• Przepisy wprowadzające us...
  22.02.2024

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem:
1)
art. 18 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ust. 4, art. 47 zmiana ustawy restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych ust. 3 pkt 2 oraz rozdziału 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 47 zmiana ustawy restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

Przepisy zmieniające

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652) (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z 2014 r. poz. 498 oraz z 2016 r. poz. 896): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298 i 904) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 i 690) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926 i 1933): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 i 1333): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266 i 1605): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1810 i 1921) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455 oraz z 2015 r. poz. 1132): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 oraz z 2015 r. poz. 1274): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 oraz z 2016 r. poz. 1165 i 1228): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 967) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 960 i 1250) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. poz. 539, z 2003 r. poz. 2273 oraz z 2004 r. poz. 873): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 544 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 i 822 oraz z 2015 r. poz. 1893): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544, 1250 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1414): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. poz. 449 oraz z 2016 r. poz. 266): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, 1823. 1920 i 1923) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585, 1159 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450 oraz z 2015 r. poz. 1844 i 1893): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330 i 1887): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1811): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047 i 1893): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588 i 1605): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265, 1579 i 1860) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 740, 904 i 960): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1228): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228, 1579 i 1760) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951, z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, 195 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. poz. 800, z 2011 r. poz. 398 oraz z 2012 r. poz. 637) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 713, 904, 960 i 1250) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 i 1920): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1133 i 1707 oraz z 2015 r. poz. 1607): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068 oraz z 2015 r. poz. 1320): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 2013 r. poz. 865 oraz z 2015 r. poz. 1893): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547 oraz z 2016 r. poz. 542): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265 oraz z 2016 r. poz. 35): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865 oraz z 2016 r. poz. 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811 oraz z 2015 r. poz. 357) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. poz. 1569): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010): (zmiany pominięte).

Przepisy dostosowujące i przejściowe

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
3.
Z dniem 1 września 2017 r. szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.
4.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1 lub 2. Przekształcenie szkoły filialnej zgodnie z ust. 3, stwierdza się w uchwale, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5.
Uchwała, o której mowa w ust. 4, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
6.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadzące publiczną szkołę podstawową obejmującą część klas szkoły podstawowej może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną ośmioletniej szkoły podstawowej obejmującej część klas szkoły podstawowej.
7.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną szkołę podstawową, której organizacyjnie jest podporządkowana szkoła filialna, może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną szkoły filialnej.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, może zmienić obwód publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ustalony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym. Zmiana obwodu następuje w uzgodnieniu z osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną prowadzącą tę szkołę.
2.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, której ustalono obwód, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., może złożyć organowi, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, oświadczenie o rezygnacji z obwodu.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, w tym szkołę filialną, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, w tym szkołę filialną, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.
3.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa, o której mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I–VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej ustawy – Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
4.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się szkołą, o której mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej ustawy – Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 zmiana ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
5.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną szkołę podstawową obejmującą strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w tym szkołę filialną, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., składa wniosek o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie:
1)
dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w zakresie zwiększenia liczby klas objętych strukturą organizacyjną tej szkoły – w przypadku, o którym mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 6;
2)
dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, której jest podporządkowana organizacyjnie szkoła filialna, w zakresie zwiększenia liczby klas objętych strukturą organizacyjną szkoły filialnej – w przypadku, o którym mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 7.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w art. 120 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1;
2)
pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku gdy zwiększenie liczby klas dotyczy klas I–III szkoły podstawowej.
3.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 zmiana ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 6 i 7, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, na złożenie opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie dłużej jednak niż do dnia 14 lutego 2017 r.
4.
W przypadku niedołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, odmawia zmiany tego zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby klas, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r., przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, dokumenty, o których mowa w art. 120 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1. Przepis art. 120 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 stosuje się odpowiednio.
1.
W przypadkach, o których mowa w art. 120 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 i 4 oraz art. 121 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 5, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną szkołę podstawową zwraca się do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wskazanie uczniom odpowiednich klas tych szkół miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez:
1)
tę jednostkę samorządu terytorialnego;
2)
osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 120 przepisy dostosowujące i przejściowe, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 120 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, dokonano zmiany zezwolenia na podstawie art. 132 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 121 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie:
1)
dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 6,
2)
dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, której jest podporządkowana organizacyjnie szkoła filialna – w przypadku, o którym mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 7
– w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 121 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2.
3.
W przypadku, o którym mowa w art. 121 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 5, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 121 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 5.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, w tym szkołę obejmującą strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., informuje organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, o zamiarze likwidacji, o której mowa w art. 59 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem 31 sierpnia 2017 r. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 59 uchylony ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;
4)
informację o miejscu prowadzenia szkoły;
5)
zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:
a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych;
6)
zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.
3.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa niepubliczna sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I–VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 wykreślenie wpisu szkoły lub placówki z ewidencji ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Niepubliczne szkoły podstawowe zachowują uprawnienia szkół publicznych nabyte na podstawie przepisów art. 85 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 122 przepisy dostosowujące i przejściowe stosuje się odpowiednio.
6.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 125 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na podstawie art. 136 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.
3.
W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.
1.
Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.
2.
Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.
3.
Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.
4.
Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 1–3, w dotychczasowym gimnazjum, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem się staje, zgodnie z ust. 1–3, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, uczeń jest obowiązany:
1)
uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo
2)
kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, albo
3)
uczęszczać do oddziału w innej szkole podstawowej na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum.
5.
Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44l ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
6.
W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1–3, przepis art. 130 przyjmowanie do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się.
1.
Dotychczasowe gimnazjum można:
1)
przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe;
2)
włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 1 może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
3.
Dotychczasowe gimnazjum można:
1)
przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 uchylony ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym;
2)
przekształcić w czteroletnie technikum, o którym mowa w art. 9 uchylony ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym;
3)
włączyć do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 uchylony ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym;
4)
włączyć do czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 9 uchylony ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym;
5)
przekształcić w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe;
6)
przekształcić w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe;
7)
włączyć do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe;
8)
włączyć do pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe;
9)
przekształcić w branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe;
10)
włączyć do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 1–4, może nastąpić z dniem 1 września 2017 r. albo z dniem 1 września 2018 r.
5.
Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 5–8, może nastąpić z dniem 1 września 2019 r.
6.
Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 9 i 10, może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
7.
Dzień rozpoczęcia działalności przez szkołę, o którym mowa w ust. 2 i 4–6, uznaje się za dzień odpowiednio przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, albo włączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
8.
W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole utworzonej zgodnie z ust. 1 i ust. 3 pkt 1–4, 9 i 10, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe.
9.
Do klas, o których mowa w ust. 8, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów.
10.
Uczniowie klas, o których mowa w ust. 8, otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
11.
W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla klas, o których mowa w ust. 8, zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego publicznego gimnazjum.
12.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zmienić obwód, o którym mowa w ust. 11. W przypadku klas, o których mowa w ust. 8, w publicznych szkołach prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną zmiana obwodu, o którym mowa w ust. 11, następuje w uzgodnieniu z tą osobą. Przepisy art. 17 uchylony ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się.
13.
Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące albo dotychczasowe czteroletnie technikum, utworzone zgodnie z ust. 3 pkt 1–4, z dniem 1 września 2019 r. staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum. Przepisy art. 146 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2–4, art 147–150, art. 152 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2–4, art 153–160, art. 184 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2–4 i art 185–190 stosuje się.
14.
W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i ust. 3 pkt 1–4 oraz pkt 9 i 10, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., przepisów art. 59 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się.
15.
W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i 3, która rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r., przepisów art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.
16.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie dotychczasowego gimnazjum do odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej, dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum lub branżowej szkoły I stopnia.
17.
W wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powstaje ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze organizacyjnej, której nie jest organizacyjnie podporządkowana szkoła filialna.
1.
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
2.
W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, jednostka samorządu terytorialnego lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, prowadząca tę szkołę, może postanowić o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/2019.
3.
Do postępowania rekrutacyjnego do liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3, przepisy art. 149 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 155 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 165 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 187 przepisy dostosowujące i przejściowe stosuje się.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum składa, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie:
1)
dotychczasowego publicznego gimnazjum – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1;
2)
dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej – w przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2.
2.
W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, wygasa z dniem rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, określonym zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2;
2)
wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I, II i III publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1.
4.
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum albo włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych;
4)
pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1.
5.
