• Przepisy wprowadzające us...
  26.02.2024

Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2016.0.2074 - Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Obserwuj akt
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, z wyjątkiem:
1)
art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym–6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy;
2)
art. 16 przepisy przejściowe–32, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2073) wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym–6, art. 16 przepisy przejściowe, art. 17 przepisy przejściowe, art. 19 przepisy przejściowe, art. 31 i art. 35 , które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy.
Traci moc ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157), z wyjątkiem art. 18 przepisy przejściowe ust. 1, 4 i 5, które tracą moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r.
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924, z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157): zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228, z 2015 r. poz. 1635 oraz z 2016 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1241 oraz z 2016 r. poz. 178 i 394) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
1.
Do postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, zwanym dalej „Trybunałem”, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, stosuje się przepisy tej ustawy.
2.
Czynności procesowe dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy.
1.
Sędzia Trybunału, którego kadencja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 2 wejście w życie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, może w terminie miesiąca od dnia jej wejścia w życie, złożyć Prezesowi Trybunału oświadczenie, że w związku z wprowadzeniem w trakcie trwania jego kadencji nowych zasad realizacji obowiązków sędziego Trybunału, określonych w art. 11 zakaz zajmowania przez sędziego stanowiska we władzach spółki, spółdzielni lub fundacji ust. 3, art. 13 przepisy przejściowe oraz art. 14 oświadczenie sędziego o jego stanie majątkowym tej ustawy, przechodzi w stan spoczynku.
2.
Przejście sędziego Trybunału w stan spoczynku, o którym mowa w ust. 1, następuje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Fakt przejścia w stan spoczynku stwierdza Prezes Trybunału w drodze postanowienia.
1.
Z dniem 1 stycznia 2018 r. znosi się Biuro Trybunału oraz tworzy się Kancelarię Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału.
2.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. Biuro Trybunału funkcjonuje na zasadach określonych w art. 18 Biuro Trybunału ust. 1, 4 i 5 ustawy, o której mowa w art. 3 utrata mocy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, oraz aktach wydanych na podstawie tych przepisów.
3.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, zwane dalej „Zgromadzeniem Ogólnym”, może dokonywać zmian w obowiązującym statucie Biura Trybunału.
1.
Likwidacji ulega stanowisko Szefa Biura Trybunału.
2.
Uprawnienia i obowiązki Szefa Biura Trybunału przewidziane w ustawie, o której mowa w art. 3 utrata mocy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, i w statucie Biura Trybunału, wydanym na postawie art. 15 kompetencje Zgromadzenia Ogólnego ust. 1 pkt 3 w związku z art. 18 Biuro Trybunału ust. 4 tej ustawy, wykonuje Prezes Trybunału lub upoważniona przez niego osoba.
1.
Pracownicy Biura Trybunału zachowują uprawnienia i wykonują obowiązki pracownicze zgodnie z zakresem wynikającym z dotychczasowych aktów, na podstawie których powstał ich stosunek pracy do dnia:
1)
31 grudnia 2017 r. jeżeli przyjęli proponowane warunki pracy i płacy na dalszy okres w związku z likwidacją Biura Trybunału albo
2)
wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2, albo
3)
rozwiązania stosunku pracy, o którym mowa w ust. 4.
2.
Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają z dniem 31 grudnia 2017 r. jeżeli:
1)
do dnia 30 września 2017 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy na dalszy okres w związku z likwidacją Biura Trybunału albo
2)
przed dniem 15 grudnia 2017 r. odmówią przyjęcia nowych warunków pracy i płacy zaproponowanych im w związku z likwidacją Biura Trybunału.
3.
Pracodawca nie później niż do 30 września 2017 r. powiadamia na piśmie pracownika, o którym mowa w ust. 1, o terminie wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy w związku z likwidacją Biura Trybunału.
4.
Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za wypowiedzeniem.
5.
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje odprawa pieniężna ustalana na zasadach określonych w art. 8 odprawa pieniężna ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474).
