pisemne uzasadnienie, wskazujące ich cel i zakres.
1.
Minister, mając w szczególności na uwadze ochronę interesów uprawnionych, może wydawać wszystkim organizacjom zbiorowego zarządzania rekomendacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2.
Rekomendacje, o których mowa w ust. 1, zawierają pisemne uzasadnienie, wskazujące ich cel i zakres.
1.
Minister może przeprowadzić kontrolę w siedzibie organizacji zbiorowego zarządzania lub jej terenowych jednostek organizacyjnych, jeżeli wykonują one czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2.
Kontrolę przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).
W przypadku rażącego opóźnienia wypłat przychodów z praw minister może nakazać organizacji zbiorowego zarządzania opracowanie i wykonanie w wyznaczonym terminie planu podziału i wypłaty uprawnionym pobranych przez nią przychodów z praw.
Sąd na wniosek ministra lub prokuratora może uchylić niezgodną z przepisami prawa lub statutem uchwałę organizacji zbiorowego zarządzania.
1.
W razie stwierdzenia, że organizacja zbiorowego zarządzania działa z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy nakładających na nią obowiązki, zezwolenia, statutu lub innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania, nie wykonuje należycie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, nieprawidłowo wykonuje obowiązek przekazywania informacji lub dokumentów, o którym mowa w art. 98 uprawnienia nadzorcze ministra ust. 1 pkt 1 lub 2, utrudnia albo uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 100 kontrola w siedzibie organizacji zbiorowego zarządzania lub jej jednostek, nie wykonuje wydanych w jej wyniku zaleceń lub nie wykonała w wyznaczonym terminie nakazu, o którym mowa w art. 101 nakaz opracowania i wykonania planu podziału i wypłaty przychodów, minister może, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu organizacji zbiorowego zarządzania do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie:
1)
wystąpić do organizacji zbiorowego zarządzania z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub komisji rewizyjnej odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawidłowości;
2)
nałożyć na osobę, o której mowa w pkt 1, karę pieniężną do wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11;
3)
nałożyć na organizację zbiorowego zarządzania karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł;
4)
cofnąć zezwolenie w części;
5)
cofnąć zezwolenie w całości.
2.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, minister uwzględnia także sytuację finansową organizacji zbiorowego zarządzania.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, mogą być stosowane łącznie, przy czym kary pieniężne mogą być stosowane wielokrotnie w przypadku, gdy uchybienie nie zostało usunięte pomimo nałożenia tych kar.
4.
Zastosowanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5, następuje w drodze decyzji.
5.
Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej określa termin i sposób uiszczenia kary pieniężnej.
6.
Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie może być uiszczona z przychodów z praw podlegających podziałowi lub podzielonych między uprawnionych.
7.
Ostateczna decyzja o cofnięciu zezwolenia w całości albo części podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.
1.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią przychód Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 Fundusz Promocji Kultury ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
2.
Należności z tytułu kar pieniężnych podlegają egzekucji w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).
Do decyzji, o których mowa w art. 103 uprawnienia ministra w przypadku niewłaściwego działania organizacji zbiorowego zarządzania, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 189k ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej tej ustawy.
Każda zainteresowana osoba może zawiadomić ministra o działaniach lub okolicznościach uzasadniających w ocenie zawiadamiającego podjęcie czynności nadzorczych w stosunku do organizacji zbiorowego zarządzania. Minister informuje zawiadamiającego o czynnościach podjętych w wyniku zawiadomienia.
1.
W celu wykonania zadań wynikających z niniejszej ustawy minister współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym odpowiedzialnymi za nadzór nad zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz innymi podmiotami, w szczególności z:
1)
Komisją Europejską;
2)
zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz ich międzynarodowymi zrzeszeniami.
2.
Minister na należycie uzasadniony wniosek organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym odpowiedzialnego za nadzór nad zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania udziela bez zbędnej zwłoki informacji istotnych dla stosowania przepisów prawa wdrażających dyrektywę 2014/26/UE, w szczególności dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Minister na należycie uzasadniony wniosek organu, o którym mowa w ust. 2, o podjęcie odpowiednich działań wobec organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i naruszającej przepisy niniejszej ustawy udziela zawierającej uzasadnienie odpowiedzi o podjętych działaniach w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu wniosku.
