• Przepisy wprowadzające us...
  28.05.2024

Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2016.0.2260 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepis ogólny

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Rozdział 2. Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823 i 1860): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 1322) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1387): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1583): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 422, 586, 903 i 1020 : (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639 i 929): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 714 i 888) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. poz. 121, z 2002 r. poz. 1271 oraz z 2007 r. poz. 768 i 1029): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960 i 1920) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. poz. 687, z 2007 r. poz. 47 oraz z 2016 r. poz. 929) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116) (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, 749, 1020, 1250, 1579 i 1923) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. poz. 872, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810 i 1921): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1876) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 oraz z 2016 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160, z 2015 r. poz. 200 oraz z 2016 r. poz. 615) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. poz. 1098 oraz z 2002 r. poz. 330) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427 i 1933) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. poz. 1451): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1893): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1287, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1672 oraz z 2013 r. poz. 1646): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. poz. 1800, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1414): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1787): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585, 1159 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265, 1579 i 1860) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250 i 1920): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 684, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 oraz z 2016 r. poz. 585) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2115 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1923) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888, 996 i 1823): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1641): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904 i 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z 2008 r. poz. 1056, z 2009 r. poz. 1775, z 2010 r. poz. 857 oraz z 2011 r. poz. 622): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. poz. 905, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704 i 1592) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133 i 857, z 2012 r. poz. 441 i 951 oraz z 2016 r. poz. 1202 i 1250) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. poz. 1367 oraz z 2009 r. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. poz. 1109, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1036) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605 i 1807): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. poz. 753 i 826 oraz z 2011 r. poz. 1707): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. poz. 226, z 2011 r. poz. 196, z 2013 r. poz. 1012, z 2015 r. poz. 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 996) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311 i 1933) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2012 r. poz. 1512): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1392) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1389 i 1592): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (Dz. U. poz. 337 oraz z 2016 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202 i 1789) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 781) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933): (zmiany pominięte).

Rozdział 3. Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Z dniem wejścia w życie ustawy urząd obsługujący ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przechodzi w stan likwidacji. Likwidację urzędu prowadzi się pod jego dotychczasową nazwą z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
2.
Prezes Rady Ministrów powołuje likwidatora Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji, określając zakres jego zadań oraz uprawnień.
3.
Czynności związane z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa obejmują w szczególności inwentaryzację składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań, przekazanie składników mienia ruchomego oraz dokumentacji właściwym organom lub podmiotom.
4.
Obsługę likwidatora, o którym mowa w ust. 2, zapewnia Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji.
1.
Pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przy realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą oraz ustawą wprowadzaną w art. 1 wejście w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, mogą zostać przeniesieni za ich zgodą, w drodze porozumienia pracodawców, do urzędów obsługujących organy lub państwowych jednostek organizacyjnych, które przejmują te zadania.
2.
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy.
3.
Stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, którzy nie zostali przeniesieni na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, wygasają z dniem zakończenia likwidacji urzędu.
4.
W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracowników w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474).
5.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605 i 1807).
6.
Pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nie przysługuje prawo do odprawy pieniężnej wypłacanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyjęli propozycję zatrudnienia w innym urzędzie lub jednostce organizacyjnej.
1.
Członek korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, spełniający wymogi określone w art. 54 nabór na stanowisko radcy ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261), może zostać przeniesiony na stanowisko radcy, o którym mowa w art. 50 zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze porozumienia pracodawców.
2.
Członek korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, spełniający wymogi określone w art. 78 wymogi wobec osoby na stanowisku referendarza lub art. 82 inni pracownicy w Urzędzie Prokuratorii ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przeniesiony odpowiednio na stanowisko referendarza lub asystenta radcy, o których mowa w art. 77 zadania referendarza Prokuratorii ust. 1 oraz art. 82 inni pracownicy w Urzędzie Prokuratorii ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze porozumienia pracodawców.
3.
Pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nie przysługuje prawo do odprawy pieniężnej wypłacanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyjęli propozycję zatrudnienia w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
1.
Sprawy niezakończone przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, przejmują z tym dniem organy oraz podmioty właściwe do ich realizacji na podstawie ustawy wprowadzanej w art. 1 wejście w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz innych ustaw zmienianych w niniejszej ustawie, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Czynności w zakresie przekazania dokumentacji spraw, określonych w ust. 1, oraz papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie należności Skarbu Państwa dokonuje do dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a po tym dniu likwidator urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
3.