Prezes Trybunału powołuje, w drodze zarządzenia, pełnomocnika do spraw likwidacji Biura Trybunału oraz organizacji Kancelarii Trybunału i Biura Służby Prawnej Trybunału i określa zakres jego obowiązków oraz wynagrodzenie.
1.
Zgromadzenie Ogólne w terminie do 31 lipca 2017 r. uchwala:
1)
regulamin Trybunału;
2)
statut Kancelarii Trybunału i statut Biura Służby Prawnej Trybunału, o których mowa w art. 6 Zgromadzenie Ogólne ust 2 pkt 8 ustawy wskazanej w art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym;
3)
Kodeks Etyczny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2.
Prezes Trybunału w terminie do 31 sierpnia 2017 r. wyda zarządzenia, w których określi:
1)
liczbę i wykaz stanowisk, na których zatrudnieni są pracownicy Kancelarii Trybunału, wymagania kwalifikacyjne związane z zajmowaniem tych stanowisk, szczegółowy zakres zadań na tych stanowiskach oraz sposób i warunki ich wykonywania;
2)
regulamin wynagradzania pracowników Kancelarii Trybunału;
3)
liczbę i wykaz stanowisk, na których zatrudnieni są pracownicy Biura Służby Prawnej Trybunału, dodatkowe wymagania kwalifikacyjne związane z zajmowaniem tych stanowisk, szczegółowy zakres zadań na tych stanowiskach oraz sposób i warunki ich wykonywania;
4)
regulamin wynagradzania pracowników Biura Służby Prawnej Trybunału.
3.
Akty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.
4.
Do 25 września 2017 r. Zgromadzenie Ogólne uchwala projekt dochodów i wydatków Trybunału, o którym mowa w art. 6 Zgromadzenie Ogólne ust. 2 pkt 9 ustawy wskazanej w art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W projekcie uwzględnia się strukturę organizacyjną Trybunału i jego jednostki organizacyjne według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r., określonego ustawą, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, oraz aktami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
1.
Jeżeli do dnia ogłoszenia niniejszej ustawy Zgromadzenie Ogólne:
1)
nie zostało zwołane przez Prezesa Trybunału albo
2)
zostało zwołane przez Prezesa Trybunału niezgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w art. 3 utrata mocy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, albo
3)
nie przedstawiło Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału, albo
4)
przedstawiło Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie powołał Prezesa Trybunału, albo
5)
dokonało wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału z naruszeniem przepisów ustawy, o której mowa w art. 3 utrata mocy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
– procedurę przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału przeprowadza się na zasadach określonych w art. 21 przepisy przejściowe niniejszej ustawy.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1–5 tracą moc wszystkie czynności i akty dokonane w ramach procedury przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału.
1.
W przypadku konieczności przeprowadzenia procedury przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału, o której mowa w art. 21 przepisy przejściowe, od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy do dnia powołania Prezesa Trybunału, Trybunałem kieruje sędzia Trybunału, któremu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków Prezesa Trybunału.
2.
Sędziego Trybunału, któremu powierza się pełnienie obowiązków Prezesa Trybunału, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa.
3.
W przypadku wskazanym w ust. 1, przepisu art. 11 wyłanianie kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, nie stosuje się.
Sędzia Trybunału, któremu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Trybunału, zwany dalej „sędzią pełniącym obowiązki Prezesa Trybunału”:
1)
kieruje pracami Trybunału i reprezentuje Trybunał na zewnątrz;
2)
przydziela sprawy sędziom Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i stwarza im warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego Trybunału;
3)
wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura Trybunału;
4)
wykonuje inne uprawnienia i obowiązki przewidziane niniejszą ustawą dla Prezesa Trybunału lub sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału;
5)
wykonuje uprawnienia i obowiązki przewidziane dla Prezesa Trybunału w ustawach, o których mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i art. 2 wejście w życie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w regulaminie Trybunału oraz w statucie Biura Trybunału.
Rozstrzygnięcia Trybunału podjęte z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) albo ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157), wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, podlegają ogłoszeniu w odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez Prezesa Trybunału albo sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału. Jeżeli rozstrzygnięcia, podjęte z naruszeniem przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotyczyły aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą, ogłasza się je w odpowiednich dziennikach urzędowych z zaznaczeniem tych okoliczności.