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum albo włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3:
1)
dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2)
przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r. – jeżeli publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
6.
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, opinię, o której mowa w ust. 4 pkt 4, przedkłada się odpowiednio w terminie do:
1)
dnia 30 czerwca 2017 r. – jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018;
2)
dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r. – jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020.
7.
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum albo włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum lub dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum lub dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, może postanowić o:
1)
przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.;
2)
przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.
1.
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie:
1)
dokumentów, o których mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–4 – jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III,
2)
dokumentów, o których mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–3 – jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III
– oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej. Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe.
2.
W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia odpowiednio 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–3. Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe.
1.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia:
1)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 132 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 – w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III ośmioletniej szkoły podstawowej;
2)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–3, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 132 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 – w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III ośmioletniej szkoły podstawowej.
2.
W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 4, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum zgodnie z art. 132 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, cofa zezwolenie na założenie publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.
W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia, jeżeli nie przedłożono dokumentów, o których mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–3.
1.
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r., może złożyć wniosek o ustalenie obwodu tej szkole.
2.
W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową i dotychczasowe publiczne gimnazjum może, odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r.:
1)
złożyć oświadczenie o rezygnacji z obwodu – jeżeli dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkole podstawowej ustalono obwód;
2)
złożyć wniosek o ustalenie obwodu tej szkole – jeżeli dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkole podstawowej nie ustalono obwodu.
3.
Obwód ustalony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, dla dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, może być zmieniony, w uzgodnieniu z osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną prowadzącą tę szkołę.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę:
1)
wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1;
2)
wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym – w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2.
2.
W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, wykreśla się z dniem rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określonym zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2;
2)
wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I, II i III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1.
4.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;
4)
informację o miejscu prowadzenia szkoły;
5)
zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:
a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych;
6)
zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
7)
pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1.
5.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–6:
1)
dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli niepubliczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2)
przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r. – jeżeli niepubliczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
6.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, opinię, o której mowa w ust. 4 pkt 7, przedkłada się odpowiednio w terminie do:
1)
dnia 30 czerwca 2017 r. – jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018;
2)
dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r. – jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020.
7.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum lub dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum lub dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, może postanowić o:
1)
przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.;
2)
przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.
8.
Niepublicznym ośmioletnim szkołom podstawowym utworzonym zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 przysługują uprawnienia szkół publicznych z dniem rozpoczęcia działalności na podstawie przepisów art. 176 uprawnienia niepublicznej szkoły artystycznej ustawy – Prawo oświatowe.
9.
Przepisu art. 82 uchylony ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się.
1.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu, na podstawie:
1)
dokumentów, o których mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–7 – jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III,
2)
dokumentów, o których mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–6 – jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III
– oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej. Wpis do ewidencji uwzględnia prowadzenie przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe.
2.
W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–6. Wpis do ewidencji uwzględnia prowadzenie przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe.
1.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia dokonania zmiany tego wpisu:
1)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–7, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 136 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 – w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III ośmioletniej szkoły podstawowej;
2)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–6, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 136 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 – w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III ośmioletniej szkoły podstawowej.
2.
W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 7, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie art. 136 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, dokonuje wykreślenia wpisu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.
W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia dokonania zmiany tego wpisu, jeżeli nie przedłożono dokumentów, o których mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–6.
1.
W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, dokonuje się po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym.
2.
W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, i prowadząca na podstawie porozumienia, o którym mowa w:
1)
art. 5 uchylony ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo zasadniczą szkołę zawodową,
2)
art. 8 szkoły i placówki ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, branżową szkołę I stopnia
– dokonuje włączenia tego gimnazjum odpowiednio do tego liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, porozumienie to dostosowuje się w zakresie prowadzenia klas dotychczasowego gimnazjum.
3.
W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest zadaniem własnym:
1)
przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9,
2)
włączenia tego gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10
– dokonuje się po zmianie porozumienia zawartego na podstawie art. 5 uchylony ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, w zakresie prowadzenia klas dotychczasowego gimnazjum.
4.
W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest zadaniem własnym:
1)
przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1,
2)
włączenia tego gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2
– dokonuje się po zmianie porozumienia lub porozumień zawartych na podstawie art. 5 uchylony ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, lub art. 8 szkoły i placówki ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum oraz prowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej jest zadaniem własnym.
5.
Porozumienia, o których mowa w ust. 1–4, zawierają w szczególności:
1)
dzień rozpoczęcia działalności odpowiednio przez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 i 4–6;
2)
postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe.
6.
W przypadku, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 13, porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają w mocy.
7.
W przypadku braku zmiany porozumienia, o którym mowa w ust. 3 lub 4, porozumienia zawarte na podstawie art. 5 uchylony ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na mocy których gimnazjum prowadzi jednostka samorządu terytorialnego, do której zadań własnych nie należy zakładanie i prowadzenie gimnazjum, pozostają w mocy, aż do czasu likwidacji klas dotychczasowego gimnazjum zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe.
8.
Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do miast na prawach powiatu.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum składa wniosek o zmianę:
1)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym¬, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;
2)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie odpowiednio dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie – w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do trzyletniego publicznego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4 i 10;
3)
zezwolenia, o którym mowa w art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie – w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia:
1)
31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1–4;
2)
31 stycznia 2019 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 5–8;
3)
31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r. albo 31 stycznia 2019 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 9 i 10.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dzień rozpoczęcia działalności przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4–6;
2)
określenie typu publicznej szkoły – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;
3)
wskazanie miejsca prowadzenia publicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym liceum ogólnokształcącym, publicznym technikum albo publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;
4)
pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9;
5)
opinie, o których mowa w art. 68 zadania dyrektora szkoły lub placówki ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9.
5.
O opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 5, występuje osoba prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum lub dyrektor tego gimnazjum.
6.
Opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 4, dołącza się do wniosku, w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu w publicznym technikum lub publicznej branżowej szkole I stopnia jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych.
7.
W przypadku szkół, o których mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 4, 9 i 10, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r., projekt statutu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przedkłada się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust.1, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.
8.
W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, może wskazać inny termin na przedłożenie opinii, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, nie później jednak niż odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.
9.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje:
1)
wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1 i 5,
2)
wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9,
3)
kopie dokumentów stanowiących podstawę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego gimnazjum, oraz kopię tego zezwolenia – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9
– do organu jednostki samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.
10.
Przepisów ust. 9 nie stosuje się do miast na prawach powiatu.
11.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje organ jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem własnym jest prowadzenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.
1.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 11, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany:
1)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–3 – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w publiczne liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1 i 5;
2)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9;
3)
zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, na założenie odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum, dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1 i 2 – w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
2.
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia:
1)
klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe, uzgodnione z organem, o którym mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1;
2)
klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163 przepisy dostosowujące i przejściowe – w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 10.
3.
W przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum wygasa z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, określonym zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4–6.
W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 140 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 11, odmawia dokonania zmiany:
1)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;
2)
zezwolenia, o którym mowa w art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa wniosek o zmianę:
1)
wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał tego wpisu – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;
2)
wpisu dotychczasowego niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał tego wpisu – w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4 i 10;
3)
wpisu niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ustawy – Prawo oświatowe, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał tego wpisu – w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia:
1)
31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1–4;
2)
31 stycznia 2019 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 5–8;
3)
31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r. albo 31 stycznia 2019 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 9 i 10.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4–6;
2)
określenie typu niepublicznej szkoły – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;
3)
wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, niepublicznym technikum albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9.
5.
Opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 3, dołącza się do wniosku, w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu w niepublicznym technikum lub niepublicznej branżowej szkole I stopnia jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych.
6.
W przypadku szkół, o których mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 4, 9 i 10, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r., projekt statutu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przedkłada się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.
7.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, może wskazać inny termin na przedłożenie opinii, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie później jednak niż odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.
8.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje:
1)
wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1 i 5,
2)
wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9,
3)
kopie dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, oraz kopię zaświadczenia o wpisie do tej ewidencji – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9
– do organu jednostki samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.
9.
Przepisów ust. 8 nie stosuje się do miast na prawach powiatu.
10.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje organ jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem własnym jest prowadzenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.
1.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 10, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany:
1)
wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1 i 2 – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1 i 5;
2)
wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 zmiana ustawy o finansach publicznych ustawy ¬zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9;
3)
wpisu odpowiednio niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum, niepublicznej branżowej szkoły I stopnia albo dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, oraz w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ustawy – Prawo oświatowe, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1 i 2 – w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
2.