4.
Minister może zwrócić się do organu, o którym mowa w ust. 2, z należycie uzasadnionym wnioskiem o:
1)
udzielenie informacji istotnych dla stosowania przepisów prawa wdrażających dyrektywę 2014/26/UE, w szczególności dotyczących działalności organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
podjęcie odpowiednich działań wobec organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i naruszającej przepisy prawa wdrażające dyrektywę 2014/26/UE.
5.
Minister może zawierać z organami, o których mowa w ust. 2, porozumienia o współpracy ułatwiającej wykonywanie przez niego nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania.

Rozdział 11. Cofnięcie zezwolenia

Cofnięcie zezwolenia następuje z urzędu na podstawie art. 103 uprawnienia ministra w przypadku niewłaściwego działania organizacji zbiorowego zarządzania ust. 1 pkt 4 albo 5 lub art. 112 cofnięcie zezwolenia w przypadku rozwiązania stowarzyszenia ust. 1, lub na wniosek organizacji zbiorowego zarządzania, której zezwolenia ten wniosek dotyczy.
1.
W decyzji o cofnięciu zezwolenia minister nakłada obowiązek:
1)
podziału przychodów z praw i wypłaty przychodów z praw należnych uprawnionym w wyznaczonym terminie lub
2)
przekazania, w wyznaczonym terminie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, przychodów z praw należnych uprawnionym innej organizacji zbiorowego zarządzania, za jej uprzednią zgodą i w zakresie, w jakim jest ona upoważniona do reprezentowania danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na tym samym polu eksploatacji, wraz z dokumentacją potrzebną do podziału i wypłaty tych środków, lub
3)
złożenia podzielonych przychodów z praw po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, do depozytu sądowego, lub
4)
przekazania po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, niepodzielonych przychodów z praw na Fundusz Promocji Kultury.
2.
Wobec stowarzyszenia, któremu cofnięto zezwolenie, do czasu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art 36–42, art. 59 podział i wypłata przychodów z licencji wieloterytorialnych i rozdziałów 8–10.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepisu art. 69311 zwrot lub wydanie depozytu na wniosek dłużnika lub wierzyciela ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
Stowarzyszenie, któremu cofnięto zezwolenie:
1)
informuje swoich członków, uprawnionych reprezentowanych na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie, organizacje zbiorowego zarządzania, z którymi zawarło umowy o reprezentacji, oraz użytkowników, z którymi zawarło umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, o treści decyzji, o której mowa w art. 109 obowiązki nakładane decyzją o cofnięciu zezwolenia ust. 1, oraz jej skutkach;
2)
zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o możliwości zgłaszania wobec stowarzyszenia roszczeń o wypłatę przychodów z praw przez uprawnionych oraz treści decyzji, o której mowa w art. 109 obowiązki nakładane decyzją o cofnięciu zezwolenia ust. 1.
Członkowie zarządu stowarzyszenia, któremu cofnięto zezwolenie, odpowiadają solidarnie ze stowarzyszeniem wobec uprawnionych za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z przepisami prawa, postanowieniami statutu i innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania oraz treścią decyzji, o której mowa w art. 109 obowiązki nakładane decyzją o cofnięciu zezwolenia ust. 1, chyba że nie ponoszą winy.
1.
W przypadku rozwiązania stowarzyszenia posiadającego zezwolenie, minister z urzędu je cofa.
2.
Likwidacja stowarzyszenia, któremu cofnięto zezwolenie, nie ulega zakończeniu do czasu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 109 obowiązki nakładane decyzją o cofnięciu zezwolenia ust. 1.

Rozdział 12. Niezależne podmioty zarządzające

Zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz uprawnionych przez niezależny podmiot zarządzający jest działalnością regulowaną, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029), i wymaga wpisu do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających, zwanego dalej „rejestrem”.