Przekazanie dokumentacji oraz papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie należności Skarbu Państwa następuje na podstawie protokołu.
1.
W postępowaniach sądowych związanych z zabezpieczaniem interesów Skarbu Państwa w działaniach zmierzających do reaktywowania spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r. oraz wykonywaniem praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułu uczestnictwa w spółkach już reaktywowanych, w których stroną lub uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, z tym dniem w miejsce ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wstępuje Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułów uczestnictwa w spółkach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.
3.
Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może być członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek, o których mowa w ust. 2, o ile został zgłoszony do objęcia takiego stanowiska przez Skarb Państwa. Z tytułu sprawowania funkcji w spółce, do której został wyznaczony jako reprezentant Skarbu Państwa, radca może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie.
W postępowaniach sądowych, w sprawach cywilnych, w których stroną lub uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, z tym dniem w miejsce ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wstępuje organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, zastępowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne wszczęte na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą i niezakończone przed dniem jej wejścia w życie są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów przez organy, które przejęły zadania i kompetencje zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
Przyjęte i nierozpatrzone sprawy skarg i wniosków podlegające rozpatrzeniu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w trybie działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), a także sprawy dotyczące petycji do tego ministra przejmuje Prezes Rady Ministrów.
1.
Z dniem wejścia w życie ustawy w odniesieniu do umów zawartych w sprawach objętych działem administracji rządowej – Skarb Państwa, Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2.
Należności i zobowiązania urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, a także należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tego urzędu, stają się należnościami i zobowiązaniami Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji, chyba że ustawa stanowi inaczej.
1.
Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umowy prywatyzacji bezpośredniej, których przedmiotem jest rozporządzenie wszystkimi składnikami niematerialnymi i materialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki lub oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania mogą być zawierane wyłącznie wtedy, gdy organ założycielski, w terminie do dnia wejścia w życie ustawy, wydał zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej.
2.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym do zawarcia i wykonania umowy prywatyzacji bezpośredniej oraz uprawnień pracowników, stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym określone w tych przepisach kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.
Do postępowań mających na celu zbycie należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.
Jeżeli nabywca i cena są wskazane w zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy umowie prywatyzacyjnej, a zbycie dotyczy akcji lub udziałów spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 50% kapitału zakładowego, organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa może zbyć należące do Skarbu Państwa akcje lub udziały na podstawie dotychczasowych przepisów.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym określone w tych przepisach kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.
Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć, w drodze porozumienia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego wspierającego wykonywanie umów, o których mowa w art. 109 przepisy dostosowujące i przejściowe.
Informacje, uzyskane przy opracowywaniu analiz, o których mowa w art. 32 zmiana ustawy o Polskim Rejestrze Statków ust. 1 oraz art. 42 zmiana ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym, pozostają tajemnicą podlegającą ochronie na zasadach określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych.
W zakresie spełniania warunków do pełnienia funkcji członka organu zarządzającego lub członka organu nadzorczego, w rozumieniu ustawy wprowadzanej w art. 1 wejście w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przez osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe – do czasu wygaśnięcia ich mandatów.
1.
Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, której akcje zostały zbyte nieodpłatnie, na podstawie dotychczasowych przepisów, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, zachowują uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji.
2.
Do spraw określonych w ust. 1 przepisy art 36–38 oraz art. 38b odpowiednie stosowanie przepisów ustawy i art. 38c dziedziczenie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio, przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje w zakresie zbywania akcji na rzecz uprawnionych pracowników wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego albo organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Do ustalenia momentu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się odpowiednio art. 38 oświadczenie o zamiarze nabycia akcji ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego zbycia akcji posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.
1.
W przypadku sprzedaży akcji nabytych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie dotychczasowych przepisów, część uzyskanych przychodów jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przychodów z tego tytułu, na rachunki bankowe:
1)
budżetu państwa – w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży akcji;
2)
Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w wysokości 5% przychodów ze sprzedaży akcji.
2.