Sędzia pełniący obowiązki Prezesa Trybunału, w terminie miesiąca od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy, przeprowadza procedurę przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału na zasadach określonych w art. 21 przepisy przejściowe.
1.
Sędzia pełniący obowiązki Prezesa Trybunału zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału niezwłocznie i zawiadamia sędziów Trybunału o terminie tego posiedzenia.
2.
W posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, uczestniczą sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sędzia pełniący obowiązki Prezesa Trybunału ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.
3.
Kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału, Zgromadzenie Ogólne wyłania w drodze głosowania, według zasad określonych w ust. 4–9.
4.
Każdy sędzia Trybunału, o którym mowa w ust. 2, może zgłosić swoją osobę do procedury wyłaniania kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału. Zgłoszenia przyjmuje sędzia pełniący obowiązki Prezesa Trybunału, od dnia ogłoszenia terminu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, o którym mowa w ust. 1, do momentu otwarcia tego posiedzenia.
5.
Imiona i nazwiska sędziów Trybunału zgłoszonych zgodnie z ust. 4 umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Nad zgłoszonymi kandydaturami głosuje się łącznie. Głos jest ważny, gdy znak „x” lub „+” (dwie przecinające się linie) postawiono w wyznaczonym polu na karcie do głosowania przy nazwisku jednego sędziego Trybunału. Głosowanie jest tajne.
6.
Wzór karty do głosowania określa sędzia pełniący obowiązki Prezesa Trybunału w drodze zarządzenia.
7.
Jako kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału, Zgromadzenie Ogólne przedstawia w formie uchwały wszystkich sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 5, uzyskali co najmniej 5 głosów.
8.
W przypadku, gdy wymaganą liczbę głosów, o której mowa w ust. 7, uzyskał tylko jeden sędzia Trybunału, Zgromadzenie Ogólne przedstawia w formie uchwały jako kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału tego sędziego Trybunału, który uzyskał wymaganą liczbę co najmniej 5 głosów, oraz tego sędziego Trybunału, który zdobył najwyższe poparcie wśród sędziów Trybunału, którzy nie uzyskali wymaganej liczby co najmniej 5 głosów.
9.
Jeżeli w przypadku określonym w ust. 8, najwyższe poparcie wśród sędziów Trybunału, którzy nie uzyskali liczby głosów wymaganej w ust. 7, otrzymał więcej niż jeden sędzia Trybunału, Zgromadzenie Ogólne, łącznie z sędzią Trybunału, który uzyskał co najmniej 5 głosów, przedstawia w formie uchwały jako kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału wszystkich sędziów Trybunału, którzy zdobyli tę samą, najwyższą liczbę głosów.
10.
Uchwałę przedstawiającą osoby sędziów Trybunału wyłonionych jako kandydatów Zgromadzenia Ogólnego na stanowisko Prezesa Trybunału podpisuje sędzia Trybunału przewodniczący obradom i przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
11.
W przypadku, gdy w trybie określonym w ust. 4–9 nie doszło do wyłonienia co najmniej dwóch sędziów Trybunału jako kandydatów Zgromadzenia Ogólnego na stanowisko Prezesa Trybunału, sędzia pełniący obowiązki Prezesa Trybunału zamyka posiedzenie i ponownie zwołuje Zgromadzenie Ogólne w sprawie przedstawiania kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału.
12.
Do Zgromadzenia Ogólnego, o którym mowa w ust. 11, stosuje się przepisy ust. 2–11.
W przypadku zastosowania procedury określonej w art. 21 przepisy przejściowe przepisów art. 8 uchwały Zgromadzenia Ogólnego i art. 11 przepisy przejściowe ust. 3–15 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, nie stosuje się.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 1 wejście w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym–3, art. 12 przepisy przejściowe oraz art. 16 przepisy przejściowe–22, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 4 zmiana ustawy o pracownikach urzędów państwowych, art. 5 zmiana ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i art. 8 zmiana ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...