Warunkami wykonywania działalności, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, są:
1)
publiczne udostępnienie przez niezależny podmiot zarządzający na swojej stronie internetowej i bieżące aktualizowanie podstawowych informacji dotyczących jego działalności obejmujących:
a) statut, o ile jego posiadanie jest wymagane przepisami prawa,
b) warunki zawierania z uprawnionymi i wypowiadania umów o zarządzanie ich prawami,
c) wzory standardowych umów licencyjnych,
d) standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami,
e) zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów,
f) rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać,
g) pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami,
h) kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać,
i) terytorium, na którym będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
2)
posiadanie tytułu prawnego do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.
1.
Organem prowadzącym rejestr jest minister.
2.
Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek niezależnego podmiotu zarządzającego, który zawiera:
1)
firmę niezależnego podmiotu zarządzającego oraz jego siedzibę i adres;
2)
formę prawną niezależnego podmiotu zarządzającego i numer w rejestrze przedsiębiorców albo innym właściwym rejestrze;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać;
5)
pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami;
6)
kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać;
7)
terytorium, na którym będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
3.
Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru niezależny podmiot zarządzający składa na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających, określone w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi”.
4.
Klauzula, o której mowa w ust. 3, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera również:
1)
firmę niezależnego podmiotu zarządzającego, jego siedzibę i adres;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania niezależnego podmiotu zarządzającego wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
6.
Wpis do rejestru obejmuje dane określone w ust. 2.
7.
Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
1.
Do niezależnych podmiotów zarządzających stosuje się przepisy art. 45 odmowa zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 3, ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 5, art. 51 obowiązki informacyjne organizacji zbiorowego zarządzania wobec użytkowników ust. 1, art. 87 obowiązki informacyjne organizacji zbiorowego zarządzania wobec uprawnionego oraz art. 89 udostępnianie informacji przez organizację zbiorowego zarządzania na wniosek.
2.
Informacje przekazywane użytkownikowi przez niezależny podmiot zarządzający na podstawie art. 45 odmowa zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 3 obejmują w szczególności listę utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których ma dotyczyć umowa.
3.
W razie naruszenia przez niezależny podmiot zarządzający obowiązków wynikających z ust. 1 lub 2 uprawniony albo użytkownik może żądać zobowiązania tego podmiotu do ich wykonania przez sąd.
1.
Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, przez niezależny podmiot zarządzający, w przypadku gdy:
1)
niezależny podmiot zarządzający złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 115 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym;
2)
niezależny podmiot zarządzający nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w wyznaczonym przez ministra terminie;
3)
stwierdzi rażące naruszenie przez niezależny podmiot zarządzający warunków wymaganych do wykonywania działalności, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Minister wykreśla wpis z rejestru:
1)
na wniosek niezależnego podmiotu zarządzającego;
2)
z urzędu w przypadku:
a) stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności,
b) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.
1.
Każda zainteresowana osoba może zawiadomić ministra o działaniach lub okolicznościach uzasadniających w ocenie zawiadamiającego podjęcie wobec niezależnego podmiotu zarządzającego czynności kontrolnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
2.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, minister działa z urzędu.

Rozdział 13. Ochrona danych osobowych

1.
W celu realizacji zadań określonych w rozdziałach 2 i 10–12 minister przetwarza dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tych zadań.
2.
W celu wykonywania czynności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi zgodnie z niniejszą ustawą oraz prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym organizacje zbiorowego zarządzania przetwarzają dane osobowe uprawnionych i użytkowników, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tych zadań.
3.
W celu dokonania podziału i wypłaty przychodów z praw, organizacje zbiorowego zarządzania przetwarzają następujące dane osobowe uprawnionego: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, pseudonim, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL, serię i numer dowodu osobistego, dane kontaktowe, w szczególności adres zameldowania, adres zamieszkania wykazywany w deklaracji podatkowej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, numer rachunku bankowego, kod SWIFT/BIC w przypadku zagranicznego numeru rachunku bankowego, NIP oraz tytuł utworu i udział procentowy w utworze, w szczególności mogą one ujawniać dane osobowe uprawnionych innym organizacjom zbiorowego zarządzania, zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania oraz organizacjom międzynarodowym zajmującym się ochroną praw i interesów uprawnionych.