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia:
1)
klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe, uzgodnione z organem, o którym mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1;
2)
klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163 przepisy dostosowujące i przejściowe – w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 10.
3.
W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 zmiana ustawy o finansach publicznych ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, wykreśla się z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, określonym zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4–6.
W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 143 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 10, odmawia dokonania zmiany wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum, niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ustawy – Prawo oświatowe.
Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące zgodnie z ust. 1.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
1.
Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
2.
Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 uchylony ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366 przepisy dostosowujące i przejściowe.
3.
Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
1.
W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 146 przepisy dostosowujące i przejściowe, prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147 przepisy dostosowujące i przejściowe.
1a.
W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w nowo tworzonych czteroletnich liceach ogólnokształcących oraz czteroletnich liceach ogólnokształcących utworzonych zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 5 i 7, można prowadzić klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147 przepisy dostosowujące i przejściowe.
2.
Do klas, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
1.
Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
2.
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:
1)
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 148 przepisy dostosowujące i przejściowe, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum;
2)
czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:
1)
dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 148 przepisy dostosowujące i przejściowe;
2)
ośmioletniej szkoły podstawowej.
4.
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b uchylony ust. 1c, art. 20a uchylony, art. 20b uchylony, art. 20c uchylony ust. 2 i 3, art. 20d uchylony, art. 20f uchylony, art. 20h uchylony ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j uchylony, art. 20m uchylony, art. 20s uchylony pkt 1, art. 20t uchylony, art. 20v i art 20z–20zf ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 367 przepisy dostosowujące i przejściowe.
5.
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
6.
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe.
7.
Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego.
1.
Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2020 r. staje się uczniem klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
2.
Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
3.
Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
4.
Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego uczniem się staje, zgodnie z ust. 2 i 3, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, uczeń jest obowiązany:
1)
uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo
2)
kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, albo
3)
uczęszczać do oddziału w innym czteroletnim liceum ogólnokształcącym na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym.
5.
Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44l egzamin klasyfikacyjny ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie technikum zgodnie z ust. 1.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
1.
Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.
2.
Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum, o którym mowa w art. 9 uchylony ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366 przepisy dostosowujące i przejściowe.
3.
Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum.
1.
W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 152 przepisy dostosowujące i przejściowe, prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153 przepisy dostosowujące i przejściowe.
1a.
W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w nowo tworzonych pięcioletnich technikach oraz pięcioletnich technikach utworzonych zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 6 i 8, można prowadzić klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153 przepisy dostosowujące i przejściowe.
2.
Do klas, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego czteroletniego technikum.
1.
Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
2.
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:
1)
dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 154 przepisy dostosowujące i przejściowe, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum;
2)
pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:
1)
dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 154 przepisy dostosowujące i przejściowe;
2)
ośmioletniej szkoły podstawowej.
4.
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b uchylony ust. 1c, art. 20a uchylony, art. 20b uchylony, art. 20c uchylony ust. 2 i 3, art. 20d uchylony, art. 20f uchylony, art. 20h uchylony ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j uchylony, art. 20m uchylony, art. 20s uchylony pkt 1, art. 20t uchylony, art. 20v i art 20z–20zf ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. art. 367 przepisy dostosowujące i przejściowe, z tym że do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na rok szkolny 2019/2020, stosuje się odpowiednio warunek, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 3–5 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
5.
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
6.
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe.
7.
Przepisy ust. 1–6 stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego.
1.
Uczeń klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2020 r. staje się uczniem klasy I pięcioletniego technikum.
2.
Uczeń klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem klasy II pięcioletniego technikum.
3.
Uczeń klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji do klasy IV, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy III pięcioletniego technikum.
4.
Uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2023 r. staje się uczniem klasy IV pięcioletniego technikum.
5.
Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 2–4, w dotychczasowym czteroletnim technikum, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale pięcioletniego technikum, którego się staje, zgodnie z ust. 2–4, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim technikum, uczeń jest obowiązany:
1)
uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale pięcioletniego technikum, którego uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo
2)
kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo
3)
uczęszczać do oddziału w innym pięcioletnim technikum na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim technikum.
6.
Dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44l egzamin klasyfikacyjny ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
7.
Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie kształcenia zawodowego w oddziale pięcioletniego technikum są uzupełniane przez ucznia, o którym mowa w ust. 2–4, na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale do końca danego etapu edukacyjnego.
8.
Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 2–4, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale pięcioletniego technikum, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca odpowiednio dotychczasowe publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe publiczne czteroletnie technikum, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo publicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo publicznego pięcioletniego technikum oraz projekt statutów tych szkół, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej odpowiednio dotychczasowe publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe publiczne czteroletnie technikum, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.
3.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, liceum ogólnokształcące oraz technikum, o którym mowa odpowiednio w art. 146 przepisy dostosowujące i przejściowe lub art. 152 przepisy dostosowujące i przejściowe, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej ustawy – Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2 i 3.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, na założenie odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego lub publicznego technikum, w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 157 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub publicznego pięcioletniego technikum, utworzonych zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 7 i 8, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2019 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany zezwolenia na podstawie art. 140 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 3.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca odpowiednio dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ustawy – Prawo oświatowe:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo niepublicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
statut odpowiednio niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo niepublicznego pięcioletniego technikum, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku technikum – także możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.
2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej odpowiednio dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.
3.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, niepubliczne liceum ogólnokształcące oraz niepubliczne technikum, o którym mowa odpowiednio w art. 146 przepisy dostosowujące i przejściowe lub art. 152 przepisy dostosowujące i przejściowe, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 wykreślenie wpisu szkoły lub placówki z ewidencji ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2 i 3.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu odpowiednio niepublicznego liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego technikum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 zmiana ustawy o finansach publicznych ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 159 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku niepublicznego czteroletniego liceum lub niepublicznego pięcioletniego technikum, utworzonych zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 7 i 8, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2019 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na podstawie art. 143 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 3.
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z ust. 1.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
5.
W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w branżowej szkole I stopnia organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, a w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej, w której kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – z dniem 1 lutego 2018 r.
2.
Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
1.
W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 w branżowej szkole I stopnia, o której mowa w art. 162 przepisy dostosowujące i przejściowe, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163 przepisy dostosowujące i przejściowe.
2.
Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.
3.
Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują świadectwa, ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej.
1.
Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
2.
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:
1)
dotychczasowego gimnazjum;
2)
ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b uchylony ust. 1c, art. 20a uchylony, art. 20b uchylony, art. 20c uchylony ust. 2 i 3, art. 20d uchylony, art. 20f uchylony, art. 20h uchylony ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j uchylony, art. 20m uchylony, art. 20s uchylony pkt 1, art. 20t uchylony, art. 20v uchylony i art 20z–20zf ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy wydane na podstawie art. 367 przepisy dostosowujące i przejściowe, z tym że do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na rok szkolny 2019/2020, stosuje się odpowiednio warunek, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 3–5 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
4.
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także odpowiednio przepisy art. 20wa uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych.
5.
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe.
6.
Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi.
Na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
1.
Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy I branżowej szkoły I stopnia.
2.
Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 lutego 2018 r. staje się uczniem klasy I branżowej szkoły I stopnia.
3.
Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy II branżowej szkoły I stopnia.
4.
Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 lutego 2019 r. staje się uczniem klasy II branżowej szkoły I stopnia.
5.
Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia.
6.
Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończył klasy III, z dniem 1 lutego 2020 r. staje się uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia.
7.
Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 3–6, w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale branżowej szkoły I stopnia, której uczniem się staje, zgodnie z ust. 3–6, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, uczeń jest obowiązany:
1)
uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale branżowej szkoły I stopnia, której uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo
2)
kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, albo
3)
uczęszczać do oddziału w innej branżowej szkole I stopnia na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej.
8.
Dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44l egzamin klasyfikacyjny ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
9.
Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie kształcenia zawodowego w oddziale branżowej szkoły I stopnia są uzupełniane przez ucznia, o którym mowa w ust. 3–6, na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale do końca danego etapu edukacyjnego.
10.
Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 3–6, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale branżowej szkoły I stopnia, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną zasadniczą szkołę zawodową, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.
3.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, publiczna branżowa szkoła I stopnia, o której mowa w art. 162 przepisy dostosowujące i przejściowe, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej ustawy – Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 zmiana ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2 i 3.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 167 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku publicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 10, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany zezwolenia na podstawie art. 140 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 3.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
statut niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.
