• Ustawa o zasadach pozyski...
  04.10.2023

Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Stan prawny aktualny na dzień: 04.10.2023

Dz.U.2022.0.2190 t.j. - Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Obserwuj akt
1.
Ustawa określa zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na niektórych stanowiskach w podmiotach sektora finansowego.
2.
Przepisy ustawy stosuje się do osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiotach sektora finansowego.
3.
Przez zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozumie się stosunek prawny, na podstawie którego osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje czynności na rzecz podmiotu sektora finansowego, na podstawie stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.
4.
Przepisy ustawy dotyczące podmiotów sektora finansowego stosuje się także do:
1)
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
2)
Biura Rzecznika Finansowego;
3)
Narodowego Banku Polskiego;
4)
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
5)
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
5.
Przepisów ustawy nie stosuje się do osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, w przypadku których wymóg niekaralności uregulowano w przepisach ustaw wymienionych w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1.
6.
Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim, należy przez to rozumieć państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
1.
Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są:
1)
bank krajowy, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.);
2)
instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oraz oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 18 tej ustawy;
3)
oddział banku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
4)
przedstawicielstwo banku zagranicznego i przedstawicielstwo instytucji kredytowej, o których mowa w art. 42 wniosek o zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa banku zagranicznego i instytucji kredytowej w Polsce ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
5)
przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
6)
instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 575/2013”, lub instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 forma udzielenia informacji o niekaralności ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/2033”, mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
7)
holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, lub holding mieszany, o którym mowa w art. 110a objaśnienie pojęć oddziału ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488 i 1933), mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
7a)
finansowa spółka holdingowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
7b)
finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia 575/2013, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
7c)
inwestycyjna spółka holdingowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
8)
towarzystwo, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488 i 1933);
9)
spółka zarządzająca, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział spółki zarządzającej, o którym mowa w art. 270 ust. 1 tej ustawy;
10)
spółka mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca funduszem inwestycyjnym działającym zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, o której mowa w art. 276 stosowanie przepisów oddziału ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej spółki utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11)
zarządzający z UE, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 276a ust. 2 tej ustawy;
12)
osoba prawna mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca alternatywnym funduszem inwestycyjnym na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwa jej siedziby, działająca zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o której mowa w art. 276i tworzenie oddziałów i prowadzenie działalności w RP w formie innej niż oddział przez osoby prawne, z siedzibą w państwach należących do EEA ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej osoby prawnej utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13)
przedstawiciel funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 256 obowiązki funduszu zagranicznego w zakresie ustanowienia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych ust. 1f ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
14)
alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 8a alternatywna spółka inwestycyjna ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
15)
zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b zarządzający ASI ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
16)
podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
17)
instytucja pożyczkowa, o której mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2022 r. poz. 246), mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej;
18)
związek rewizyjny utworzony przez banki spółdzielcze, o którym mowa w art. 15 związki rewizyjne banków spółdzielczych ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2022 r. poz. 1595);
19)
jednostka zarządzająca systemem ochrony, o której mowa w art. 22d zarządzanie systemem ochrony ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
20)
agent rozliczeniowy, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 1488);
21)
biuro usług płatniczych, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 2a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
22)
instytucja pieniądza elektronicznego, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 10a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
23)
organizacja płatnicza, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 19c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
24)
podmiot uczestniczący, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 22a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
25)
wydawca instrumentu płatniczego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 35a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
26)
oddział unijnej instytucji płatniczej, o którym mowa w art. 96 ustawy z dnia 751_19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
27)
oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132y działalność unijnej instytucji pieniądza elektronicznego na terytorium RP ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
28)
oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132zh zezwolenie wydawanie w RP pieniądza elektronicznego przez oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
29)
agencja ratingowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
30)
spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924, 1358, 1488 i 1933);
31)
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, o której mowa w art. 41 Kasa Krajowa ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
32)
Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 760 i 1079);
32a)
spółka zależna, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju;
33)
powszechne towarzystwo emerytalne oraz pracownicze towarzystwo emerytalne, o których mowa w art. 8 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 8 i 9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105 oraz z 2022 r. poz. 1115 i 1488);
34)
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o którym mowa w art. 120 Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 621 i 655);
35)
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135 oraz z 2023 r. poz. 1859);
36)
krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130, 2140 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 655, 1488 i 1933);
37)
krajowy zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
38)
spółka celowa, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
39)
oddział, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
40)
zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
41)
zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
42)
zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
43)
główny oddział, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
44)
dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
45)
mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
46)
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
47)
spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 1 pkt 1–6 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 7 tej ustawy;
48)
centralny depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 21a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
49)
dom maklerski, o którym mowa w art. 95 dom maklerski ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
50)
zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 117 tej ustawy;
51)
oddział zagranicznej osoby prawnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, o którym mowa w art. 115 forma działalności maklerskiej podmiotów zagranicznych na terytorium RP ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
52)
przedstawicielstwo zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz przedstawicielstwo zagranicznej osoby prawnej, o których mowa w art. 116 działalność maklerska podmiotów zagranicznych w formie przedstawicielstwa na terytorium RP ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
53)
spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w art. 21 zakres działalności spółki prowadzącej rynek regulowany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
54)
spółka prowadząca izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a izba rozliczeniowa i izba rozrachunkowa ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
55)
spółka prowadząca izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a izba rozliczeniowa i izba rozrachunkowa ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
56)
CCP, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
57)
(uchylony)
58)
(uchylony)
59)
(uchylony)
59a)
dostawca usług w zakresie udostępniania informacji, o którym mowa w art. 2 podmioty sektora finansowego ust. 1 pkt 36a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.);
60)
instytucja rynku towarów giełdowych, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 13 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170, 1488 i 1933);
61)
podmiot, o którym mowa w art. 9 statut spółki, strony transakcji giełdowych, nieważność transakcji giełdowej ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, prowadzący na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu tej ustawy;
62)
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
63)
podmiot niebędący bankiem krajowym ani instytucją kredytową, o których mowa w pkt 1 i 2, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu;
64)
dostawca usług finansowania społecznościowego, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1).
2.
Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są także:
1)
przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu bank, w drodze umowy, powierzył wykonywanie czynności, zgodnie z art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
2)
przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła, w drodze umowy, pośrednictwo w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 działalność kas ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zgodnie z art. 9a powierzenie przedsiębiorcy pośrednictwa w zawieraniu i zmianie umów ust. 1 tej ustawy, lub któremu spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła wykonywanie czynności faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 działalność kas ust. 1 tej ustawy, zgodnie z art. 9b powierzenie przedsiębiorcy wykonywania czynności faktycznych z zakresu działalności kasy tej ustawy;
3)
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
4)
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b zarządzający ASI ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g powierzenie wykonywania czynności zarządzającego ASI ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
5)
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu depozytariusz, zgodnie z art. 81i powierzenie wykonywania niektórych czynności depozytariusza funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu albo alternatywnej spółki inwestycyjnej;
6)
przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja płatnicza powierzyła wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 86 powierzenie wykonywania czynności operacyjnych związanych z usługami płatniczymi ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
7)
przedsiębiorca, któremu biuro usług płatniczych powierzyło wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 121 świadczenie usług przez biuro usług płatniczych ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
8)
przedsiębiorca, któremu krajowa instytucja pieniądza elektronicznego powierzyła wykonywanie określonych czynności, zgodnie z art. 132v powierzenie przedsiębiorcy wykonywania określonych czynności operacyjnych ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