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego zbędzie akcje, o których mowa w ust. 1, w drodze czynności prawnej innej niż sprzedaż, w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania takiej czynności, przekazuje na rachunki bankowe:
1)
budżetu państwa – kwotę stanowiącą równowartość 20% wartości księgowej zbytych akcji,
2)
Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, kwotę stanowiącą równowartość 5% wartości księgowej zbytych akcji
– przy czym wartość księgową zbytych akcji ustala się na dzień ich zbycia.
3.
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego przekaże nieodpłatnie akcje, o których mowa w ust. 1, na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
1.
Zbiorcza ewidencja majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 2 kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa pkt 3 ustawy uchylanej w art. 133 utrata mocy ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się zbiorczą ewidencją majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 43 zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej pkt 3 ustawy wprowadzanej w art. 1 wejście w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekaże do dnia wejścia w życie ustawy zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 2 kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa pkt 3 ustawy uchylanej w art. 133 utrata mocy ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi źródło danych zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa, w tym dokumenty o stanie majątku Skarbu Państwa.
3.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie wykonywał w imieniu Skarbu Państwa przysługujące mu prawa do Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym autorskie prawa majątkowe do tego utworu. Wykonywanie autorskich praw majątkowych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Ministerstwa Skarbu Państwa przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów następuje bez względu na postać tego utworu, czy stanowi on program komputerowy w wersji źródłowej i wynikowej, bazę danych lub inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333).
4.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie, w jakim przedmiotem tych praw i obowiązków jest utwór, o którym mowa w ust. 3.
1.
Ilekroć w umowie spółki albo statucie jest mowa o ministrze właściwym do spraw Skarbu Państwa, należy przez to rozumieć organ, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną uprawnione do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa w tej spółce.
2.
Do spółki, w której wprowadzono zasady określone w art. 17 wymóg uzyskania zgody walnego zgromadzenia spółki i art. 18 wymóg przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego ustawy wprowadzanej w art. 1 wejście w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nie stosuje się art. 19 uchylony, art. 19a uchylony, art. 19b uchylony oraz art. 69a uchylony ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
Organy, pełnomocnicy Rządu, państwowe osoby prawne lub inne jednostki wykonujące do dnia wejścia w życie niniejszego przepisu prawa z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa są obowiązane przekazać Prezesowi Rady Ministrów wykaz spółek, w których wykonują prawa z akcji lub udziałów, w terminie do dnia 29 grudnia 2016 r.
1.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. likwiduje się:
1)
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym;
2)
Fundusz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym;
3)
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym.
2.
Uprawnienia i obowiązki Skarbu Państwa w odniesieniu do umów zawartych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 2 kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa pkt 8a ustawy uchylanej w art. 133 utrata mocy ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa wykonuje Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
3.
Środki zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w wysokości równej zobowiązaniom tego funduszu istniejącym na dzień jego likwidacji przeznacza się na dotacje celowe dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ust. 2, w szczególności na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów.
4.
Dotacji celowych, o których mowa w ust. 3, udziela Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie minister właściwy do spraw gospodarki.
4a.
Środki, o których mowa w ust. 3, nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
5.
Kwota dotacji celowej dla Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie równa jest wysokości zobowiązań Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w danym roku wynikających z zawartych umów, o których mowa w ust. 2.
6.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykonuje uprawnienia w odniesieniu do nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań zlikwidowanego funduszu, o którym mowa w art. 56 cofnięcie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w brzmieniu dotychczasowym.
7.
Środki zgromadzone na dzień likwidacji na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, pomniejszone o istniejące w tym dniu zobowiązania tego funduszu, przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Akcje uzyskane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje Skarb Państwa.
8.
Środki zgromadzone na dzień likwidacji na rachunkach Funduszu Skarbu Państwa oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, pomniejszone o wymagalne w tym dniu zobowiązania tych funduszy, stanowią przychód budżetu państwa.
9.
Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodów na podstawie art. 7b zadania wojewody ust. 1 ustawy uchylanej w art. 133 utrata mocy ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, przejmują wojewodowie, a pozostałe należności i zobowiązania przejmuje minister właściwy do spraw budżetu.
10.
Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, a pozostałe należności i zobowiązania przejmuje minister właściwy do spraw budżetu.
11.
Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia niezakończone ostateczną decyzją, podlegają umorzeniu z mocy prawa.