4.
W celu zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, organizacje zbiorowego zarządzania przetwarzają następujące dane osobowe użytkowników:
1)
imię (imiona), nazwisko, firmę, numer ewidencyjny PESEL oraz NIP;
2)
dane kontaktowe, w szczególności adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
5.
W celu realizacji obowiązków, o których mowa w rozdziałach 5 i 6, użytkownik przetwarza następujące dane osobowe uprawnionych oraz innych użytkowników: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, pseudonim, dane kontaktowe, w szczególności adres zameldowania, adres zamieszkania wykazywany w deklaracji podatkowej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Użytkownicy przetwarzają dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tych zadań.
6.
W celu, o którym mowa w art. 48 uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania do uzyskiwania informacji i dokumentów, dane osobowe, o których mowa w ust. 4, przetwarzają:
1)
organizacje zbiorowego zarządzania;
2)
podmioty udzielające informacji lub udostępniające dokumenty, o których mowa w art. 48 uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania do uzyskiwania informacji i dokumentów.
1.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 120 przetwarzanie danych osobowych ust. 1, ogranicza się stosowanie przepisów art. 12 przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą i art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w ten sposób, że prawa osoby, której dane dotyczą, określone w tych przepisach realizowane są bezpłatnie raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.
2.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 120 przetwarzanie danych osobowych ust. 1, przepisu art. 14 informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań określonych w rozdziałach 2 i 10–12.
3.
Przepisu art. 34 zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu i ogłosi go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.
4.
Administrator ogłasza ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra.
5.
Dane osobowe, o których mowa w art. 120 przetwarzanie danych osobowych, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym przetwarzaniu ich niezgodnie z przepisami prawa oraz nadużyciom przy ich przetwarzaniu i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji albo wykonania:
1)
zadań, o których mowa w rozdziałach 2 i 10–12, przez ministra;
2)
czynności, o których mowa w art. 120 przetwarzanie danych osobowych ust. 2–4, przez organizację zbiorowego zarządzania;
3)
obowiązków, o których mowa w rozdziałach 5 i 6, przez użytkownika;
4)
celu, o którym mowa w art. 48 uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania do uzyskiwania informacji i dokumentów, przez organizacje zbiorowego zarządzania i podmioty udzielające informacji lub udostępniające dokumenty, o których mowa w art. 48 uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania do uzyskiwania informacji i dokumentów.
6.
Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 5, polegają co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez administratora;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Rozdział 14. Przepis karny

Kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 7,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Rozdział 15. Przepisy zmieniające, przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770 i 914): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649).
Postępowania administracyjne o udzielenie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 104 uchylony ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa.
Zezwolenia, o których mowa w art. 104 uchylony ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zachowują ważność.
1.
Postępowania administracyjne, o których mowa w art. 1071 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, wyznaczona na podstawie art. 1071 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organizacją, o której mowa w art. 47 porozumienia organizacji zbiorowego zarządzania ust. 3.
1.
Przepisy art. 47 porozumienia organizacji zbiorowego zarządzania ust. 2 i 4 nie stanowią podstawy do wypowiedzenia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Porozumienia, o których mowa w art. 47 porozumienia organizacji zbiorowego zarządzania ust. 2 i 4, organizacje zbiorowego zarządzania zawierają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Komisja Prawa Autorskiego działająca na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Komisją w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Kadencja Komisji Prawa Autorskiego, której arbitrzy zostali powołani na dotychczasowych zasadach, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister rozpoczyna procedurę powoływania arbitrów na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
4.
Postępowania sądowe w sprawach z wniosków, o których mowa w art. 11014 uchylony ust. 1 i 3, oraz odwołań, o których mowa w art. 11017 uchylony ust. 6 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa, z wyłączeniem postępowań w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, na polach eksploatacji reemitowanie i odtwarzanie, które toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych.
5.
Organizacje zbiorowego zarządzania składają wspólny wniosek o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń na pobór wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70 uprawnienia współtwórców utworu audiowizualnego ust. 21 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania arbitrów na podstawie ust. 3.
Tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zatwierdzone na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2006 r. tracą moc.
1.
Tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zatwierdzone na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życia niniejszej ustawy zachowują ważność.
2.
W terminie miesiąca od dnia powołania arbitrów na zasadach określonych w niniejszej ustawie przewodniczący Komisji wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie podziału stawki wynagrodzeń między poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania w odniesieniu do wspólnych tabel wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie spełniają one warunku, o którym mowa w art. 77 wymogi wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń ust. 1 pkt 4.
3.
Do tabel wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, oraz tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji reemitowanie i odtwarzanie zatwierdzonych w wyniku postępowań toczących się na podstawie art. 131 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4 stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 104 uchylony ust. 35 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosuje się do wykonania obowiązku sprawozdawczego za rok obrotowy:
1)
poprzedzający rok, w którym weszła w życie niniejsza ustawa;
2)
niezakończony w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Tworzy się rejestr.
2.
Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 113 wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, składa wniosek o wpis do rejestru, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, o których mowa w art. 104 uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organizacjami zbiorowego zarządzania.
1.
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister z urzędu wszczyna postępowanie w celu:
1)
cofnięcia zezwolenia w zakresie, w jakim:
a) w toku dotychczasowej działalności organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, o której mowa w art. 104 uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na danym polu eksploatacji nie podjęła zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub wykonywała zbiorowe zarządzanie na danym polu eksploatacji w niewielkiej skali,
b) w odniesieniu do określonego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych nie istnieje potrzeba zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na danym polu eksploatacji;
2)
zmiany zezwolenia w zakresie, w jakim konieczne jest jego dostosowanie do nazw pól eksploatacji, określonych w art. 50 odrębne pola eksploatacji ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister z urzędu wszczyna postępowanie w przedmiocie stwierdzenia reprezentatywności organizacji zbiorowego zarządzania w przypadkach, o których mowa w art. 10 reprezentatywna organizacja zbiorowego zarządzania ust. 2.
1.
W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizacja zbiorowego zarządzania zawiadamia sąd rejestrowy o zmianie statutu dostosowującej go do wymagań niniejszej ustawy.
2.
W terminie 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego postanowienia o wpisie zmiany statutu, o którym mowa w ust. 1, organizacja zbiorowego zarządzania zwołuje walne zebranie członków w celu wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenia regulaminów, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4–8, oraz strategii zarządzania ryzykiem, o której mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 9. Jeżeli statut przyznaje komisji rewizyjnej kompetencje do zatwierdzenia strategii, o której mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 9, zatwierdza ona tę strategię, w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru jej członków. Do czasu zatwierdzenia tych dokumentów, do spraw w nich regulowanych organizacja zbiorowego zarządzania stosuje swoje dotychczasowe akty wewnętrzne w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.
Pierwsze walne zebranie członków na zasadach określonych w art. 20 walne zebranie członków organizacji zbiorowego zarządzania zwołuje się w pierwszym pełnym roku obrotowym, następującym po roku wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizacja zbiorowego zarządzania dostosuje stosowane przez siebie warunki zawierania i wypowiadania umów, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, do wymagań niniejszej ustawy, poinformuje uprawnionych, z którymi zawarła taką umowę, o tych warunkach oraz poda te warunki do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
2.
Do dnia dostosowania, o którym mowa w ust. 1, umowy, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, mogą być zawierane i wypowiadane na dotychczasowych warunkach.
3.
Niezwłocznie po zatwierdzeniu regulaminu repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4, organizacja zbiorowego zarządzania informuje uprawnionych, z którymi zawarła umowę, na mocy której wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, o zasadach dokonywania potrąceń od przychodów z praw, o których mowa w art. 36 przeznaczenie przychodów z praw pkt 2 i 4, oraz podaje tę informację do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
1.
Umowy, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, zawarte przed dniem dostosowania, o którym mowa w art. 140 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, niespełniające wymagań niniejszej ustawy, zostaną dostosowane do tej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia dostosowania, o którym mowa w art. 140 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1.
2.
Umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niespełniające jej wymagań, zostaną dostosowane do tej ustawy w terminie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 04.07.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1293]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...