2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.
3.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, niepubliczna branżowa szkoła I stopnia, o której mowa w art. 162 przepisy dostosowujące i przejściowe, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 wykreślenie wpisu szkoły lub placówki z ewidencji ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2 i 3.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 169 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 10, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na podstawie art. 143 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 3.
Niepubliczne licea ogólnokształcące, o których mowa w art. 146 przepisy dostosowujące i przejściowe, niepubliczne technika, o których mowa w art. 152 przepisy dostosowujące i przejściowe, i dotychczasowe niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 162 przepisy dostosowujące i przejściowe, które odpowiednio przed dniem 1 września 2017 r. lub przed dniem 1 września 2019 r. uzyskały uprawnienia szkoły publicznej, zachowują te uprawnienia.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe.
3.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z ust. 2.
4.
Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
3.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z ust. 2.
4.
Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły policealnej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, dla dorosłych.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, staje się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza się na rok szkolny 2017/2018.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych, w której kształcenie w klasie VI rozpoczęło się w lutym 2017 r. – z dniem 1 lutego 2018 r.
2.
Czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. na podstawie ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 na semestr pierwszy klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych, w którym kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w mocy.
3.
Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych.
4.
Z dniem 1 września 2017 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, stają się słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.
5.
Z dniem 1 lutego 2018 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończyli semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, stają się słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.
6.
Słuchacz klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych, który:
1)
rozpoczął naukę w semestrze pierwszym w tej szkole od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2016/2017 nie ukończył tego semestru,
2)
rozpoczął naukę w semestrze drugim w tej szkole od września 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie ukończył tego semestru
– zostaje skreślony z listy słuchaczy.
7.
Słuchacz, o którym mowa w ust. 6, może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
W roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej dla dorosłych, utworzonej zgodnie z art. 176 przepisy dostosowujące i przejściowe, prowadzi się także semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tej klasy zgodnie z art. 177 przepisy dostosowujące i przejściowe.
Do szkół podstawowych dla dorosłych, o których mowa w art. 176 przepisy dostosowujące i przejściowe, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych szkół podstawowych.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – z dniem 1 lutego 2018 r.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – do dnia 30 kwietnia 2020 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.
3.
W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 do dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.
5.
Czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. na podstawie ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 na semestr pierwszy klasy I gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w mocy.
1.
Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2016 r. i który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, może:
1)
z dniem 1 września 2017 r. stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych od lutego 2017 r.
2.
Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w tym semestrze od lutego 2017 r., i który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, może:
1)
z dniem 1 września 2017 r. stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych od dnia 1 września 2017 r.
3.
Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2017 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.
4.
Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2018 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.
5.
Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2018 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2018 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy II gimnazjum dla dorosłych.
6.
Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2018 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2018 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.
7.
Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2018 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2019 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.
8.
Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2018 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III, z dniem 1 lutego 2019 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych.
9.
Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2019 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy III gimnazjum dla dorosłych.
10.
Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2019 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2019 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.
11.
Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2019 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 lutego 2020 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.
1.
Dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych można:
1)
przekształcić w szkołę podstawową dla dorosłych;
2)
włączyć do szkoły podstawowej dla dorosłych;
3)
przekształcić w liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
4)
włączyć do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
2.
W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 w szkole utworzonej zgodnie z ust. 1 prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 180 przepisy dostosowujące i przejściowe.
3.
Do klas, o których mowa w ust. 2, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów dla dorosłych.
4.
Słuchacze klas, o których mowa w ust. 2, otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów.
Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, dla dorosłych.
1.
Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych zgodnie z ust. 1.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.
1.
Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2020 r. – z dniem 1 lutego 2021 r.
2.
Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366 przepisy dostosowujące i przejściowe.
3.
Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
1.
W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, o którym mowa w art. 184 przepisy dostosowujące i przejściowe, prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 185 przepisy dostosowujące i przejściowe.
2.
Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
1.
Na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
2.
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:
1)
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, o którym mowa w art. 186 przepisy dostosowujące i przejściowe, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum;
2)
czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:
1)
dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 186 przepisy dostosowujące i przejściowe;
2)
ośmioletniej szkoły podstawowej.
4.
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20a uchylony, art. 20b uchylony, art. 20c uchylony ust. 2 i 3, art. 20d uchylony, art. 20g uchylony ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 20k uchylony ust. 1 pkt 3, ust. 2–4 i 6, art. 20s uchylony pkt 1, art. 20t uchylony, art. 20v uchylony i art 20z–20zf ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym oraz przepisy wydane na podstawie art. 367 przepisy dostosowujące i przejściowe.
5.
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także odpowiednio przepisy art. 20wa uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
6.
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2019 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2020 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr pierwszy klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
2.
Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2020 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru drugiego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
3.
Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2020 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
4.
Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2021 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
5.
Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2021 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
6.
Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2021 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru drugiego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
7.
Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2021 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
8.
Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2022 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
9.
Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2022 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
10.
Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończył trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2022 r. może:
1)
stać się słuchaczem semestru drugiego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo
2)
powtarzać semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
11.
Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2022 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2022 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
12.
Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2022 r. i który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2023 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Do liceów ogólnokształcących dla dorosłych, o których mowa w art. 184 przepisy dostosowujące i przejściowe, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących.
W przypadkach, o których mowa w art. 181 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, 2, 5, 8 i 9 oraz art. 188 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, 2, 5, 6, 9 i 10, słuchacz, który uczęszcza do szkoły dla dorosłych jako osoba, która ukończyła 15 albo 16 lat, i który nie otrzymał promocji na następny semestr, powtarza odpowiedni semestr szkoły dla dorosłych albo staje się słuchaczem odpowiedniego semestru odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII, lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 118 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 119 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 8–12 i art 176–181 stosuje się odpowiednio.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.
3.
W przypadku publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przepisy art. 119 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 123 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 124 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 137 przepisy dostosowujące i przejściowe stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepisy art. 120 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 i 4 oraz art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe stosuje się odpowiednio.
1.
Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195 przepisy dostosowujące i przejściowe.
2.
Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195 przepisy dostosowujące i przejściowe.
3.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum, zgodnie z odpowiednio ust. 1 lub 2.
4.
Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
5.
Do czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, o których mowa w ust. 1, przepisy art 147–150, art 153–156, art. 184 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 i art 185–190 stosuje się odpowiednio.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 zmiana ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo publicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo publicznego pięcioletniego technikum oraz projekt statutów tych szkół, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 lub 2, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.
3.
W przypadku publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, oraz pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przepis art. 158 przepisy dostosowujące i przejściowe stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis art. 157 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do dotychczasowego gimnazjum wchodzącego w skład dotychczasowego zespołu publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art 129–134, art 138–141 i art 180–182, z tym że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 182 przepisy dostosowujące i przejściowe, nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane rozwiązanie zespołu lub wyłączenie z zespołu publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, dotychczasowego gimnazjum w celu jego przekształcenia lub włączenia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 182 przepisy dostosowujące i przejściowe.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z ust. 1.
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 8–12, art. 162 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 i 5 i art 163–166 stosuje się odpowiednio.
1.
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierającej imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.
3.
W przypadku publicznej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przepis art. 168 przepisy dostosowujące i przejściowe stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis art. 167 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Szkoły wchodzące w skład zespołów publicznych szkół innych niż zespoły publicznych szkół, o których mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2 oraz art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 182 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 200 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 201 przepisy dostosowujące i przejściowe nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane rozwiązanie zespołu lub wyłączenie z zespołu szkół dotychczasowego gimnazjum w celu jego przekształcenia lub włączenia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 182 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 200 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 201 przepisy dostosowujące i przejściowe.
Dotychczasowe szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez ministrów, o których mowa w art. 5 uchylony ust. 3a–3g ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, oraz zespoły tych szkół podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym że kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje właściwy minister, o którym mowa odpowiednio w art. 5 uchylony ust. 3a–3g ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
1.
Dotychczasowe gimnazja specjalne, w uzasadnionych przypadkach mogą być przekształcone także w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne obejmujące strukturą organizacyjną część klas tej szkoły.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów.
1.