9)
przedsiębiorca, za pośrednictwem którego krajowa instytucja pieniądza elektronicznego dokonuje wykupu pieniądza elektronicznego, zgodnie z art. 132t wykup pieniądza elektronicznego za pośrednictwem agentów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
10)
podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, któremu pracowniczy fundusz emerytalny powierzył prowadzenie rachunków ilościowych, zgodnie z art. 101 rachunki ilościowe ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
11)
podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, i posiadający zezwolenie na wykonywanie tej działalności, któremu pracowniczy fundusz emerytalny powierzył zarządzanie aktywami funduszu, zgodnie z art. 152 powierzanie zarządzania aktywami pracowniczego funduszu pracowniczego ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
12)
podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład ubezpieczeń powierzył wykonywanie czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 4 pojęcie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ust. 7 pkt 3, ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 powierzenie w drodze outsourcingu wykonywanie czynności ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz funkcji z systemu zarządzania ust. 1 tej ustawy;
13)
podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 pojęcie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ust. 2 pkt 2, 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 powierzenie w drodze outsourcingu wykonywanie czynności ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz funkcji z systemu zarządzania ust. 2 tej ustawy;
14)
podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył wykonywanie funkcji należących do systemu zarządzania, zgodnie z art. 73 powierzenie w drodze outsourcingu wykonywanie czynności ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz funkcji z systemu zarządzania ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
15)
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w drodze umowy, powierzyła wykonywanie czynności, zgodnie z art. 81a powierzenie przedsiębiorcy wykonywania outsourcingu tej ustawy;
16)
pośrednik kredytu hipotecznego, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 15 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320 oraz z 2022 r. poz. 872, 1488 i 1719);
17)
agent, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
18)
pośrednik kredytowy, o którym mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
19)
agent, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
20)
agent firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 79 agent firmy inwestycyjnej ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
21)
agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 905);
22)
agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
23)
broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
24)
broker reasekuracyjny, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
25)
podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, wykonujący działalność agencyjną albo działalność brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 42 wykonywanie w RP działalności agencyjnej lub brokerskiej przez podmiot zagraniczny ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, oraz oddział takiego podmiotu utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Uprawnienia i obowiązki podmiotu sektora finansowego określone w ustawie przysługują także:
1)
przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powierzył, w drodze odrębnej umowy, wykonywanie czynności, zgodnie z art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
2)
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu przekazano wykonywanie powierzonych czynności, zgodnie z art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4b lub 4c, art. 70g powierzenie wykonywania czynności zarządzającego ASI ust. 4 lub art. 81j przekazywanie wykonywania czynności powierzonych przez depozytariusza ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
3)
podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, któremu podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, przekazał, zgodnie z art. 152 powierzanie zarządzania aktywami pracowniczego funduszu pracowniczego ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w związku z art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 4b i 4c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykonywanie czynności w zakresie zarządzania portfelami pracowniczego funduszu;
4)
podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, innemu niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzającemu sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, o którym mowa w art. 192 zezwolenie Komisji na zarządzanie wierzytelnościami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
5)
podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872 i 1488) świadczy usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1–4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 4, z tym że przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1–4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 4, jeżeli świadczenie tych usług jest związane z działalnością tych podmiotów uregulowaną w przepisach ustaw lub w bezpośrednio stosowanych przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1–4, w ust. 1, 2 lub w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 4, a w przypadku podmiotów, o których mowa w:
a) ust. 1 pkt 62 – jeżeli świadczenie tych usług jest związane z podstawową działalnością podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 62,
b) ust. 1 pkt 63 – jeżeli świadczenie tych usług jest związane z działalnością podmiotu, o której mowa w ust. 1 pkt 63;
6)
podmiotowi, który samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych świadczy usługi na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium państwa należącego do Światowej Organizacji Handlu, niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, prowadzących działalność na rynku finansowym i uprawnionych, zgodnie z prawem państwa, w którym mają siedzibę, do prowadzenia takiej działalności, o ile usługi te są związane z przedmiotem podstawowej działalności tych podmiotów, z tym że przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz takich podmiotów.
1.
