• Przepisy wprowadzające us...
  18.06.2024

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2019.0.2020 - Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepis ogólny

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Rozdział 2. Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 i 1673) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).:
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1673): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, 730, 1495 i 1655) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635 i 1726): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83 i 125): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. poz. 15 i 125): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.[10])) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 20, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 331): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730 i 1214) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i 1726) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 i 1495) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, 1043, 1469, 1553 i 1655): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205) wprowadza się następujące zmiany:: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1348) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1390, z 2011 r. poz. 1378, z 2013 r. poz. 1323 oraz z 2015 r. poz. 1884): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 592 oraz z 2019 r. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 i 1572) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 466) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 i 1724) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1508): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608 i 1635): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730, 1495 i 1696) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i 730): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959 i 1655) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 oraz z 2019 r. poz. 730): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 291): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 580 i 730) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1379): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1572) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 345 i 730): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492 i 1214) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545, 1030 i 1210) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 988) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528 i 1655) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1265 i 1309) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 1491 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 1752): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 823): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. poz. 1589): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655): (zmiany pominięte).

Rozdział 3. Przepis uchylający, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

Traci moc ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655): . (zmiany pominięte).
1.
Do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do konkursów, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zawartych:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
– stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej, o której mowa w ustawie uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zawartej:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
– stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.
Do dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustanowionego przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie:
1)
negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
2)
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
3)
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 pojęcie konkursu ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
4)
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
5)
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110 pojęcie konkursu ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
5.
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zamawiający może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli zaprosi do negocjacji lub dialogu wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego złożyli oferty w terminie i w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, i oferty te nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 3, 5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Do tych postępowań przepisy art. 154 zadania Prezesa Urzędu ust. 2 i 3, art. 155 wiceprezesi Urzędu ust. 2 pkt 2 i art. 156 uchylony ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, stosuje się odpowiednio.
6.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie:
1)
negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2)
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia ust. 1 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione i zamawiający zaprosi do negocjacji wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego złożyli oferty w terminie i w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, i oferty te nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 3, 5, 7a i 7b ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
1.
Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3.
Do zakończenia postępowań odwoławczych, o których mowa w ust. 1, właściwa jest Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 473 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4.
Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
5.
W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wpis uiszczony w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 198 rozporządzenie w sprawie rozpoznaniu odwołań pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w brzmieniu dotychczasowym, nie podlegają zwrotowi.
1.
W przypadku zamówień publicznych udzielonych:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
– zamawiającemu oraz wykonawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o prowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o którym mowa w art. 591 mediacja lub inne polubowne rozwiązanie sporu ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli do dnia złożenia wniosku nie wnieśli powództwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, 1469, 1495, 1649 i 1655).
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 593 skierowanie stron postępowania do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1.
Do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Czynności dokonane w toku kontroli, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
1.
Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 34 zmiana ustawy o ochronie roślin, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.
Do umów zawartych w następstwie postępowań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1.
Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 76 zmiana ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, w brzmieniu dotychczasowym.
2.
Do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
– stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 76 zmiana ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, w brzmieniu dotychczasowym.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4c , art. 10g , art. 11 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ust. 6, art. 25 zmiana ustawy - Prawo bankowe ust. 2, art. 31 zmiana ustawy o transporcie kolejowym ust. 4, art. 33 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ust. 3, art. 91 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 7c i 8, art. 96 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 5, art. 98 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4, art. 138f ust. 4, art. 160 ust. 2, art. 173 ust. 10, art. 176a ust. 7 i art. 198 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 34 zmiana ustawy o ochronie roślin ust. 2, art. 70 zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii, art. 80 zmiana ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, art. 82 zmiana ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym ust. 4, art. 103 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4, art. 128 ust. 6, art. 244 , art. 245 ust. 7, art. 272 ust. 2, art. 394 ust. 4, art. 477 ust. 10, art. 484 ust. 5, art. 504 ust. 2 i art. 576 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 25 zmiana ustawy - Prawo bankowe ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ID 1509)
Art. 31 zmiana ustawy o transporcie kolejowym ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (ID 347)
Art. 33 zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ust. 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w w programie funkcjonalno-użytkowym (ID 736)
1.
Do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 76 zmiana ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 76 zmiana ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3.
Do zakończenia postępowań odwoławczych, o których mowa w ust. 1, właściwa jest Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 473 zadania Krajowej Izby Odwoławczej ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4.