Dotychczasowe gimnazjum dwujęzyczne lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami dwujęzycznymi można:
1)
przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ustawy – Prawo oświatowe;
2)
włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ustawy – Prawo oświatowe;
3)
przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne albo liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi;
4)
włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi;
5)
przekształcić odpowiednio w technikum, technikum dwujęzyczne albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi;
6)
włączyć odpowiednio do technikum, technikum dwujęzycznego albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi.
2.
Dotychczasowe gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami międzynarodowymi można:
1)
przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi,
2)
włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi,
3)
przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi,
4)
włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi,
5)
przekształcić odpowiednio w technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
6)
włączyć odpowiednio do technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
7)
przekształcić odpowiednio w branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi,
8)
włączyć odpowiednio do branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi
– z zastrzeżeniem art. 265 przepisy dostosowujące i przejściowe.
3.
Dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami sportowymi można:
1)
przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
2)
włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
3)
przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
4)
włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
5)
przekształcić odpowiednio w technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
6)
włączyć odpowiednio do technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
7)
przekształcić odpowiednio w branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
8)
włączyć odpowiednio do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.
4.
W przypadku przekształcenia albo włączenia dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1–3, odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w ust. 1–3, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów.
1.
Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ustawy – Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
1)
otrzymali promocję do klasy VII;
2)
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2)
świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
3.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 1581 _131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Przepis art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się.
4.
W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.
5.
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające odpowiednio na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum, publicznego pięcioletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 182 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 201 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, oraz przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia działalności przez te szkoły określonym zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 i 4–6 przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum.
2.
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, o którym mowa w ust. 1, do klasy I publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa odpowiednio w art. 20a uchylony ust. 2 i 3, art. 20wa uchylony ust. 2, 4, 6 i 9, art. 20z uchylony, art. 20zb uchylony ust. 1, art. 20zc uchylony ust. 9, art. 20zd uchylony i art. 20ze uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1.
3.
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio na:
1)
lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej,
2)
rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego pięcioletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia
– czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa odpowiednio w art. 130 przyjmowanie do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek ust. 2 i 3, art. 154 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ust. 2, 4, 6 i 9, art. 155 obowiązki informacyjne rodziców dziecka, art. 157 komisja rekrutacyjna ust. 1, art. 158 listy kandydatów ust. 9, art. 160 postępowanie z danymi osobowymi kandydatów do publicznych placówek wychowania lub oświaty i art. 161 postępowanie uzupełniające ustawy – Prawo oświatowe, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1.
1.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1)
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
2)
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.
2.
Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 4–6 i art. 133 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.
3.
Przepis art. 154 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
4.
Przepisy art. 20wa uchylony ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.
5.
W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 20wa uchylony ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.
1.
Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 przyjmowanie do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.
2.
Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 przyjmowanie do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022.
4.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 przyjmowanie do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.
5.
W latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 przyjmowanie do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023.
7.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego także w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawarł z tą osobą porozumienie.
8.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, przepisy art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
9.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 5, organ prowadzący może postanowić o stosowaniu przepisów art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe.
10.
Jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018–2023/2024 nie zorganizowano oddziału danej klasy, a w przypadku szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum – w latach szkolnych 2017/2018–2025/2026, uczniowi tej klasy zamieszkałemu w obwodzie tej szkoły organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez:
1)
tę jednostkę samorządu terytorialnego;
2)
osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie.
W tym przypadku przepisu art. 130 przyjmowanie do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.
11.
W przypadkach, o których mowa w ust. 10, przepisy art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
1.
Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2.
W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się:
1)
plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2)
plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
3)
warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe, prowadzonych przez gminę, w tym:
a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2,
b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej;
4)
warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez gminę, w tym:
a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, 4 i 6,
b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej,
c) dzień zakończenia działalności gimnazjum, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 16;
5)
warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów odpowiednio w publiczne licea ogólnokształcące, publiczne technika lub publiczne branżowe szkoły I stopnia, prowadzone przez gminę, w tym dzień rozpoczęcia działalności przez liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 i 6;
6)
projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe oraz planu sieci publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych prowadzonych w szkołach podstawowych dla dorosłych i publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
3.
W uchwale, o której mowa w ust. 1, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa w ust. 1, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, może obejmować zmianę uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
5.
Podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:
1)
o pełnej strukturze organizacyjnej;
2)
funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
6.
Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się zakładania szkół, o których mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ustawy – Prawo oświatowe, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
1.
Uchwała, o której mowa w art. 206 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, nie stanowi aktu prawa miejscowego.
2.
Uchwałę, o której mowa w art. 206 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu jednostki samorządu terytorialnego.
1.
Uchwałę, o której mowa w art. 206 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty. Datą przekazania jest data otrzymania uchwały przez kuratora oświaty.
2.
Kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
3.
Opinia kuratora oświaty dotyczy uchwały, o której mowa w art. 206 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, w zakresie, o którym mowa w art. 206 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 pkt 1–3, oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a w przypadku, o którym mowa w art. 206 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, także możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danej gminy.
4.
Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, może wskazywać zmiany, które należy uwzględnić w uchwale, o której mowa w art. 210 przepisy dostosowujące i przejściowe.
5.
Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na opinię służy skarga do sądu administracyjnego.
Związki zawodowe, które opiniują uchwałę, o której mowa w art. 206 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
1.
Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2.
Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1, zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 208 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty.
3.
Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1, zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 208 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora oświaty.
4.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół, o których mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 6 i 7, art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, art. 201 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez gminę, i w tej części zawiera:
1)
typ, nazwę i siedzibę szkoły;
2)
dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, 4 i 6;
3)
rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I – w przypadku szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów;
4)
wskazanie klas, które będzie obejmowała struktura szkoły podstawowej – w przypadku szkół, o których mowa odpowiednio w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 6 i 7 oraz art. 200 przepisy dostosowujące i przejściowe ust.1.
5.
Do ustalania planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określania granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ustawy – Prawo oświatowe.
6.
W planie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się publiczne gimnazja dla dorosłych i klasy dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych prowadzone w publicznych szkołach podstawowych dla dorosłych oraz w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzone przez gminę i inne organy.
1.
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210 przepisy dostosowujące i przejściowe, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., uchwały podjęte na podstawie art. 17 uchylony ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracowuje i podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.
3.
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210 przepisy dostosowujące i przejściowe, ustalenia obwodów lub zmiany obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dokonuje się na rok szkolny 2018/2019 i lata następne.
4.
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210 przepisy dostosowujące i przejściowe, do przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu stosuje się przepisy art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej ustawy – Prawo oświatowe.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany uchwały podjętej na podstawie art. 17 zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, albo do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 i lata następne stosuje się przepisy art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ustawy – Prawo oświatowe.
W przypadku dokonywania zmiany uchwały, o której mowa w art. 210 przepisy dostosowujące i przejściowe, przepisy art 206–210 stosuje się odpowiednio.
1.
Rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2.
W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się:
1)
plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu;
2)
plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 przepisy dostosowujące i przejściowe;
3)
warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów w odpowiednio publiczne ośmioletnie szkoły podstawowe, publiczne licea ogólnokształcące, publiczne technika lub publiczne branżowe szkoły I stopnia, a w przypadku gimnazjów specjalnych – także w publiczne szkoły podstawowe specjalne, prowadzonych przez powiat, w tym:
a) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, 4 i 6,
b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I – w przypadku szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych specjalnych;
4)
warunki włączenia publicznych gimnazjów odpowiednio do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych branżowych szkół I stopnia, a w przypadku gimnazjów specjalnych – także do publicznych szkół podstawowych specjalnych, prowadzonych przez powiat, w tym:
a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, w tym szkołę podstawową specjalną, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, 4 i 6,
b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej,
c) dzień zakończenia działalności gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 16;
5)
projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 przepisy dostosowujące i przejściowe, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, o których mowa w art. 148 przepisy dostosowujące i przejściowe oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, o których mowa w art. 154 przepisy dostosowujące i przejściowe.
3.
Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się zakładania szkół, o których mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ustawy – Prawo oświatowe, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
1.
Uchwała, o której mowa w art. 213 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, nie stanowi aktu prawa miejscowego.
2.
Uchwałę, o której mowa w art. 213 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu jednostki samorządu terytorialnego.
1.
Uchwałę, o której mowa w art. 213 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty. Datą przekazania jest data otrzymania uchwały przez kuratora oświaty.
2.
Kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
3.
Opinia kuratora oświaty dotyczy uchwały, o której mowa w art. 213 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, w zakresie, o którym mowa w art. 213 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 pkt 1–3, oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danego powiatu.