Podmiot sektora finansowego ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisku związanym z zarządzaniem mieniem tego podmiotu lub osób trzecich, dostępem do informacji prawnie chronionych, podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia tego podmiotu lub osób trzecich lub wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim, a także, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, od osoby zatrudnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takim stanowisku udzielenia informacji dotyczących skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w:
1)
art. 61 odpowiedzialność karna za wystawienie czeku bez pokrycia ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 462),
2)
art 267b–267d ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648),
3)
art 23–24a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233),
4)
art 115–119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655),
5)
art 77–79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488),
6)
art. 42 i art. 42a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.),
7)
art 38–41, art. 43 terminy do zapisywania się na obligacje i ich przydziału i art. 43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i 913),
8)
art. 81 bezprawne posługiwanie się tytułem doradcy podatkowego lub wykonywanie czynności doradztwa bez uprawnienia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117),
9)
przepisach rozdziałów XIX, XX, XXIII, XXXIII–XXXVII oraz w art. 197 zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej, art 228–231, art. 233 fałszywe zeznania, art. 252 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika, art. 255 publiczne nawoływanie do popełnienia lub pochwalanie występku lub przestępstwa skarbowego, art. 255a rozpowszechnianie treści ułatwiających popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym i art. 263 wyrób, handel lub posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855),
10)
art 215–219, art. 220 odpowiedzialność karna za ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy zawodowej i art. 222 odpowiedzialność karna podmiotu działającego w imieniu osoby prawnej ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
11)
art. 171 odpowiedzialność karna za prowadzenie działalności bez zezwolenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
12)
art. 49 utracił moc i art 51–54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723),
13)
art 305p–306 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.),
14)
art. 37 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 581 i 872),
15)
przepisach rozdziałów 6–9 działu II w tytule I ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 i 1301),
16)
art. 25 odpowiedzialność karna za uzyskiwanie z Rejestru informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym bez uprawnienia ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1709 oraz z 2022 r. poz. 1700 i 1933),
17)
art 303–305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324),
18)
art 586–592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 i 1488),
19)
art. 56a uchylony, art 57–58c, art. 59 odpowiedzialność karna za sztuczne podwyższenie lub obniżenie ceny towarów giełdowych, art. 59a naruszenie przepisów w zakresie manipulacji na rynku oraz art. 60 uchylony ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
20)
art 35–37a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1075),
21)
art. 24 przepis karny i art. 25 przepis karny ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1581),
22)
art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1341),
23)
art. 522 odpowiedzialność karna dłużnika lub jego reprezentanta za podanie nieprawdziwych informacji i art. 523 odpowiedzialność karna upadłego lub jego reprezentanta za niewydanie syndykowi majątku lub dokumentów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520),
24)
art 225–232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273 i 1348),
25)
art. 47 wykonywanie działalności z naruszeniem przepisów ustawy i art. 48 wykonywanie działalności bez uprawnień ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077, z 2017 r. poz. 60 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629),
26)
art. 50 nieuprawnione używanie określenia "program emerytalny" ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U.z 2021 r. poz. 2139 oraz z 2022 r. poz. 904),
27)
art. 40 odpowiedzialność karna za nieuprawnione używanie określenia "indywidualne konto emerytalne" lub skrótów "IKE" lub 'IKZE" ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792),
28)
art. 287 odpowiedzialność karna za prowadzenie bez zezwolenia działalności inwestycyjnej, art. 287a odpowiedzialność karna za podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych w informacjach, art 288a–293, art 294a–296, art. 298 odpowiedzialność karna za nieprzekazanie dokumentów albo nieudzielanie informacji lub wyjaśnień i art. 299 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przechowywania dokumentów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
29)
art 126–129, art. 131 odpowiedzialność karna za dopuszczenie do nabycia przez SE akcji własnych albo brania ich w zastaw i art. 132 odpowiedzialność karna za dopuszczenie do wydania wbrew przepisom ustawy dokumentów uprawniających do wykonywania praw z akcji ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 259),
30)
art 178–183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
31)
