• Ustawa o systemach homolo...
  06.06.2023

Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2023

Dz.U.2023.0.919 - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Obserwuj akt

Rozdział 1 Przepisy ogólne

1.
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej „Dyrektorem TDT”, jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
organem udzielającym homologacji, o którym mowa odpowiednio w art. 3 pkt 27 rozporządzenia 167/2013, art. 3 pkt 56 rozporządzenia 168/2013, art. 3 pkt 36 rozporządzenia 2018/858 i w Porozumieniu z 1958 r., organem udzielającym homologacji w procedurach krajowej homologacji typu pojazdu i procedurach homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz organem uznającym krajowe świadectwa homologacji;
2)
organem udzielającym unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu i krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu oraz organem uznającym świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu;
3)
organem przeprowadzającym kontrolę zgodności produkcji lub kontrolę zgodności montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu.
2. Dyrektor TDT prowadzi bazę danych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 9 rozporządzenia 2018/858.
(Art. 3 rola Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ust. 2 wchodzi w życie z dniem 17.05.2026 r.)
3.
Dyrektor TDT jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzoru rynku w rozumieniu art. 3 pkt 45 rozporządzenia 167/2013, art. 3 pkt 57 rozporządzenia 168/2013 i art. 3 pkt 35 rozporządzenia 2018/858 oraz wykonuje funkcję organu nadzoru rynku w procedurach krajowej homologacji typu pojazdu i procedurach homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu, zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w art. 7 , art. 9 , art. 11 ust. 1–3 i 5–7, art. 14 , art. 15 , art. 16 ust. 1–4 i art 17–19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1), które stanowi ramy dla kontroli produktów.

Rozdział 2 Służba techniczna

Rozdział 3 Homologacja

Rozdział 4 Indywidualne dopuszczenie pojazdu

Rozdział 5 Opłaty

Rozdział 6 Akcje serwisowe

Rozdział 7 Zmiany w przepisach

Rozdział 8 Przepisy przejściowe i przepis końcowy

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...