Z dniem wejścia w życie ustawy stroną umów zawartych w imieniu Skarbu Państwa przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, na podstawie których udzielona została dotacja dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna, staje się minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Z dniem wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu istniejące w tym dniu zobowiązania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa powstałe na podstawie art. 30 rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa ust. 1a ustawy zmienianej w art. 17 zmiana ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne w brzmieniu dotychczasowym.
1.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wynikające z umowy zawartej przez Skarb Państwa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z art. 17 wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa z poręczenia lub gwarancji za pośrednictwem banku-reprezentanta ust. 1 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu dotychczasowym;
2)
wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do rejestru centralnego, o którym mowa w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami ust. 2 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu dotychczasowym.
2.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej przejmuje prowadzenie rejestru centralnego, o którym mowa w art. 19 rejestry danych w sprawach rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP ust. 2 ustawy zmienianej w art. 53 zmiana ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej będzie wykonywał w imieniu Skarbu Państwa przysługujące mu prawa do Systemu Informatycznego Rejestrów, w tym autorskie prawa majątkowe do tego utworu. Wykonywanie autorskich praw majątkowych do Systemu Informatycznego Rejestrów przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej następuje bez względu na postać tego utworu, czy stanowi on program komputerowy w wersji źródłowej i wynikowej, bazę danych lub inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .
4.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie, w jakim przedmiotem tych praw i obowiązków jest utwór, o którym mowa w ust. 3.
Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy funkcję organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych:
1)
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, przejmuje minister właściwy do spraw środowiska;
2)
Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin;
3)
innych niż wymienione w pkt 1 i 2, w których funkcję organu założycielskiego w dniu 31 grudnia 2016 r. wykonywał minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki.
1.
Pierwszą politykę, o której mowa w art. 10a uchylony ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa opracuje i przedłoży Radzie Ministrów, do dnia 31 grudnia 2017 r.
2.
Starostowie opracują plany realizacji polityki, o których mowa w art. 23 podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa i ich zadania ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i przedłożą właściwym wojewodom do dnia 30 czerwca 2018 r.
Trwali zarządcy nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby jednostek wymienionych w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekażą ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone postępowania sądowe i administracyjne w sprawach nieruchomości pozostających w ich trwałym zarządzie, z wyłączeniem spraw związanych z wykonywaniem uprawnień wymienionych w art. 43 trwały zarząd nieruchomością ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na potrzeby gospodarki nieruchomościami przekażą protokolarnie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości, o których mowa w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przekażą ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do prowadzonej przez niego ewidencji niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby statutowe i niestatutowe jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Do dnia przekazania dokumentacji, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, wymienionych w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania wszczęte i niezakończone na podstawie przepisów dotychczasowych toczą się nadal przed starostą wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.
3.
Z dniem przekazania dokumentacji, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek, o których mowa w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania, o których mowa w ust. 2, przejmuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Mandat przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w Radzie Kuratorów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie, powołanego przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie ustawy.
Mandat przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 45 zmiana ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, powołanego przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie ustawy.
Mandat członka rady nadzorczej spółki celowej powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie ustawy zmienianej w art. 65 zmiana ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z upływem kadencji, na którą został powołany.
Mandat przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w Radzie Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24 Rada Konsultacyjna ustawy zmienianej w art. 72 zmiana ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, powołanego przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie ustawy.
Mandat przedstawiciela ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego powołanego przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie ustawy.
1.
Minister właściwy do spraw zagranicznych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w porozumieniu odpowiednio z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu, powoła skład Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej pierwszej kadencji oraz powoła Prezesa Zarządu tej Fundacji.
2.
Członkowie Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Prezes jej Zarządu powołani przed dniem wejścia w życie ustawy pełnią funkcje do czasu powołania członków Rady oraz Prezesa Zarządu na podstawie ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o współpracy rozwojowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Tworzy się Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154, 888 i 1933).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:
1)
art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji pkt 19 i pkt 32 w zakresie uchylenia art. 69a ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
2)
art 97–99, art. 100 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, art. 114 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2 i art. 116 przepisy dostosowujące i przejściowe, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3)
art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
4)
art. 95 zmiana ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.12.2016 r. - Dz.U.z 2016 r. poz. 2260]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...