4.
Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, może wskazywać zmiany, które należy uwzględnić w uchwale, o której mowa w art. 217 przepisy dostosowujące i przejściowe.
5.
Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na opinię służy skarga do sądu administracyjnego.
Związki zawodowe, które opiniują uchwałę, o której mowa w art. 213 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
1.
Rada powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 215 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2.
Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1, zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 215 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty.
3.
Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1, zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 215 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora oświaty.
4.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół, o których mowa w 117 ust. 6 i 7, art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, art. 201 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez powiat, i w tej części zawiera:
1)
typ, nazwę i siedzibę szkoły;
2)
dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, 4 i 6;
3)
rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I – w przypadku szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów;
4)
wskazanie klas, które będzie obejmowała struktura szkoły – w przypadku szkół, o których mowa odpowiednio w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 6 i 7 oraz art. 200 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1.
5.
Do ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ustawy – Prawo oświatowe.
6.
W planie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 przepisy dostosowujące i przejściowe, dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, o których mowa w art. 148 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 186 przepisy dostosowujące i przejściowe, oraz dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, o których mowa w art. 154 przepisy dostosowujące i przejściowe, prowadzone przez powiat i inne organy.
7.
W przypadku zamiaru likwidacji dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej, dotychczasowego gimnazjum specjalnego, dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej sportowej, dotychczasowego gimnazjum sportowego, dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, dotychczasowego gimnazjum mistrzostwa sportowego lub dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzonych przez powiat, starosta jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły także organ wykonawczy gminy, na obszarze której ma siedzibę ta szkoła.
8.
Organ wykonawczy gminy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły, o której mowa w ust. 7, na podstawie uchwały rady gminy, może wystąpić do powiatu o przekazanie gminie prowadzenia tej szkoły.
9.
W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8, powiat przekazuje gminie, która wystąpiła z wnioskiem, prowadzenie szkoły z początkiem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym powiat otrzymał ten wniosek.
10.
Warunki korzystania przez gminę z mienia przejętej szkoły określa porozumienie pomiędzy gminą i powiatem, zawarte w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez powiat wniosku gminy, o którym mowa w ust. 8.
11.
W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 10, gmina przejmuje prowadzenie szkoły, jeżeli w drodze uchwały rady gminy zobowiąże się do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
1.
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 217 przepisy dostosowujące i przejściowe, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., uchwały podjęte na podstawie art. 17 uchylony ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracowuje i podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.
3.
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 217 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, do przekształcenia dotychczasowego publicznego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego publicznego gimnazjum do szkoły innego typu, stosuje się przepisy art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej ustawy – Prawo oświatowe.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany uchwały podjętej na podstawie art. 17 uchylony ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, albo do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 i lata następne stosuje się przepisy art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ustawy – Prawo oświatowe.
W przypadku dokonywania zmiany uchwały, o której mowa w art. 217 przepisy dostosowujące i przejściowe, przepisy art 213–217 stosuje się odpowiednio.
1.
W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1)
przepisy art. 18 przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu, za zgodą nauczyciela ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), zwanej dalej „ustawą – Karta Nauczyciela”, stosuje się także do nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;
2)
nie stosuje się art. 18 przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu, za zgodą nauczyciela ust. 2 oraz art. 19 uchylony ustawy – Karta Nauczyciela;
3)
organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Art. 22 ograniczenie wymiaru zatrudnienia ust. 1 zdanie drugie ustawy – Karta Nauczyciela stosuje się odpowiednio;
4)
liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, psychologa lub logopedy, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, nie może być wyższa niż liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, psychologa lub logopedy, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w roku szkolnym 2016/2017.
2.
Ilekroć w przepisach ust. 1 pkt 3 i 4, art. 222 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, 2 i 4, art. 223 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 224 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 3, art. 225 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 7 pkt 2 oraz art. 228 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły.
W roku szkolnym 2019/2020:
1)
w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel zatrudniony w szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością; średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w danej szkole nie może przekroczyć średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017;
2)
ograniczenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych;
3)
do nauczycieli, o których mowa w pkt 1, przepisy art. 35 praca w godzinach ponadwymiarowych ust. 2, 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela stosuje się odpowiednio.
1.
W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
2.
W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora.
W przypadku zakończenia działalności gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i art. 180 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, organ prowadzący gimnazjum jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.
1.
W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.
3.
W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:
1)
nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 całkowita lub częściowa likwidacja szkoły ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela;
2)
nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.
1.
Nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.
2.
Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
3.
Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, w terminie odpowiednio do dnia 15 maja 2017 r. lub do dnia 15 maja 2018 r. informuje nauczycieli, w formie pisemnej, o zmianach, o których mowa w ust. 1.
4.
Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo, w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.
5.
Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum. W tym przypadku wynagrodzenie nauczyciela ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia.
6.
Dyrektor gimnazjum, w przypadku braku oświadczenia lub zgody, o których mowa w ust. 4, przenosi nauczyciela w stan nieczynny albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.
7.
Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa:
1)
z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym;
2)
z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole.
8.
Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na wsi lub w małym mieście ustawy – Karta Nauczyciela, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 9.
9.
W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej szkole w okresie pozostawania w stanie nieczynnym, z dniem podjęcia pracy ustaje stan nieczynny.
10.
Dyrektor gimnazjum rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem, który nie wyraził zgody na przeniesienie w stan nieczynny, z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
11.
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie zgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia.
12.
W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.
1.
W roku szkolnym 2018/2019 z nauczycielami gimnazjów prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy.
2.
Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
3.
Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
4.
W roku szkolnym 2019/2020 z nauczycielami gimnazjów dla dorosłych, w których kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy.
5.
Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 4, rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy nie później niż z dniem 31 sierpnia 2020 r., po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
6.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do nauczycieli, o których mowa w ust. 4.
W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 225 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 12 oraz art. 226 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, nie stosuje się art. 20 całkowita lub częściowa likwidacja szkoły ustawy – Karta Nauczyciela.
1.
Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego przed dniem ograniczenia zatrudnienia.
2.
Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia, nie później niż 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
3.
Przepis ust. 2 ma zastosowanie również do nauczycieli dotychczasowych gimnazjów, którzy rozpoczęli lub kontynuują staż w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.
W roku szkolnym 2018/2019 urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 urlop dla poratowania zdrowia ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycielowi, o którym mowa w art. 226 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
1.
Z pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz z osobami, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionymi w gimnazjum prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
2.
W latach szkolnych, o których mowa w ust. 1, do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 przeniesienie do pracy w innej jednostce i art. 23 przeniesienie na inne stanowisko ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
1.
Dyrektor gimnazjum, które kończy działalność w trybie art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 oraz art. 180 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2.
Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem, powołanej na stanowisko dyrektora gimnazjum.
4.
Do dnia zakończenia działalności gimnazjum organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora gimnazjum wicedyrektorowi, a w gimnazjum, w którym nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tego gimnazjum, na ustalony przez siebie okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
5.
W przypadku gdy wicedyrektor, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora gimnazjum w trybie ust. 4, jest osobą niebędącą nauczycielem, nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w gimnazjum.
6.
Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do niepublicznego gimnazjum.
W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. nauczyciel jest obowiązany w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 2b pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, uczestniczyć także w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według norm określonych w art. 42 czas pracy nauczyciela ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 7 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 7 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionymi w ośmioletniej szkole podstawowej.
2.
Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami oraz osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych w tej szkole, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej.
3.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum.
3.
Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie albo włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
4.
Z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 zmiana ustawy o Policji ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.
5.
Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie albo włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
6.
Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 przeniesienie do pracy w innej jednostce i art. 23 przeniesienie na inne stanowisko ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
1.
Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum.
3.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej.
2.
Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.
3.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, a dyrektor ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi, o którym mowa w ust. 2, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4.
Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2.
5.
Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
6.
W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, do której, zgodnie z ust. 1, ma być włączone gimnazjum, przeprowadzanego przed dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, w skład komisji konkursowej powołuje się po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, z tym że:
1)
przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły;
2)
przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród przedstawicieli rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły.
1.
Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum, z dniem przekształcenia gimnazjum albo włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3, stają się odpowiednio nauczycielami trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 zmiana ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy – Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum.
3.
Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie gimnazjum albo włączenie gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa odpowiednio w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
4.