Czynności w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
5.
W przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wpis uiszczony w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 198 rozporządzenie w sprawie rozpoznaniu odwołań pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz opłata uiszczona w wysokości określonej w art. 34 zmiana ustawy o ochronie roślin ustawy zmienianej w art. 39 zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w brzmieniu dotychczasowym, nie podlegają zwrotowi.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 Prezes Urzędu, organizacja Urzędu ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, staje się Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 466 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.
Osoba, która została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pozostaje na stanowisku do czasu odwołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 468 nabór na stanowisko Prezesa Urzędu ust. 14 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3.
Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 155 wiceprezesi Urzędu ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, powołany przed dniem 1 stycznia 2021 r., staje się z dniem 1 stycznia 2021 r. wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 472 wiceprezesi Urzędu ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, staje się Urzędem Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, stają się pracownikami Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przepis art. 231 przejście zakładu pracy na innego pracodawcę ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 Prezes Urzędu, organizacja Urzędu ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, staje się mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 obsługa Prezesa Urzędu ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.
Należności i zobowiązania Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 Prezes Urzędu, organizacja Urzędu ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z dniem 1 stycznia 2021 r. stają się należnościami i zobowiązaniami Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 obsługa Prezesa Urzędu ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1.
W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w których stroną lub uczestnikiem był Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 Prezes Urzędu, organizacja Urzędu ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z dniem 1 stycznia 2021 r. stroną lub uczestnikiem staje się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 466 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.
W sprawach sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w których stroną lub uczestnikiem był Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 152 Prezes Urzędu, organizacja Urzędu ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z dniem 1 stycznia 2021 r. stroną lub uczestnikiem staje się Urząd Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 467 obsługa Prezesa Urzędu ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w art. 172 Krajowa Izba Odwoławcza, jej organy i zadania ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, staje się Krajową Izbą Odwoławczą, o której mowa w art. 473 zadania Krajowej Izby Odwoławczej ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.
Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie art. 173 skład Izby, ślubowanie, nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby, uprawnienia członków Izby ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, stają się członkami Krajowej Izby Odwoławczej pełniącymi funkcję na podstawie art. 474 skład Izby ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3.
Do osób, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się wymagań określonych w art. 474 skład Izby ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Do osób tych stosuje się przepis art. 173 skład Izby, ślubowanie, nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby, uprawnienia członków Izby ust. 2 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
4.
Osoba pełniąca w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej staje się Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 479 organy Izby ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana na podstawie art. 173 skład Izby, ślubowanie, nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby, uprawnienia członków Izby ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
5.
Osoba pełniąca w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej staje się wiceprezesem Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 479 organy Izby ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, i pełni swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą została powołana na podstawie art. 173 skład Izby, ślubowanie, nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby, uprawnienia członków Izby ust. 3 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
1.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 157 zadania Rady Zamówień Publicznych ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, staje się Radą Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 500 Rada Zamówień Publicznych ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.
Osoby pełniące w dniu 31 grudnia 2020 r. funkcję członka Rady Zamówień Publicznych, na podstawie art. 158 skład i tryb pracy Rady ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, stają się członkami Rady Zamówień Publicznych pełniącymi funkcję na podstawie art. 501 skład Rady ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1.
Tworzy się Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych.
2.
Wyznaczenie do składu Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, po raz pierwszy, następuje do dnia 31 marca 2021 r.
Politykę zakupową państwa, o której mowa w art. 21 polityka zakupowa państwa ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, opracowuje się po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2021 r.
1.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia plan, o którym mowa w art. 469 zadania Prezesa Urzędu pkt 18 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, na rok 2021, do dnia 30 czerwca 2021 r.
2.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 469 zadania Prezesa Urzędu pkt 19 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, z działalności Krajowej Izby Odwoławczej, o której mowa w art. 172 Krajowa Izba Odwoławcza, jej organy i zadania ust. 1 ustawy uchylanej w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, za rok 2020, oraz roczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, o którym mowa w art. 469 zadania Prezesa Urzędu pkt 20 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, za rok 2020, do dnia 30 września 2021 r.
1.
W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, wynosi 11,53 mln zł.
2.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, wynosi w roku:
1)
2021 ‒ 1 mln zł;
2)
2022 ‒ 0,94 mln zł;
3)
2023 ‒ 0,94 mln zł;
4)
2024 ‒ 0,94 mln zł;
5)
2025 ‒ 0,94 mln zł;
6)
2026 ‒ 0,94 mln zł;
7)
2027 ‒ 0,94 mln zł;
8)
2028 ‒ 0,94 mln zł;
9)
2029 ‒ 0,94 mln zł;
10)
2030 ‒ 0,94 mln zł.
3.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 2, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec czwartego kwartału zostanie dokonana 20 listopada każdego roku.
4.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 3, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu wysokości kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w szczególności przez ograniczenie:
1)
publikacji wydawanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
2)
ilości przeprowadzanych szkoleń;
3)
konsultacji prawnych oraz ilości wydawanych opinii;
4)
działalności Urzędu Zamówień Publicznych związanej z promocją zamówień zrównoważonych.
5.
Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 4, jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
6.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych, wynosi w roku:
1)
2021 ‒ 0,45 mln zł;
2)
2022 ‒ 0,18 mln zł;
3)
2023 ‒ 0,18 mln zł;
4)
2024 ‒ 0,18 mln zł;
5)
2025 ‒ 0,18 mln zł;
6)
2026 ‒ 0,18 mln zł;
7)
2027 ‒ 0,18 mln zł;
8)
2028 ‒ 0,18 mln zł;
9)
2029 ‒ 0,18 mln zł;
10)
2030 ‒ 0,18 mln zł.
7.
Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 6, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału. Ocena wykorzystania limitu na koniec czwartego kwartału zostanie dokonana 20 listopada każdego roku.
8.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o których mowa w ust. 6, oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 7, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w szczególności przez ograniczenie:
1)
publikacji wydawanych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
ilości przeprowadzanych szkoleń.
9.
Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 8, jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 109 wejście ustawy w życie, wejście ustawy w życie
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:
1)
art. 85 zmiana ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 88 zmiana ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.10.2019 r. - Dz. U. z 2019 r. poz. 2020]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...