art. 45 odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku blokady rachunku i art. 46 odpowiedzialność karna za udaremnianie lub utrudnianie postępowania kontrolnego lub administracyjnego ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 837 i 1488),
32)
art 99–104e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
33)
art. 20a odpowiedzialność karna za utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872, 1488 i 1692),
34)
art. 105 odpowiedzialność karna członka zarządu, rady administrującej lub likwidatora spółdzielni za podawanie nieprawdziwych danych, art. 106 podanie nieprawdziwych danych do wniosku o wydanie zaświadczenia lub o wpis do rejestru i art 108–110 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2043),
35)
art. 16 odpowiedzialność karna za działalność w formie systemu konsorcyjnego ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070),
36)
art. 74v odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązku informacyjnego w zakresie ustalonym w ustawie i art. 74w odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy chronionej ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
37)
art 45–51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2057 oraz z 2022 r. poz. 1855),
38)
art 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599),
39)
art 59e–59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
40)
art 150–153b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
41)
art. 33 odpowiedzialność karna za podawanie niezgodnych z prawdą informacji w prospekcie informacyjnym i art. 34 odpowiedzialność karna za wypłacenie środków z rachunków powierniczych wbrew przepisom ustawy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1445),
42)
art 87–98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872),
43)
art 430–440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
44)
art 332–334 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793, 872 i 1692),
45)
art 40–45 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797),
46)
art 76–78 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
47)
art. 89 przepis karny i art. 90 przepis karny ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
48)
art. 156 i art. 157 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835),
49)
art 37–41 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488)
– a osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub osoba zatrudniona obowiązana jest do udzielenia takich informacji na żądanie podmiotu sektora finansowego.
2.
Podmiot sektora finansowego może żądać od osoby zatrudnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1:
1)
w przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 – nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a także każdorazowo w przypadku, gdy:
a) poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba ta została skazana za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1, lub
b) zamierza powierzyć tej osobie pracę na innym stanowisku, o którym mowa w ust. 1, a osoba ta wyraziła zgodę na powierzenie jej pracy na tym stanowisku;
2)
w przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku innym niż stanowisko, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli zamierza powierzyć tej osobie pracę na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, a osoba ta wyraziła zgodę na powierzenie jej pracy na tym stanowisku.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych o skazaniach, które uległy zatarciu.
1.
Udzielenie podmiotowi sektora finansowego informacji, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, następuje w formie oświadczenia osoby, której informacje te dotyczą.
2.
Podmiot sektora finansowego ma prawo żądać udokumentowania udzielonych zgodnie z ust. 1 informacji, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, z tym że udokumentowanie takie może nastąpić wyłącznie przez przedłożenie temu podmiotowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydanej na podstawie art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Informacja taka nie może być wydana wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jej przedłożenia temu podmiotowi.
3.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub osoba zatrudniona może przedłożyć podmiotowi sektora finansowego kopię informacji, o której mowa w ust. 2, pod warunkiem przedstawienia do wglądu również oryginału takiej informacji.
4.
Osoba zatrudniona udziela informacji, o których mowa w ust. 1, oraz przedkłada informację, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia żądania, chyba że niedochowanie tego terminu nastąpiło bez jej winy. W takim przypadku osoba zatrudniona udziela informacji, o których mowa w ust. 1, lub przedkłada informację, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
5.
Osoba występująca z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w związku z żądaniem, o którym mowa w ust. 2, wskazuje we wniosku zakres danych, które mają być przedmiotem informacji, odpowiadający zakresowi określonemu w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1.
1.
Nieudzielenie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie informacji, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, lub nieudokumentowanie informacji, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, w sposób określony w art. 4 forma udzielenia informacji o niekaralności ust. 2 lub 3, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, mogą stanowić przyczynę niezatrudnienia tej osoby.
2.
Nieudzielenie przez osobę zatrudnioną informacji, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, w terminie, o którym mowa w art. 4 forma udzielenia informacji o niekaralności ust. 4, lub nieudokumentowanie informacji, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, w terminie, o którym mowa w art. 4 forma udzielenia informacji o niekaralności ust. 4, w sposób określony w art. 4 forma udzielenia informacji o niekaralności ust. 2 lub 3, a także udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, mogą stanowić przyczynę rozwiązania z tą osobą stosunku pracy za wypowiedzeniem lub rozwiązania z nią innej umowy, na podstawie której jest ona przez podmiot sektora finansowego zatrudniana.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osoby zatrudnionej na stanowisku innym niż stanowisko, o którym mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, wobec której podmiot sektora finansowego zażądał udzielenia informacji, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1, na podstawie art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 2 pkt 2.
Podmiot świadczący usługi zgodnie z art. 2 podmioty sektora finansowego ust. 3 pkt 5 lub 6, na żądanie podmiotu, na rzecz którego świadczy te usługi, składa oświadczenie, że osoby zatrudnione przy świadczeniu tych usług, w zakresie określonym w art. 2 podmioty sektora finansowego ust. 3 pkt 5 lub 6, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wskazane w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1.
1.
Dane osobowe, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia, są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia podmiotowi sektora finansowego prowadzenia polityki zatrudnienia pozwalającej na zmniejszenie ryzyk związanych z:
1)
utratą mienia tego podmiotu lub osób trzecich lub
2)
bezprawnym ujawnieniem informacji prawnie chronionych, lub
3)
wyrządzeniem innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim.
2.
Dane osobowe, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia, podmiot sektora finansowego:
1)
przetwarza rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której te dane dotyczą;
2)
przechowuje wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, nie dłuższy jednak niż 5 lat;
3)
niezwłocznie prostuje lub usuwa, jeżeli są one nieprawidłowe w świetle celów, o których mowa w ust. 1;
4)
przetwarza w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
3.
Podmiot sektora finansowego dokonuje weryfikacji danych osobowych, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia, po zakończeniu postępowania zmierzającego do zatrudnienia, w ramach którego dane te zostały zebrane, a ponadto nie rzadziej niż raz na 5 lat od dnia uzyskania tych danych, usuwając zbędne dane.
Podmiot sektora finansowego niezwłocznie zwraca osobie, która na jego żądanie wystąpiła do Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 4 forma udzielenia informacji o niekaralności ust. 2, równowartość poniesionej opłaty za uzyskanie informacji.
Jeżeli skazanie uległo zatarciu, informacje, o których mowa w art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia, usuwa się z akt osobowych lub innej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, na żądanie osoby, której one dotyczą.
1.
Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2018 r. podmiotami sektora finansowego są także agent ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 7 pojęcie agenta ubezpieczeniowego ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, oraz broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 20 pojęcie brokera ubezpieczeniowego tej ustawy.
2.
Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2018 r. uprawnienia i obowiązki podmiotu sektora finansowego przewidziane w ustawie przysługują także podmiotowi, który świadczy usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1, z tym że w tym okresie przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w tym podmiocie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1, jeżeli świadczenie tych usług jest związane z wykonywaniem przez podmioty, o których mowa w ust. 1, odpowiednio działalności agencyjnej albo działalności brokerskiej.
1.
Do osób, w przypadku których przed dniem wejścia w życie ustawy podmioty sektora finansowego rozpoczęły wykonywanie czynności zmierzających do podjęcia decyzji w sprawie ich zatrudnienia, jeżeli czynności te nie zostały przez te podmioty przed dniem wejścia w życie ustawy zakończone, stosuje się przepisy ustawy.
2.
Przepisy ustawy stosuje się także do osób, które w dniu wejścia w życie ustawy są zatrudnione w podmiotach sektora finansowego.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 2 podmioty sektora finansowego ust. 2 pkt 21–25 i art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1 pkt 47, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.;
2)
art. 3 prawo żądania informacji o niekaralności od kandydata do zatrudnienia ust. 1 pkt 48, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie art. 156 i art. 157 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


----------
[Ustawa została ogłoszona 12.06.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz.1130]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...