Z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji, do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceum ogólnokształcącym, technikum lub branżowej szkole I stopnia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.
5.
Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie albo włączenie gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w 139 ust. 1 i art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
6.
Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 przeniesienie do pracy w innej jednostce i art. 23 przeniesienie na inne stanowisko ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
1.
Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, który posiada poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska dyrektora odpowiednio liceum ogólnokształcącego lub technikum lub branżowej szkoły I stopnia, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, staje się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum.
3.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego lub pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 10, staje się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, w których prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego technikum albo branżowej szkoły I stopnia.
2.
Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego lub pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 10, staje się wicedyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
3.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, a dyrektor, o którym mowa w ust. 1, może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi, o którym mowa w ust. 2, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4.
Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w liceum ogólnokształcącym, technikum, o których mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, branżowej szkole I stopnia, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 10, oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia.
5.
Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
6.
W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, do których, zgodnie z ust. 1, ma być włączone gimnazjum, przeprowadzanego przed dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego albo pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 10, w skład komisji konkursowej powołuje się po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, z tym że:
1)
przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia i gimnazjum, które ma być włączone do jednej z tych szkół;
2)
przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród przedstawicieli rad rodziców odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia i gimnazjum, które ma być włączone do jednej z tych szkół.
1.
Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym albo dotychczasowym czteroletnim technikum, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionymi odpowiednio w czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum.
2.
Dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego technikum, w terminie do dnia 15 maja 2019 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
1.
Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego technikum staje się dyrektorem odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego technikum.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym albo dotychczasowym czteroletnim technikum.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionymi w branżowej szkole I stopnia.
2.
Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
4.
Do konkursu na stanowisko dyrektora branżowej szkoły I stopnia, przeprowadzanego w okresie do dnia 31 sierpnia 2017 r., stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 36 uchylony ust. 3 oraz art. 36a uchylony ust. 12 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie w jakim dotyczą zasadniczej szkoły zawodowej.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionymi w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Dyrektor szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych w tej szkole, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
3.
Dyrektor szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się dyrektorem szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
5.
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
6.
Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, przeprowadzanego w okresie do dnia 31 sierpnia 2017 r., stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 36 uchylony ust. 3 oraz art. 36a uchylony ust. 12 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie w jakim dotyczą szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej szkole policealnej, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionymi w szkole policealnej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych w szkole o zmianie, o której mowa w ust. 1.
3.
Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej staje się dyrektorem szkoły policealnej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły policealnej.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej szkole policealnej.
5.
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o których mowa w art. 176 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 182 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 184 przepisy dostosowujące i przejściowe, oraz dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w tych szkołach art 234–243 stosuje się odpowiednio, z tym że przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum dla dorosłych, o którym mowa w art. 182 przepisy dostosowujące i przejściowe, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., może nastąpić na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1.
3.
Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, w terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
4.
Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym mowa w art. 192 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.
5.
Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
6.
Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 przeniesienie do pracy w innej jednostce i art. 23 przeniesienie na inne stanowisko ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespole szkół, o którym mowa w art. 191 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1.
3.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, stają się nauczycielami odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w zespole szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2.
3.
Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
4.
Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym mowa w art. 194 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela odpowiednio w liceum ogólnokształcącym lub technikum, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.
5.
Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
6.
Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 przeniesienie do pracy w innej jednostce i art. 23 przeniesienie na inne stanowisko ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
1.
Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2, staje się dyrektorem odpowiednio liceum ogólnokształcącego albo dyrektorem technikum i zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół, o którym mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespołach szkół, o których mowa w art. 193 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 i 2.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, stają się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w zespole szkół, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1.
3.
Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, w terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.
4.
Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym mowa w art. 197 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w branżowej szkole I stopnia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.
5.
Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
6.
Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 status prawny pracowników niebędących nauczycielami ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 przeniesienie do pracy w innej jednostce i art. 23 przeniesienie na inne stanowisko ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
1.
Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespole szkół, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1.
3.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi zespołu, o którym mowa w art. 196 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
Do nauczycieli gimnazjów, o których mowa w art. 201 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1–3, oraz dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w tych szkołach art 236–241 stosuje się odpowiednio.
Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
1)
dotychczasowym gimnazjum – należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego gimnazjum;
2)
dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym – należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
3)
dotychczasowym czteroletnim technikum – należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzone w pięcioletnim technikum.
1.
W przypadku zakończenia działalności publicznego lub niepublicznego gimnazjum, organ prowadzący gimnazjum zapewnia zachowanie trwałości infrastruktury i środków trwałych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący gimnazjum może nieodpłatnie przekazać innej szkole, przedszkolu lub placówce prowadzonym przez ten organ infrastrukturę i środki trwałe zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pod warunkiem że szkoła, przedszkole lub placówka, które otrzymają infrastrukturę i środki trwałe, wykorzystają je na cele edukacyjne.
Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, o których mowa w art. 2 zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej pkt 5 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, dostosują swoją działalność do przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
1.
W przypadku przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, prowadzenia jedynego przedszkola lub jedynej szkoły, którą jednostka samorządu terytorialnego była zobowiązana prowadzić zgodnie z art. 5 uchylony ust. 5 i 5a ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, osoba, której przekazano prowadzenie przedszkola lub szkoły może prowadzić odpowiednio to przedszkole lub tę szkołę nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., o ile jednostka samorządu terytorialnego w dniu 31 sierpnia 2022 r. nie będzie prowadziła co najmniej odpowiednio jednego przedszkola lub jednej szkoły, którą jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana prowadzić zgodnie z art. 8 szkoły i placówki ust. 15 i 16 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Jeżeli w dniu 31 sierpnia 2022 r. jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, nie będzie prowadziła co najmniej odpowiednio jednego przedszkola lub jednej szkoły, którą jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana prowadzić zgodnie z art. 8 szkoły i placówki ust. 15 i 16 ustawy – Prawo oświatowe, umowa, na podstawie której przekazano prowadzenie jedynego przedszkola albo jedynej szkoły danego typu, wygasa z mocy prawa z dniem 31 sierpnia 2022 r. Wygaśnięcie umowy jest równoznaczne z przejęciem prowadzenia przedszkola lub szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Umowy, o których mowa w art. 5 uchylony ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, w drodze których przekazano prowadzenie placówek, zawarte przed dniem 1 września 2017 r., zachowują moc. Przepisy art. 5 uchylony ust. 5g–5r ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.
1.
Szkoła publiczna, która została przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 uchylony ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, podlega zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkół, z tym że w przypadku gimnazjum osoba prowadząca gimnazjum, w porozumieniu z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała prowadzenie gimnazjum, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, może przekształcić to gimnazjum jedynie w ośmioletnią szkołę podstawową.
2.
W terminie do dnia 10 sierpnia roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odpowiedniego dostosowania umowy, na podstawie której przekazano prowadzenie szkoły.
3.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po przejęciu prowadzenia szkoły na podstawie art. 9 przekazanie prowadzenia szkoły ust. 5 lub ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie jednego miesiąca do dnia przejęcia szkoły, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową, branżową szkołę I stopnia, czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum.
4.
Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.
Placówki publiczne, których prowadzenie przed dniem 1 września 2017 r. zostało przekazane osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 uchylony ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, otrzymują dotacje, o których mowa w art. 80 uchylony ust. 2–3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, od dnia przekazania tej placówki, z zastrzeżeniem art. 98 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), zwanej dalej „ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.
Do gimnazjum, o którym mowa w art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe, którego prowadzenie przekazano w drodze umowy, o której mowa w art. 5 uchylony ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się przepisu art. 5 uchylony ust. 5k ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
1.
Do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego za rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 stosuje się art. 5a uchylony ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
2.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego za rok szkolny 2018/2019 obejmuje wyniki zarówno egzaminu gimnazjalnego, jak i egzaminu ósmoklasisty.
3.
Począwszy od roku szkolnego 2019/2020, do informacji jednostki samorządu terytorialnego o stanie realizacji zadań oświatowych stosuje się art. 11 zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 21 oddziały międzynarodowe w szkołach ustawy – Prawo oświatowe. Organ prowadzący szkołę dostosuje wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego do wymagań określonych w art. 21 oddziały międzynarodowe w szkołach ust. 3, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, dotyczących kształcenia w oddziale międzynarodowym w ośmioletniej szkole podstawowej, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.
2.
Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w dotychczasowym gimnazjum, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., na podstawie art. 7a uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, podlegają umorzeniu.
3.
Do dnia 31 sierpnia 2019 r. utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej odbywa się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
4.
Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, postępowanie umarza się.
5.
Oddział międzynarodowy utworzony przed dniem 1 września 2017 r. w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
5a.
Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej zachowuje moc również w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej, która powstała w wyniku przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej.
6.
Oddział międzynarodowy utworzony przed dniem 1 września 2019 r. w szkole ponadgimnazjalnej dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.
7.
W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 oddziały międzynarodowe szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej działają na dotychczasowych zasadach.
8.
Do oddziału międzynarodowego działającego na podstawie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.) przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.
1.
Zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie dotyczącym egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, są realizowane przez te komisje do dnia 30 czerwca 2020 r.
2.
Czynności podjęte na podstawie dotychczasowych przepisów w związku z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 egzaminy eksternistyczne z ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.
1.
Do dnia 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informator zawierający w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmującym przedmioty, o których mowa w art. 295 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, wraz z rozwiązaniami.
2.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na:
1)
egzaminie ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmującym przedmioty, o których mowa w art. 44zu forma egzaminu ósmoklasisty ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz z rozwiązaniami – do dnia 1 września 2020 r.;
2)
egzaminie maturalnym, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz z rozwiązaniami – do dnia 1 września 2021 r.
3.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na egzaminach eksternistycznych z zakresu:
1)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych – do dnia 1 września 2017 r.;
2)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – do dnia 1 września 2018 r.;
3)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – do dnia 1 września 2021 r.;
4)
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia – do dnia 1 września 2020 r.
4.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanym dla zdających egzamin w:
1)
dotychczasowym czteroletnim technikum i szkole policealnej – do dnia 1 września 2017 r.;
2)
branżowej szkole I stopnia – do dnia 1 września 2018 r.
3)
(uchylony)
Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 9a Centralna Komisja Egzaminacyjna ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w roku szkolnym 2018/2019 ogłasza się do dnia 1 września 2018 r.
Upoważnienia udzielone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu z wykorzystaniem systemu elektronicznego pozostają w mocy przez okres, na jaki zostały udzielone.
Indywidualne numery identyfikacyjne nadane przez okręgowe komisje egzaminacyjne na podstawie art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.
1.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 462_3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, w zakresie przedmiotu, do którego nauczania posiadają wymagane kwalifikacje.
2.
Z dniem 1 lipca 2020 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.
3.
Z dniem 31 sierpnia 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.
4.
Z dniem 1 lipca 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c okręgowe komisje egzaminacyjne ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w tym zakresie stają się jednocześnie egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.
1.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza się do dnia 28 lutego 2019 r.
2.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2019 r.
3.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych przeprowadza się do dnia 31 października 2019 r.
4.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przeprowadza się do dnia 28 lutego 2023 r.
5.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2023 r.
6.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadza się do dnia 29 lutego 2020 r.
7.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2020 r.
8.
Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2022 r.
9.
Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych mogą, do dnia 31 października 2019 r., przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.
10.
Osoby, o których mowa w ust. 9, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych mogą, do dnia 28 lutego 2023 r., przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
11.
Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych mogą, począwszy od dnia 1 października 2019 r., przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych.
12.
Osoby, o których mowa w ust. 11, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych mogą, do dnia 28 lutego 2023 r., przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
13.
Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty.
14.
Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 3, są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty.
15.
Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 4, są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego dla zakresu podstawowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty.
16.
Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 6, są przeprowadzane z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty.
17.
Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 2, 5, 7 i 8, są przeprowadzane z zakresu wymagań określonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. b, c, e i g ustawy – Prawo oświatowe, z tym że w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego.
18.
Osoby, które do dnia 31 stycznia 2019 r. złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, przystępują do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, przeprowadzanych na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty do dnia 31 października 2025 r.
19.
Do dnia 31 października 2025 r. do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, przystępują także osoby, o których mowa w art. 302a przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1–3, w przypadku gdy przystępują do tego egzaminu zgodnie z art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktówu ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
20.
(uchylony)
1.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej.
2.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 zmiana ustawy o muzeach ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej;
2)
w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI szkoły podstawowej.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018.
1.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.
2.
W dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 zmiana ustawy o muzeach ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty.
1.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla pięcioletniego technikum określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.
2.
W dotychczasowym czteroletnim technikum, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego technikum określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty.
1.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.
2.
W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2020/2021.
1.
Podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.
2.
Podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 zmiana ustawy o muzeach ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II–V szkoły policealnej;
2)
w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej.
W dotychczasowym gimnazjum, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty.
1.
(uchylony)
2.
Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach II–V szkoły policealnej;
2)
w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach IV i V szkoły policealnej;
3)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.
W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty.
1.
(uchylony)
2.
Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach II–V szkoły policealnej;
2)
w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach IV i V szkoły policealnej;
3)
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.
W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
1.
Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, odbywa się do dnia 31 grudnia 2019 r.
2.
(uchylony)
1.
Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się:
1)
począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:
a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej,
b) branżowej szkole I stopnia,
c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
d) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej,
e) szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2)
począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:
a) czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
b) pięcioletnim technikum;
3)
począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole II stopnia.
2.
Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2017/2018 – w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e;
2)
w roku szkolnym 2018/2019 – w klasach III i VI szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e.
3.
Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty stosuje się:
1)
w dotychczasowym gimnazjum,
2)
w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
3)
w dotychczasowym czteroletnim technikum,
4)
w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia
– do czasu zakończenia kształcenia.
4.
Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty stosuje się:
1)
w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II–V szkoły policealnej;
2)
w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej.
1.
W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.
W latach szkolnych 2017/2018–2020/2021 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły podstawowej program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII. Przepisy art. 22a dopuszczenie do użytku programu wychowania lub nauczania ust. 4–8 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.
1.
Do dnia 31 sierpnia 2018 r., ilekroć w przepisach ustawy – Prawo oświatowe jest mowa bez bliższego określenia o szkole artystycznej, należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekarską i animatorów kultury.
2.
Do dnia 31 sierpnia 2018 r. przepis art. 44zd ocenianie ucznia w szkole artystycznej ust. 6 pkt 3, art. 44zh roczne oceny klasyfikacyjne laureatów konkursów w zakresie przedmiotów artystycznych i art. 44zk egzamin poprawkowy ucznia artystycznej szkoły policealnej i pomaturalnej ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury.
1.
(uchylony)
2.
W latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1)
język polski;
2)
matematykę;
3)
język obcy nowożytny.
3.
(uchylony)
4.
Do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Egzamin gimnazjalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla:
1)
uczniów dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2018/2019;
2)
słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych – do roku szkolnego 2019/2020.
2.
Do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
(uchylony)
2.
Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla:
1)
absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego – do roku szkolnego 2026/2027,
2)
absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum – do roku szkolnego 2027/2028,
3)
absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2028/2029
– na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 127 i art. 127a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art 20–26 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), a także z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 30c rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustaw ustawy – Prawo oświatowe w zakresie przeprowadzania tego egzaminu w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)

Do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, może przystąpić:
1)
w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 – absolwent czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
2)
w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 – absolwent pięcioletniego technikum;
3)
w roku szkolnym 2022/2023 – absolwent branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej
– który jako uczeń realizował indywidualny program lub tok nauki zgodnie z art. 115 indywidualny program lub tok nauki ustawy – Prawo oświatowe.
1.
Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 i art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 zmiana ustawy o muzeach ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 1, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1 i 4 oraz art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.
3.
Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 1, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 4 i art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.
1.
Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktóww ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs zespoły egzaminacyjne ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzz wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktóww ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 1 września 2017 r.
1.
W przypadku ucznia lub słuchacza, o którym mowa w art. 128 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 181 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 190 przepisy dostosowujące i przejściowe, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu następuje również na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza dotychczasowego gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, o których mowa w art. 44zx zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 44zx zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku ucznia lub słuchacza, o którym mowa w art. 150 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 156 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 188 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 190 przepisy dostosowujące i przejściowe, zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzh zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje również na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub dotychczasowego czteroletniego technikum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, o których mowa w art. 44zzh zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty. Przepis art. 44zzh zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.
1.
Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 rozpoczęli naukę w dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym.
3.
Uczniowie, o których mowa w ust. 2, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej i powtarzają naukę, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzi