• Przepisy wprowadzające us...
  21.04.2024

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2016.0.1948 - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
1)
art. 13 Szef KAS i art. 15 lista naczelników urzędów skarbowych, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
1a)
art 19-21, art. 23 zmiana ustawy o orderach i odznaczeniach, art. 24 zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, art. 26 zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, art. 32 zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym, art. 34 zmiana ustawy o ochronie zwierząt oraz art. 42 zmiana ustawy o samorządzie województwa ust. 2-5, które wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.
2)
(uchylony)

Rozdział 2. Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823 i 1860) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244, 1579 i 1860) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 1322): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790, 996 i 1159): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205 i 615) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. poz. 27, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 oraz z 2014 r. poz. 498): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 295 i 1240): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 422, 586, 903 i 1020) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte)..
W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578 oraz z 2016 r. poz. 1810): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 794) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924, z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. poz. 1605): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228, z 2015 r. poz. 1635 oraz z 2016 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, 749, 1020, 1250 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 oraz z 2015 r. poz. 1268): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807 i 1810) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 620) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036 i 1629 oraz z 2016 r. poz. 862 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 223 i 1228) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831 i 904) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 544 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2001 r. poz. 812 oraz z 2010 r. poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544, 1250 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1893) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846 i 996) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2002 r. poz. 1800, z 2003 r. poz. 844 i 2271, z 2004 r. poz. 1291, z 2006 r. poz. 1121 oraz z 2009 r. poz. 1664): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442 oraz z 2016 r. poz. 1807) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 i 1823): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 424 i 1662 oraz z 2016 r. poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17, 50 i 1228) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z . 2016 r. poz. 930 i 1583): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856 oraz z 2015 r. poz. 1240) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016 r. poz. 1489, 1579 i 1823) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 684, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888, 996 i 1823): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511 oraz z 2015 r. poz. 211): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228, 1579 i 1760): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1165) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728, z 2015 r. poz. 1361 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1165): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1065): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 2016 r. poz. 266, 352, 1052 i 1165) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1258): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1607) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 49) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605 i 1807): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1970): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 i 1960): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. poz. 619 i 1241 oraz z 2015 r. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391, 862 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1199) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250 i 1823): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165, z 2014 r. poz. 24 i 1199 oraz z 2016 r. poz. 904) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2016 r. poz. 542): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289 i z 2015 r. poz. 211): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 979): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015 r. poz. 222) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz. 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. poz. 848): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1579): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 394 i 905) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352 i 2001): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. poz. 1712 oraz z 2016 r. poz. 1579) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 781) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2016 poz. 1206) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Rozdział 3. Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 i 1165);
2)
ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578 oraz z 2016 r. poz. 1810);
3)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799);
4)
ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 394 i 905).
1.
Znosi się:
1)
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
2)
Szefa Służby Celnej;
3)
dyrektorów izb skarbowych;
4)
dyrektorów izb celnych;
5)
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej;
6)
naczelników urzędów celnych.
2.
Izba skarbowa kontynuuje działalność i staje się izbą administracji skarbowej.
3.
Należności i zobowiązania izby skarbowej stają się należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej.
4.
Izbę administracji skarbowej łączy się z, mającymi siedzibę w tym samym województwie, izbą celną i urzędem kontroli skarbowej.
5.
Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki łączonych jednostek, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.
6.
Należności i zobowiązania izby celnej oraz urzędu kontroli skarbowej stają się należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej.
7.
(uchylony)
8.
Znosi się urzędy celne wraz z podległymi oddziałami celnymi.
9.
Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki urzędów celnych mających siedzibę w tym samym województwie, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa wynikają.
10.
Należności i zobowiązania urzędów celnych mających siedzibę w tym samym województwie, co izba administracji skarbowej, stają się należnościami i zobowiązaniami tej izby administracji skarbowej.
1.
Znosi się Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.
2.
Tworzy się Krajową Szkołę Skarbowości.
3.
Krajowa Szkoła Skarbowości przejmuje, z dniem utworzenia, prawa i zobowiązania Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.
4.
Bilans zamknięcia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów staje się bilansem otwarcia Krajowej Szkoły Skarbowości.
1.
Ustanawia się organy Krajowej Administracji Skarbowej:
1)
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
3)
dyrektora izby administracji skarbowej;
4)
naczelnika urzędu celno-skarbowego.
2.
Naczelnicy urzędów skarbowych stają się organami Krajowej Administracji Skarbowej.
Tworzy się:
1)
Krajową Informację Skarbową;
2)
urzędy celno-skarbowe.
3)
(uchylony)
1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania w zakresie tworzenia i organizacji Krajowej Administracji Skarbowej i może w tym celu wydawać zarządzenia.
2.
W terminie do dnia 28 lutego 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwej w sprawach reformy administracji skarbowej.
3.
Zadania w zakresie organizacji urzędu celno-skarbowego wykonuje dyrektor izby skarbowej.
4.
(uchylony)
5.
Pełnomocnik do spraw organizacji Krajowej Informacji Podatkowej przekształca się w Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowej Informacji Skarbowej.
6.
Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
1.
Pracownicy zatrudnieni w izbach skarbowych stają się, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, pracownikami zatrudnionymi w izbach administracji skarbowej i zachowują ciągłość pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Pracownicy zatrudnieni w izbach administracji skarbowej otrzymują, nie później niż do dnia 28 lutego 2017 r., pisemną informację o miejscu wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli ulega ono zmianie. Brak informacji w tym terminie jest równoznaczny z powierzeniem wykonywania obowiązków służbowych w dotychczasowym miejscu, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Pracownicy zatrudnieni w izbach celnych oraz urzędach kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbach celnych albo w komórkach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych stają się z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, odpowiednio pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej „jednostkami KAS”, albo funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, zwanymi dalej „funkcjonariuszami”, pełniącymi służbę w jednostkach KAS i zachowują ciągłość pracy i służby. W sprawach wynikających ze stosunku pracy i stosunku służbowego stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
Pracownicy izb administracji skarbowej zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w Izbach Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie realizujący zadania w biurach Krajowej Informacji Podatkowej oraz funkcjonariusze celni pełniący służbę w Izbie Celnej w Katowicach realizujący zadania informacji celnej, stają się, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, odpowiednio pracownikami Krajowej Informacji Skarbowej albo funkcjonariuszami realizującymi zadania Krajowej Informacji Skarbowej. W sprawach wynikających ze stosunku pracy i stosunku służbowego stosuje się przepisy dotychczasowe.
5.
Pracownicy zatrudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów stają się, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, pracownikami Krajowej Szkoły Skarbowości i zachowują ciągłość pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy stosuje się przepisy dotychczasowe.
6.
Pracownicy zatrudnieni w izbach celnych, urzędach kontroli skarbowej, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów oraz funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbach celnych, nie później niż do dnia 28 lutego 2017 r., otrzymują pisemną informację o miejscu wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli ulega ono zmianie. Brak informacji w tym terminie jest równoznaczny z powierzeniem wykonywania obowiązków służbowych w dotychczasowym miejscu.
7.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej oraz dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości składają odpowiednio pracownikom oraz funkcjonariuszom, w terminie do dnia 31 maja 2017 r., pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.
1.
Pracownicy wywiadu skarbowego i pracownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. ust. 1 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1, którzy z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, stali się pracownikami zatrudnionymi w jednostkach KAS, są uprawnieni, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, do wykonywania i realizacji zadań na podstawie art. 2 zakres kontroli skarbowej ust. 1 pkt 1, 2 i 13–16, art. 14 uchylony ust. 1 pkt 7 i 19 i art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki ust. 1 pkt 15 tej ustawy.
2.
Funkcjonariusze celni, którzy z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, stali się funkcjonariuszami, są uprawnieni, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, do wykonywania i realizacji zadań na podstawie art. 2 zakres kontroli skarbowej ust. 1 pkt 1, 2 i 13–16 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
Pracownicy wywiadu skarbowego, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, do wykonywania czynności na podstawie art 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 128 ust. 1 i art. 131 ust. 1, 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
4.
Pracownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze celni, o których mowa w ust. 1 i 2, są uprawnieni, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, do wykonywania czynności na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
1.
Pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych i wykonujący zadania w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, w których zakresie kompetencji jest realizowanie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, stają się z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, pracownikami zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wykonują zadania Krajowej Administracji Skarbowej i zachowują ciągłość pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej składa pracownikom, o których mowa w ust. 1, oraz funkcjonariuszom pełniącym służbę w komórkach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 maja 2017 r., pisemną propozycję pracy określającą nowe warunki zatrudnienia, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, dotychczasowe miejsce zamieszkania, a także zatrudnienie w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwej ze względu na zadania Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej składa funkcjonariuszom pełniącym służbę w komórkach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 31 maja 2017 r., pisemną propozycję pełnienia służby określającą nowe warunki pełnienia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.
4.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Finansów przedkłada pracownikom, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 maja 2017 r., pisemną propozycję pełnienia służby określającą nowe warunki pełnienia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.
1.
Funkcjonariuszowi, który otrzymał propozycję pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, przysługuje stopień służbowy równorzędny do dotychczasowego.
2.
Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, zachowuje ciągłość służby.
3.
Funkcjonariusz, który w dniu otrzymania propozycji zatrudnienia jest uprawniony do świadczeń, o których mowa w art. 93 zwrot kosztów przeniesienia, równoważnik pieniężny ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3, na jego wniosek jest przenoszony do izby administracji skarbowej właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4.
Propozycja pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej stanowi decyzję ustalającą warunki pełnienia służby. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia propozycji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5.
Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4, nie wstrzymuje wykonania decyzji.
6.
Do postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579).
7.
Od decyzji wydanej w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
1.
Stosunki pracy osób zatrudnionych w jednostkach KAS, o których mowa w art. 36 jednostki organizacyjne KAS ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz stosunki służbowe osób pełniących służbę w jednostkach KAS, o których mowa w art. 36 zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, wygasają:
1)
z dniem 31 sierpnia 2017 r., jeżeli osoby te w terminie do dnia 31 maja 2017 r., nie otrzymają pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby;
2)
po upływie 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik albo funkcjonariusz złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby, jednak nie później niż dnia 31 sierpnia 2017 r.
2.
Pracownik albo funkcjonariusz, któremu przedstawiono propozycję zatrudnienia albo pełnienia służby, składa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oświadczenie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza traktuje się jak zwolnienie ze służby.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownikom oraz funkcjonariuszom przysługują świadczenia należne odpowiednio w związku z likwidacją urzędu albo zniesieniem jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3.
4a.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do pracowników oraz funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do odprawy przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
5.
Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605 i 1807).
6.
Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do pracowników, o których mowa w art. 167 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1.
7.
Pracownicy, o których mowa w art. 167 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, oraz funkcjonariusze pełniący służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, którym nie zostanie złożona propozycja określająca nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby w terminie do dnia 31 maja 2017 r., otrzymują pisemną informację o braku propozycji.
1.
W przypadku przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby, z dniem określonym w propozycji, dotychczasowy:
1)
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony,
2)
stosunek służby w służbie przygotowawczej albo stałej
– przekształca się odpowiednio w stosunek pracy albo służby w Służbie Celno-Skarbowej, odpowiednio na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony, mianowania do służby przygotowawczej albo służby stałej.
2.
Do okresu służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz pracy w jednostkach KAS, od którego zależą uprawnienia i świadczenia należne funkcjonariuszowi oraz pracownikowi, wlicza się okres:
1)
służby w Służbie Celnej;
2)
pracy w:
a) jednostkach organizacyjnych Służby Celnej,
b) izbach skarbowych i urzędach skarbowych,
c) urzędach kontroli skarbowej,
d) Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów,
e) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw budżetu i ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
f) administracji celnej.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 159 ślubowanie funkcjonariusza i art. 209 obowiązek zwrotu kosztów nauki ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, nie stosuje się.
Osoby zajmujące stanowiska oraz pełniące obowiązki naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców na podstawie dotychczasowych przepisów wykonują swoje obowiązki do dnia otrzymania aktów powołania na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2017 r.
Powołanie na stanowisko:
1)
dyrektora izby administracji skarbowej,
2)
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
3)
naczelnika urzędu skarbowego,
4)
naczelnika urzędu celno-skarbowego,
5)
dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości
6)
(uchylony)
– jest równoznaczne z przyjęciem propozycji pracy albo pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.
Osoby zajmujące stanowiska oraz osoby pełniące obowiązki dyrektorów izb skarbowych, wicedyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, powołane na stanowiska dyrektorów izb administracji skarbowej i ich zastępców oraz naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców mogą je zajmować, jeżeli w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy spełnią warunki określone w art. 24 tryb powołania dyrektora izby administracji skarbowej ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
1.
Urzędnik służby cywilnej, który przyjął propozycję pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej, zachowuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego za rok 2017.
2.
Pracownik, który przyjął propozycję pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej i spełnia warunki, o których mowa w art. 216 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego za rok 2017 proporcjonalnie do okresu pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.
3.
Funkcjonariusz, który przyjął propozycję pracy:
1)
zachowuje prawo do:
a) dodatkowego urlopu wypoczynkowego za rok 2017,
b) płatnego urlopu zdrowotnego w roku 2017;
2)
nie jest obowiązany do zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania oraz kosztów, o których mowa w art. 132 zwrot przez funkcjonariusza kosztów nauki ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3, w brzmieniu dotychczasowym.
Świadczenia socjalne za rok 2017 są przyznawane:
1)
funkcjonariuszom na podstawie art. 212 świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, albo z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) w sytuacji przyjęcia propozycji pracy;
2)
pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych albo na podstawie art. 212 świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w sytuacji przyjęcia propozycji pełnienia służby.
W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 147 zatrudnianie w jednostkach organizacyjnych KAS osób pozostających z sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, pracownicy oraz funkcjonariusze są obowiązani do złożenia, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., pisemnej informacji, o której mowa w art. 147 zatrudnianie w jednostkach organizacyjnych KAS osób pozostających z sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 147 zatrudnianie w jednostkach organizacyjnych KAS osób pozostających z sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przepis art. 147 zatrudnianie w jednostkach organizacyjnych KAS osób pozostających z sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, stosuje się odpowiednio.
Pracownik oraz funkcjonariusz urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składa w terminie do dnia 31 marca 2017 r. oświadczenie, o którym mowa w:
1)
art. 144 zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KAS ust. 2 ustawy, o której mowa art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz
2)
art. 7 zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721); przepis art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego ust. 3a tej ustawy stosuje się odpowiednio.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:
1)
postępowania kwalifikacyjne do Służby Celnej, komórek wywiadu skarbowego oraz wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. ust. 1 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1,
2)
nabory:
a) do korpusu służby cywilnej w komórkach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wykonujących zadania Krajowej Administracji Skarbowej,
b) do korpusu służby cywilnej w izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej i izbie celnej,
c) na stanowisko dyrektora izby skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego,
3)
rekrutacje na stanowisko dyrektora izby celnej, naczelnika urzędu celnego i ich zastępców,
4)
rekrutacje wewnętrzne w Służbie Celnej
– kończą się z dniem 28 lutego 2017 r.
1.
Do funkcjonariusza celnego, który przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, rozpoczął służbę przygotowawczą i jej nie zakończył, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
2.
Funkcjonariuszowi celnemu, o którym mowa w ust. 1, zalicza się dotychczas odbyte szkolenia oraz złożone albo potwierdzone egzaminy.
1.
Do postępowań dyscyplinarnych funkcjonariuszy celnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, stosuje się przepisy działu VII rozdziału 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, chyba że przepisy dotychczasowe są względniejsze dla obwinionego.
2.
Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, kończy się kadencja rzecznika dyscyplinarnego powołanego na podstawie art. 171 rzecznik dyscyplinarny ust. 1 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3.
3.
Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzone na podstawie rozdziału 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej prowadzą komisje dyscyplinarne właściwe dla jednostki KAS, w której obwiniony wykonuje obowiązki służbowe po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przy czym wszystkie dotychczas podjęte czynności pozostają w mocy.
Ocenę okresową członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w przekształcanej, łączonej albo znoszonej jednostce organizacyjnej, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w tych jednostkach sporządza się, jeżeli od dnia sporządzenia ostatniej oceny okresowej upłynęło więcej niż 12 miesięcy. W przypadku osób ocenianych po raz pierwszy ocenę sporządza się, jeżeli okres podlegający ocenie jest dłuższy niż 6 miesięcy.
1.
Do osób, które były zatrudnione na stanowisku inspektora kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)
przepisy:
a) art. 9 egzamin ust. 6 ustawy wymienionej w art. 117 zmiana ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
b) art. 286 wymogi wobec kandydata na audytora wewnętrznego ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 118 zmiana ustawy o finansach publicznych
– stosuje się odpowiednio;
2)
przepisy:
a) art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 2 i 4 ustawy wymienionej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym,
b) art. 9 egzamin ust. 7 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 117 zmiana ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
– stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
2.
Do osób spełniających warunek określony w art. 39 wymagania na stanowisko inspektora ust. 1 pkt 5 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 i posiadających ośmioletni staż pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepis art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 2 i 4 ustawy wymienionej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego w stosunku do tych osób jest ustalany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3.
Do osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy były funkcjonariuszami celnymi w służbie stałej i posiadały ośmioletni staż służby w organach celnych, przepisy art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 2, 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
4.
Przez rozstrzyganie spraw, o których mowa w art. 32 czasowe ograniczenie wykonywania doradztwa na rzecz osób, których sprawy rozstrzygał ust. 1 ustawy zmienianej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym, rozumie się także przeprowadzanie do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kontroli skarbowej.
1.
Do stażu służby funkcjonariusza w Służbie Celno-Skarbowej, o którym mowa w art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 5 ustawy zmienianej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełnił służbę stałą w Służbie Celnej i nie posiadał ośmioletniego stażu służby, wlicza się odbytą przez niego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy służbę w organach celnych.
2.
Do stażu pracy osoby, o której mowa w art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym, w brzmieniu dotychczasowym, która przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy spełniała warunek określony w art. 39 wymagania na stanowisko inspektora ust. 1 pkt 5 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1, ale nieposiadającej ośmioletniego stażu pracy w administracji podatkowej lub skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wlicza się dotychczasowy staż pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej.
1.
W sprawach ze stosunku służbowego, zaistniałych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Sprawy, o których mowa w ust. 1, przejmują organy Krajowej Administracji Skarbowej właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Dotychczasowe legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, pracownikom izby skarbowej, urzędu kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego, wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. ust. 1 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1, pracownikom jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania, oraz funkcjonariuszom celnym i inspektorom kontroli skarbowej, zachowują ważność do czasu wydania nowych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
1.
Dotychczasowe:
1)
składniki umundurowania oraz znaki identyfikacyjne w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1,
2)
składniki umundurowania, oznaczenia stopni służbowych oraz znaki identyfikacji osobistej funkcjonariuszy celnych
– zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.
2.
Pracownicy i funkcjonariusze, który przyjęli propozycję pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusze przyjęci do służby na podstawie art. 153 postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, mogą wykonywać obowiązki służbowe w umundurowaniu oraz mogą nosić oznaczenia stopni służbowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do dnia 31 grudnia 2022 r.
Decyzje w sprawie przydzielenia broni służbowej wydane przez organy kontroli skarbowej i organy Służby Celnej zachowują ważność nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Dotychczasowe oznakowanie pojazdów służbowych i jednostek pływających Służby Celnej oraz pojazdów służbowych kontroli skarbowej zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Dotychczasowe pieczęcie, zamknięcia urzędowe, stemple i inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli przez organy Służby Celnej zachowują ważność do czasu ich wymiany na pieczęcie, zamknięcia urzędowe, stemple i inne znaki odpowiadające wzorom określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 rozporządzenie w sprawie wzorów znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji izb skarbowych oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie izb skarbowych użytkowane przez te izby stają się mieniem będącym odpowiednio w dyspozycji lub w trwałym zarządzie właściwych miejscowo izb administracji skarbowej.
2.
Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji izb administracji skarbowej oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie izb administracji skarbowej, użytkowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez biura Krajowej Informacji Podatkowej w tych izbach, stają się mieniem w dyspozycji oraz nieruchomościami w trwałym zarządzie Krajowej Informacji Skarbowej.
3.
Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji Izby Celnej w Katowicach oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie Izby Celnej w Katowicach, użytkowane przez Centrum Informacji Służby Celnej, stają się mieniem w dyspozycji oraz nieruchomościami w trwałym zarządzie Krajowej Informacji Skarbowej.
4.
Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji izb celnych i urzędów kontroli skarbowej oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie izb celnych i urzędów kontroli skarbowej stają się mieniem w dyspozycji oraz nieruchomościami w trwałym zarządzie właściwych miejscowo izb administracji skarbowej.
Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów kontroli skarbowej oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, użytkowane przez wywiad skarbowy w celu realizacji ustawowych zadań, stają się mieniem w dyspozycji oraz nieruchomościami w trwałym zarządzie odpowiednio Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz urzędów celno-skarbowych użytkowanym przez wyodrębnione komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych podlegające Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz przez wyodrębnione komórki organizacyjne urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze.
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie tego Centrum i przez to Centrum użytkowane staje się mieniem będącym odpowiednio w dyspozycji lub w trwałym zarządzie Krajowej Szkoły Skarbowości.
1.
Należności i zobowiązania łączonych oraz znoszonych urzędów i znoszonych organów, w sprawach organizacyjno-finansowych oraz z zakresu służby i pracy, stają się należnościami i zobowiązaniami właściwych jednostek KAS lub organów Krajowej Administracji Skarbowej.
2.
Prawa i obowiązki łączonych oraz znoszonych urzędów i znoszonych organów przejmują odpowiednie jednostki KAS lub organy Krajowej Administracji Skarbowej.
1.
Stroną porozumień oraz umów zawartych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z innymi podmiotami, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, staje się Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2.
W zakresie, w jakim porozumienia oraz umowy, o których mowa w ust. 1, odnoszą się do wywiadu skarbowego lub pracowników wywiadu skarbowego, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prawa i obowiązki wynikające z tych porozumień i umów przejmują odpowiednio Krajowa Administracja Skarbowa oraz pracownicy wywiadu skarbowego, którzy z dniem 1 marca 2017 r. stali się pracownikami zatrudnionymi w jednostkach KAS, i funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze.
3.
W przypadku pracowników wywiadu skarbowego, o których mowa w ust. 2, są oni uprawnieni do działania na podstawie porozumień i umów, o których mowa w ust. 1, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.
1.
Porozumienia zawarte na podstawie art. 5 zmiana ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych ustawy uchylanej w art. 159 pkt 4 zachowują ważność do chwili upływu określonych w nich terminów ważności, zmiany albo rozwiązania, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Po wygaśnięciu porozumienia, o którym mowa w ust. 1, do postępowań egzekucyjnych, wszczętych przez organ jednostki samorządu terytorialnego działający jako organ egzekucyjny na podstawie tego porozumienia, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy art 239–243 i art. 245 przepisy przejściowe i dostosowujące stosuje się odpowiednio.
1.
Stroną porozumień zawartych przez Szefa Służby Celnej z innymi podmiotami, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, staje się Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2.
W zakresie, w jakim porozumienia, o których mowa w ust. 1, odnoszą się do funkcjonariuszy celnych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w ich miejsce uprawnionymi stają się funkcjonariusze.
1.
Archiwum wyodrębnione wykonujące zadania archiwum wyodrębnionego komórek organizacyjnych wykonujących czynności wywiadu skarbowego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz zadania archiwów wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonujących czynności wywiadu skarbowego w urzędach kontroli skarbowej staje się archiwum wyodrębnionym komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze.
2.
Archiwum wyodrębnione komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu staje się archiwum wyodrębnionym komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmuje z dniem 1 marca 2017 r. prowadzenie następujących rejestrów:
1)
Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, o którym mowa w art. 14 Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476);
2)
Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, o którym mowa w art. 138d pełnomocnictwo ogólne § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.);
3)
Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, o którym mowa w art. 15 Centralny Rejestr Danych Podatkowych - CRDP ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 4;
4)
Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, o którym mowa w art. 43 Rejestr Zastawów Skarbowych § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
5)
wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną, o którym mowa w art. 105c uchylony ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.);
6)
bazy danych Systemu Wymiany Informacji dotyczących Podatku Akcyzowego (SEED), o którym mowa w art. 18 rejestr podmiotów zgłaszających działalność gospodarczą ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.));
7)
pośredniczących podmiotów tytoniowych, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
2.
Rejestr podatników, o którym mowa w art. 13 rejestr podatników ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581), prowadzony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez właściwego naczelnika urzędu celnego uznaje się za rejestr prowadzony przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe wszczęte i niezakończone przez inspektorów kontroli skarbowej jako finansowe organy postępowania przygotowawczego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują do prowadzenia odpowiednio właściwi naczelnicy urzędów celno-skarbowych.
2.
Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe wszczęte i niezakończone przez urzędy celne jako finansowe organy postępowania przygotowawczego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują do prowadzenia odpowiednio właściwi naczelnicy urzędów celno-skarbowych.
3.
Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe wszczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe jako finansowe organy postępowania przygotowawczego do dnia wejście w życie niniejszej ustawy przejmują do prowadzenia odpowiednio właściwi naczelnicy urzędów skarbowych.
4.
Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 54 uchylanie się od opodatkowania § 2 i 3, art. 55 zmiana ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa § 2 i 3, art. 56 podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy albo niezawiadomienie o zmianie danych § 2-4, art. 56a niedopełnienie obowiązku złożenia informacji o wydatkach związanych z pojazdami samochodowymi, art. 56b niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych przez pośredniczący podmiot tytoniowy, art. 57 uporczywe nieterminowe wpłacanie podatku § 1, art 60–62, art. 69 produkcja, import lub obrót wyrobami akcyzowymi bez urzędowego sprawdzenia, podawanie nieprawdziwych danych o wyprodukowanych wyrobach § 2, art. 71 narażenie znaków akcyzy na kradzież, zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie, art. 72 nieterminowe rozliczanie stanu zużycia znaków akcyzy, art. 75 niedopełnienie obowiązku rozliczenia się z otrzymanych znaków akcyzy, art. 76 narażenie organu podatkowego na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej § 2 i 3, art. 77 nieterminowe wpłacanie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku § 2 i 3, art. 78 nie pobieranie przez płatnika podatku lub pobieranie podatku w kwocie niższej od należnej § 2 i 3, art. 80 nieterminowe składanie informacji podatkowych, art. 80a podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w informacji podsumowującej, art 81–83, art. 84 niedopełnienie obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem przepisów podatkowych i rozliczeniach z tytułu dotacji lub subwencji § 1, art. 106l niedopełnienie obowiązku zgłoszenia o dokonanym obrocie dewizowym lub wykonywanej działalności kantorowej i art. 106 uchylonył ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, 2024 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 88), ujawnione do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przez inspektorów kontroli skarbowej lub urzędy celne jako finansowe organy postępowania przygotowawczego, wszczynają i prowadzą właściwi naczelnicy urzędów celno-skarbowych.
1.
Postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia prowadzone i niezakończone przez dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych oraz inspektorów kontroli skarbowej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują do prowadzenia właściwi naczelnicy urzędów celno-skarbowych.
2.
Postępowania w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) prowadzone i niezakończone przez urzędy skarbowe do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmują do prowadzenia właściwi naczelnicy urzędów skarbowych.
1.
Zadania izb skarbowych pełniących funkcję organów nadrzędnych nad urzędami skarbowymi jako finansowymi organami postępowania przygotowawczego wykonują właściwe miejscowo izby administracji skarbowej, nie dłużej niż do dnia 1 marca 2017 r.
2.
Zadania izb administracji skarbowej, izb celnych i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, pełniących funkcje organów nadrzędnych nad finansowymi organami postępowania przygotowawczego w sprawach, o których mowa w art. 199 przepisy przejściowe i dostosowujące, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują właściwi dyrektorzy izb administracji skarbowej.
1.
Postępowania kontrolne oraz kontrole podatkowe prowadzone w toku postępowania kontrolnego, prowadzone na podstawie ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone przez:
1)
dyrektora urzędu kontroli skarbowej – prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego mający siedzibę w tym samym województwie, w którym miał siedzibę dyrektor urzędu kontroli skarbowej, na podstawie dotychczasowych przepisów;
2)
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej – prowadzi dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla województwa mazowieckiego, na podstawie dotychczasowych przepisów.
1a.
W ramach postępowań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, naczelnik urzędu celno-skarbowego może, w drodze decyzji, dokonać zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Przepisy dotychczasowe stosuje się.
2.
W sprawach z zakresu stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, wznowienia postępowania, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji wydanej przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, właściwym organem jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
W sprawach z zakresu stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, wznowienia postępowania, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji wydanej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy właściwym jest naczelnik urzędu celno-skarbowego mający siedzibę w tym samym województwie, w którym miał siedzibę dyrektor urzędu kontroli skarbowej.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych przez organy kontroli skarbowej na podstawie innych przepisów, niż przepisy ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1.
5.
Postępowania kontrolne przejęte przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 119g wszczęcie lub przejęcie postępowania podatkowego przez Szefa KAS § 1 ustawy, o której mowa w art. 38 zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów.
1.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sprawy związane z udostępnianiem dyrektorom urzędów kontroli skarbowej przed wszczęciem postępowania kontrolnego informacji w trybie art. 7c uzyskiwanie informacji bez zgody osoby której dotyczą i art. 7d uzyskanie informacji o posługiwaniu się rachunkiem bankowym ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego mający siedzibę w tym samym województwie, w którym miał siedzibę dyrektor urzędu kontroli skarbowej, na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sprawy związane z udostępnianiem Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej przed wszczęciem postępowania kontrolnego informacji w trybie art. 7c uzyskiwanie informacji bez zgody osoby której dotyczą i art. 7d uzyskanie informacji o posługiwaniu się rachunkiem bankowym ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów.
3.
W sprawach zażaleń na postanowienia wydawane w trybie art. 7c uzyskiwanie informacji bez zgody osoby której dotyczą i art. 7d uzyskanie informacji o posługiwaniu się rachunkiem bankowym ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 właściwy jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kontrole oświadczeń majątkowych prowadzone na podstawie ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów.
1.
Odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej wnosi się za pośrednictwem naczelnika urzędu celno-skarbowego mającego siedzibę w tym samym województwie, w którym miał siedzibę dyrektor urzędu kontroli skarbowej, do właściwego dla kontrolowanego dyrektora izby administracji skarbowej, jeżeli termin do wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zażaleń.
3.
Od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące odwołań.
1.
W postępowaniach sądowych w sprawach związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych minister właściwy do spraw finansów publicznych, prawa i obowiązki strony przejmuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
2.
W postępowaniach sądowych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i Szef Służby Celnej, prawa i obowiązki strony przejmuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
3.
W postępowaniach sądowych w sprawach związanych z wydawaniem interpretacji indywidualnych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych dyrektor izby skarbowej, prawa i obowiązki strony przejmuje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
4.
W postępowaniach sądowych w sprawach innych niż określone w ust. 3, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej, prawa i obowiązki strony przejmuje właściwy dyrektor izby administracji skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
5.
W postępowaniach sądowych, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio dyrektor urzędu kontroli skarbowej, inspektor kontroli skarbowej albo naczelnik urzędu celnego, prawa i obowiązki strony przejmuje właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
6.
W postępowaniach sądowych w sprawach innych niż określone w ust. 3, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych minister właściwy do spraw finansów publicznych, prawa i obowiązki strony przejmuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Przy ustalaniu utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 14n odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących interpretacji § 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 38 zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się również interpretacje indywidualne wydane do dnia 28 lutego 2017 r. przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Audyty wykonywane przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej na podstawie przepisów art. 3a audyt ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
1.
Postępowania podatkowe wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzone przez:
1)
naczelnika urzędu celnego jako organ podatkowy pierwszej instancji - prowadzi właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika naczelnik urzędu skarbowego na podstawie dotychczasowych przepisów;
2)
dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej – jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub naczelnika urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji
– prowadzi dyrektor izby administracji skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
Postępowania podatkowe związane z przywozem lub wywozem towarów wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzone przez:
1)
naczelnika urzędu celnego jako organ pierwszej instancji – prowadzi właściwy zgodnie z przepisami prawa celnego naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie dotychczasowych przepisów;
2)
dyrektora izby celnej – jako:
a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji
– prowadzi dyrektor izby administracji skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zażaleń.
1.
Postępowania podatkowe i celne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ponagleń rozpatrywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz w sprawach wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji wydanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zaskarżonych do sądu administracyjnego, w których nie zapadło prawomocne orzeczenie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
W sprawach wznowienia postępowania podatkowego, stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji właściwe są organy, które stały się właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest właściwy w sprawach wznowienia postępowania podatkowego, stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji, a także odnowienia lub wygaśnięcia decyzji, o których mowa odpowiednio w art. 20i uchylony § 6 i art. 20l § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wydanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3.
W sprawach postanowień przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Postępowania celne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzone przez:
1)
naczelnika urzędu celnego jako organ pierwszej instancji – prowadzi właściwy zgodnie z przepisami prawa celnego naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie dotychczasowych przepisów;
2)
dyrektora izby celnej – jako:
a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celnego,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji
– prowadzi dyrektor izby administracji skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów.
W sprawach unieważnienia, zmiany lub cofnięcia decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa celnego właściwe są organy, które stały się właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem odwoławczym od decyzji:
1)
naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
2)
dyrektorów izb skarbowych oraz dyrektorów izb celnych wydanych przez te organy w pierwszej instancji,
– jeżeli termin do wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Odwołania od decyzji w sprawach podatkowych i celnych wydanych w pierwszej instancji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych podlegają rozpatrzeniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zażaleń.
1.
Pozwolenia, zezwolenia oraz inne decyzje i rozstrzygnięcia wydane przez organy celne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
2.
W zakresie, o którym mowa w ust. 1, właściwymi są organy, które stały się właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Czynności przewidziane przepisami prawa celnego związane z wprowadzaniem towarów na obszar celny Unii Europejskiej, wyprowadzaniem towarów z tego obszaru oraz regulowaniem ich sytuacji, w szczególności obejmowaniem towarów procedurami celnymi, w wyniku których nie zostało wydane ostateczne rozstrzygnięcie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmują organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Sprawy wywiadu skarbowego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzone są:
1)
przez pracowników zatrudnionych w jednostkach KAS, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, byli pracownikami wywiadu skarbowego – nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.;
2)
przez funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze.
2.
Sprawy związane z czynnościami, o których mowa w rozdziale 6 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzone są przez funkcjonariuszy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, byli funkcjonariuszami celnymi wykonującymi czynności, o których mowa w art. 75b obserwowanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku zdarzeń w miejscach publicznych ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3.
3.
Organem właściwym w sprawach wywiadu skarbowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzonych przez pracowników wywiadu skarbowego zatrudnionych w urzędach kontroli skarbowej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, z wyjątkiem czynności związanych z kontrolą operacyjną zastrzeżonych dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4.
Organem właściwym w sprawach wywiadu skarbowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzonych przez pracowników wywiadu skarbowego zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
1.
Kontrole podatkowe prowadzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 281 kontrola podatkowa § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2.
Kontrole podatkowe prowadzone przez naczelników urzędów celnych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez właściwych miejscowo naczelników urzędów celno-skarbowych.
3.
Kontrole wykonywane przez organy Służby Celnej na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez właściwych miejscowo naczelników urzędów celno-skarbowych.
4.
Kontrole wykonywane przez Służbę Celną, o których mowa w art. 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez właściwych miejscowo naczelników urzędów celno-skarbowych.
Czynności audytowe wykonywane przez Służbę Celną, o których mowa w art. 56 cel czynności audytowych i art. 61a monitorowanie spełnienia warunków i kryteriów przez posiadacza decyzji ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez właściwych miejscowo dyrektorów izb administracji skarbowej.
Urzędowe sprawdzenie wykonywane przez organy Służby Celnej, o którym mowa w art. 64 urzędowe sprawdzenie ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3 wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone jest na podstawie dotychczasowych przepisów przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.
Zgłoszenia, powiadomienia, wnioski i informacje w zakresie podatku akcyzowego, złożone na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za złożone organom właściwym w zakresie podatku akcyzowego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Postępowania w sprawach wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmują organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Postępowania w sprawach wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmują organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Upoważnienia udzielone na podstawie art. 105b uchylony ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, które zostały złożone do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają w mocy. Upoważnienia te uznaje się za upoważnienia dla banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do przekazywania organom wymienionym w art. 105b uchylony ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunkach, których te upoważnienia dotyczą.
2.
Podmioty, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły kaucję gwarancyjną w formie, o której mowa w art. 105b uchylony ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, są obowiązane do dostosowania, do dnia 31 marca 2017 r., kaucji gwarancyjnej, aby przewidywała, w przypadku wszczęcia po dniu 31 marca 2017 r. kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, odpowiednio przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta po upływie okresu ważności gwarancji albo przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia po upływie okresu ważności upoważnienia, o terminy wskazane w art. 105b uchylony ust. 8 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod rygorem usunięcia w dniu 1 kwietnia 2017 r. przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wykazu, o którym mowa w art. 105c uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku usunięcia podmiotu z wykazu, o którym mowa w art. 105c uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, wydaje się postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie.
3.
W przypadku wszczęcia i niezakończenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się do czasu zakończenia tego postępowania.
4.
W przypadku wszczęcia w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 marca 2017 r. kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b uchylony ust. 1 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, przyjęta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się do dnia złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, a jeżeli doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe – do czasu zakończenia tego postępowania.
5.
Uznaje się, że kaucje gwarancyjne, które zostały złożone w formie, o której mowa w art. 105b uchylony ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy zmienianej w art. 83 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, i przyjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przewidują w przypadku wszczęcia w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 marca 2017 r. kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, odpowiednio przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta po upływie okresu ważności gwarancji albo przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia po upływie okresu ważności upoważnienia, do dnia złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, z tym że w przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta albo przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia, następuje do czasu zakończenia tego postępowania.
1.
Postępowania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przejmuje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
2.
W sprawach zmiany interpretacji indywidualnych lub uchylenia interpretacji indywidualnych i umorzenia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnych, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 38 zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa, w brzmieniu dotychczasowym, organem właściwym staje się Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
W sprawach zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, uchylenia interpretacji indywidualnych, zmiany lub uchylenia postanowień, o których mowa w art. 14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a ustawy wymienionej w art. 38 zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa, wydanych na podstawie przepisów tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym, organem właściwym staje się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
1.
Organami właściwymi w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, dotyczących:
1)
pozwoleń na korzystanie z procedury TIR,
2)
wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru,
3)
prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i zawieszenia w działalności agenta celnego,
4)
wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej,
5)
wiążącej informacji akcyzowej
– są organy właściwe po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem odwoławczym od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, jeżeli termin do wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
Organem odwoławczym od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli termin do wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, staje się dyrektor izby administracji skarbowej wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 14 właściwość organów podatkowych w sprawach akcyzy ust. 12 ustawy zmienianej w art. 114 zmiana ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Postępowania w sprawach opłaty paliwowej w przypadkach, o których mowa w art. 37j obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wszczęte i niezakończone przez naczelnika urzędu celnego właściwego miejscowo w sprawach podatku akcyzowego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przejmuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku akcyzowego.
2.
Postępowania w sprawach opłaty paliwowej w przypadkach, o których mowa w art. 37j obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wszczęte i niezakończone przez naczelnika urzędu celnego właściwego miejscowo w sprawach powstania długu celnego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przejmuje naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy w sprawach powstania długu celnego.
3.
Postępowania w sprawach opłaty paliwowej w przypadkach, o których mowa w art. 37j obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wszczęte i niezakończone przez dyrektora izby celnej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przejmuje dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku akcyzowego.
4.
Postępowania w sprawach opłaty paliwowej w przypadkach, o których mowa w art. 37j obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 24 zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wszczęte i niezakończone przez dyrektora izby celnej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przejmuje dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego w sprawach powstania długu celnego.
W sprawach wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615, 770, 1020 i 1250) dotyczących wznowienia postępowań w przedmiocie opłaty paliwowej zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji, właściwe są organy, które stały się właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Informacje o opłacie paliwowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, złożone właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za złożone organom właściwym do przyjmowania takich informacji po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Opłatę paliwową wpłaconą na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej właściwej dla dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego uznaje się za opłatę paliwową wpłaconą na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.
Organami właściwymi do uzyskania od Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych informacji o odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru systemu zapasów interwencyjnych, w przypadku wydania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352, 1052 i 1165), są organy właściwe do uzyskania tych informacji po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Informacje uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez właściwego naczelnika urzędu celnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym od Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru systemu zapasów interwencyjnych, uznaje się za informacje uzyskane przez organy właściwe do uzyskania tych informacji po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Dotychczasowe upoważnienia Szefa Służby Celnej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej, dyrektora izby celnej, dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu celnego wydane odpowiednio funkcjonariuszom albo pracownikom w celu wykonywania przez nich obowiązków służbowych oraz zadań stają się upoważnieniami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego stosownie do ich właściwości, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2017 r.
Dyrektor izby administracji skarbowej staje się administratorem danych osobowych, których administratorem był dyrektor izby skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor izby celnej, naczelnik urzędu celnego lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej.
Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych, o którym mowa w art.22 Komisja Egzaminacyjna ust. 12 ustawy zmienianej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym, ustalony przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przed dniem 1 marca 2017 r. zachowuje moc do dnia ustalenia nowego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych uwzględniającego zmiany w organizacji i funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej, nie dłużej jednak niż przez 4 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
W odniesieniu do należności powstałych i niewygasłych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, których wierzycielem był dyrektor izby celnej, wierzycielem staje się naczelnik urzędu skarbowego określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 podmioty uprawnione do żądania wykonania obowiązków w drodze egzekucji administracyjnej § 4 ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Naczelnik urzędu skarbowego wstępuje w prawa i obowiązki dyrektora izby celnej jako wierzyciela.
2.
W odniesieniu do należności powstałych i niewygasłych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, których wierzycielem był organ kontroli skarbowej, wierzycielem staje się właściwy naczelnik urzędu skarbowego określony według adresu siedziby tego organu kontroli skarbowej. Naczelnik urzędu skarbowego wstępuje w prawa i obowiązki organu kontroli skarbowej.
3.
W odniesieniu do obowiązków powstałych i niewygasłych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, których wierzycielem był dyrektor izby skarbowej, wierzycielem staje się naczelnik urzędu skarbowego właściwy według adresu siedziby dyrektora izby skarbowej. Naczelnik urzędu skarbowego wstępuje w prawa i obowiązki dyrektora izby skarbowej jako wierzyciela.
4.
Pozostają w mocy wysłane upomnienia, tytuły wykonawcze, postanowienia zawierające stanowisko dyrektora izby celnej i dyrektora izby skarbowej oraz inne czynności dyrektora izby celnej i dyrektora izby skarbowej jako wierzyciela podjęte w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
5.
Postępowania w sprawie stanowiska dyrektora izby celnej i dyrektora izby skarbowej jako wierzyciela wszczęte na podstawie art. 34 rozpoznawanie zarzutu w sprawach prowadzenia egzekucji ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są dalej prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego określonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 podmioty uprawnione do żądania wykonania obowiązków w drodze egzekucji administracyjnej § 4 ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz zobowiązań gwaranta, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i innych opłat, naczelnik urzędu skarbowego określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 podmioty uprawnione do żądania wykonania obowiązków w drodze egzekucji administracyjnej § 4 ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wstępuje w prawa i obowiązki dyrektora izby celnej.
Należności celne, o których dłużnik został powiadomiony zgodnie z przepisami prawa celnego i które nie zostały uiszczone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podlegają zapłacie na rzecz urzędu skarbowego wyznaczonego na podstawie art. 70 właściwość dyrektora izby administracji skarbowej ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799).
1.
Postępowania w sprawach zgłoszeń INTRASTAT:
1)
dotyczące wezwań, upomnień i nałożenia kary w odniesieniu do okresów sprawozdawczych przypadających na dzień przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
2)
wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone przez właściwego dyrektora izby celnej,
3)
w sprawach wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji wydanej przez właściwego dyrektora izby celnej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
4)
w sprawach skarg na decyzje wydane przez właściwego dyrektora izby celnej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
– prowadzi dyrektor izby administracji skarbowej właściwy w sprawach zgłoszeń INTRASTAT.
2.
Czynności podjęte w ramach postępowań, o których mowa w ust. 1, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
W przypadku postępowań w zakresie kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) prowadzonych przez funkcjonariuszy celnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, czynności podjęte w toku tych postępowań pozostają w mocy.
1.
Postępowania egzekucyjne wszczęte przez dyrektora izby celnej i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są dalej prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego.
2.
Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki dyrektora izby celnej jako organu egzekucyjnego.
1.
W przypadku postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez urząd skarbowy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wierzycielem staje się naczelnik urzędu skarbowego.
2.
Czynności podjęte przez urzędy skarbowe w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy.
3.
Do postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 66 wydatki wierzyciela związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności lub przedmiotu § 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Postępowania wszczęte przez dyrektora izby celnej jako organ egzekucyjny z urzędu albo na wniosek, skargę i zarzuty złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy są dalej prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 239 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1.
Kontrolę prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego, o której mowa w art. 71a kontrola prawidłowości realizacji zastosowanego środka egzekucyjnego ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zastosowanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez dyrektora izby celnej przeprowadza naczelnik urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 239 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1.
Naczelnik urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 239 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki dyrektora izby celnej w postępowaniach sądowych w sprawie zwolnienia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, o którym mowa w art. 40 zażalenie na postanowienie o odmowie wyłączenia spod egzekucji i skarga do sądu administracyjnego § 2 ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej wstępuje w prawa i obowiązki dyrektora izby skarbowej oraz dyrektora izby celnej w postępowaniach sądowych wszczętych skargami w związku postępowaniami egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1.
W postępowaniach egzekucyjnych wszczętych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez dyrektora izby celnej i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego zawiadamia zobowiązanego o zmianie wierzyciela lub organu egzekucyjnego przy pierwszej podjętej czynności w stosunku do zobowiązanego.
2.
W przypadku rozłożenia na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych przez dyrektora izby celnej i nieuiszczenia rat do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 239 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, zawiadamia zobowiązanego o zmianie organu egzekucyjnego i numerze rachunku bankowego.
3.
W przypadku zajęć wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych dokonanych przez dyrektora izby celnej i niezrealizowanych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 239 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o zmianie organu egzekucyjnego oraz numerze rachunku bankowego.
Dyrektor izby administracji skarbowej jest właściwy w zakresie rozstrzygnięć wydanych przez dyrektora izby celnej jako wierzyciela i organu egzekucyjnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Do rozpatrzenia wniosków złożonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach, w których egzekucja lub postępowanie egzekucyjne zostały zakończone przez dyrektora izby celnej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 239 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1.
Do postępowań dotyczących skarg i wniosków złożonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczętych przed dniem 1 stycznia 2016 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.
Do należności dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez dyrektora izby celnej stosuje się przepis art. 66 wydatki wierzyciela związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności lub przedmiotu § 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Do spraw związanych z poborem należności wynikających z mandatów karnych, o których mowa w art. 100 zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, nałożonych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r.
2.
Do rozliczania bloczków mandatowych oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego nabytych lub przydzielonych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r.
Do rozliczania formularzy mandatu karnego lub serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, odpowiednio wydanych lub przydzielonych przez dyrektora izby skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, organem właściwym jest właściwy miejscowo dyrektor izby administracji skarbowej.
1.
Skargi, wnioski i petycje w zakresie związanym z działalnością Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz Szefa Służby Celnej wniesione i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, rozpatruje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2.
Skargi, wnioski i petycje w zakresie związanym z działalnością dyrektora izby skarbowej albo dyrektora izby celnej wniesione i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, rozpatruje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
Skargi, wnioski i petycje w zakresie związanym z działalnością naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej wniesione i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, rozpatruje dyrektor izby administracji skarbowej.
4.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zażaleń składanych na podstawie art. 37 prawo wniesienia ponaglenia § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
1.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz wnioski o przekazanie informacji w trybie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) złożone do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo Szefa Służby Celnej i nierozpatrzone przez te organy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, rozpatruje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz wnioski o przekazanie informacji w trybie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego złożone do dyrektora izby skarbowej albo dyrektora izby celnej i nierozpatrzone przez te organy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, rozpatruje właściwy dyrektor izby administracji skarbowej.
3.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz wnioski o przekazanie informacji w trybie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego złożone do naczelnika urzędu celnego albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej i nierozpatrzone przez te organy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, rozpatruje naczelnik urzędu celno-skarbowego.
Czynności już podjęte w postępowaniach i w kontrolach, o których mowa w art 199–253, pozostają w mocy.
Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, kończy się kadencja Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, powołanej na podstawie art. 16 upoważnienie do tworzenia organów opiniodawczo-doradczych w sprawach należących do zadań Służby Celnej ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 5 wyłączenie kontroli pod względem celowości ust. 2, art. 11b obowiązki inspektorów i pracowników ust. 7, art. 11c zażalenie na czynności inspektorów lub pracowników ust. 3, art. 36c zarządzenie kontroli operacyjnej ust. 17, art. 36ca zarządzenie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania przedmiotów przestępstw ust. 5, art. 36f współdziałanie wywiadu skarbowego z organami, instytucjami ust. 4 i 5, art. 37 zasady pokrywania kosztów działania wywiadu skarbowego ust. 3 oraz art. 37a udzielanie informacji o działaniach operacyjno-rozpoznawczych ust. 5 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 65 zamknięcia urzędowe ust. 5, art. 69 odesłanie do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym ust. 6, art. 95 zakres audytu ust. 6, art. 118 kontrola operacyjna ust. 18, art. 120 niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi ust. 7, art. 127 uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji i danych ust. 6, art. 130 fundusz operacyjny ust. 2, art. 131 zadania Szefa KAS w zakresie ochrony form, środków i metod wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych ust. 6, art. 134 obowiązki funkcjonariuszy w toku wykonywania czynności służbowych ust. 7 oraz art. 135 rozporządzenie w sprawie współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
2)
art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. ust. 4 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 140 rozporządzenie w sprawie przyznawania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego pkt 1 i 3 oraz art. 208 umundurowanie funkcjonariusza ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
3)
art. 4 organy zobowiązane do współpracy z organami Służby Celnej ust. 3, art. 8 tajemnica celna ust. 11, art. 30 zasady kontroli wykonywanych przez Służbę Celną ust. 7, art. 42 zamknięcia urzędowe ust. 5, art. 46 zatrzymanie środka transportu ust. 6, art. 47 zatrzymywanie statków ust. 11, art. 48 kontrola przesyłek pocztowych ust. 3, art. 49 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania kontroli ust. 1 pkt 1–3, art. 50 rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kontroli niektórych wyrobów akcyzowych ust. 1, art. 51 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kontroli, dokumentacji kontrolnej i przekazywania informacji o kontroli ust. 1, art. 51a rozporządzenie w sprawie formy, sposobu i dokumentowania kontroli, art, 391_56a,
art. 64 urzędowe sprawdzenie ust. 10, art. 72 uprawnienia funkcjonariusza w związku z realizacją zadań Służby Celnej ust. 6 i 7, art. 77 postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Służbie Celnej ust. 4, art. 80 okresowe opiniowanie służbowe funkcjonariusza w służbie przygotowawczej ust. 6, art. 84 dokumentacja przebiegu służby funkcjonariusza ust. 2, art. 87 oddelegowanie funkcjonariusza do wykonywania pracy poza Służbą Celną ust. 2,
art. 90 rozporządzenie w sprawie świadczeń funkcjonariusza oddelegowanego do służby na terytorium innego państwa, art. 92 uprawnienia funkcjonariusza przeniesionego do pełnienia służby w innej miejscowości ust. 4, art. 93 zwrot kosztów przeniesienia, równoważnik pieniężny ust. 3, art. 100 służba funkcjonariusza w systemie nadzwyczajnym ust. 3, art. 101 przeniesienie do służby celnej funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej ust. 6, art. 111 świadectwo służby ust. 4, art. 112 czas służby funkcjonariusza ust. 12, art. 115 korpusy i stopnie służbowe, mianowanie na stopnie służbowe ust. 10, art. 120 mianowanie na wyższy stopień służbowy ust. 7, art. 121 mianowanie na stopień służbowy w Służbie Celnej funkcjonariusza Policji albo Straży Granicznej ust. 3, art. 123 oświadczenie funkcjonariusza o stanie majątkowym ust. 10, art. 125a zakaz posiadania w czasie służby z prywatnych urządzeń do komunikacji elektronicznej ust. 2,
art. 128 dodatkowe zajęcia zarobkowe funkcjonariusza ust. 2, art. 129 ocena okresowa funkcjonariusza służby stałej ust. 5, art. 135 świadczenia socjalne ust. 2, art. 136 wyżywienie lub równoważnik pieniężny za wyżywienie ust. 2, art. 141 wyróżnienia udzielane funkcjonariuszowi ust. 2, art. 142 nagroda pieniężna ust. 2,
art. 154 nagrody jubileuszowe ust. 4, art. 156 należności z tytułu podróży służbowych funkcjonariuszy ust. 2, art. 157 równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby ust. 3, art. 158 ryczałt za używanie do celów służbowych pojazdów niepozostających w dyspozycji Służby Celnej ust. 2, art. 160 wykonywanie przez funkcjonariusza stałych zadań służbowych poza terytorium RP ust. 3 i art. 186 rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i odwoławczego oraz orzekania kar dyscyplinarnych
ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46 zmiana ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskoweg ust. 3, art. 50 zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ust. 3, art. 54 zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej ust. 3, art. 65 zamknięcia urzędowe ust. 5, art. 69 odesłanie do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym ust. 6, art. 70 kontrola przesyłek pocztowych ust. 3, art. 89 rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli celno-skarbowej i kontroli bagażu ust. 1 pkt 1–3, art. 90 rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli niektórych wyrobów akcyzowych ust. 1, art. 91 rozporządzenie w sprawie kontroli urządzania i prowadzenia gier hazardowych ust. 1, art. 92 rozporządzenie w sprawie formy i sposobu wykonywania kontroli, art. 99 zasady przeprowadzania czynności audytowych ust. 4, art. 111 rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia ust. 1, art. 134 obowiązki funkcjonariuszy w toku wykonywania czynności służbowych ust. 7, art. 135 rozporządzenie w sprawie współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną, art. 136 zatrzymywanie statków ust. 12, art. 153 postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej ust. 6, art. 155 służba przygotowawcza funkcjonariusza ust. 4, art. 160 dokumentacja przebiegu służby funkcjonariusza ust. 2, art. 163 oddelegowanie funkcjonariusza do pracy poza Służbą Celno-Skarbową ust. 2, art. 166 oddelegowanie funkcjonariusza do pełnienia służby na terytorium innego państwa ust. 6, art. 168 uprawnienia funkcjonariusza w związku z przeniesieniem do innej miejscowości ust. 4, art. 169 zwrot kosztów przeniesienia lub równoważnik pieniężny ust. 3, art. 175 pełnienie służby w systemie nadzwyczajnym ust. 3, art. 176 przeniesienie do służby w Służbie Celno-Skarbowej funkcjonariusza innej formacji ust. 5, art. 188 świadectwo służby ust. 4, art. 189 wymiar czasu pełnienia służby funkcjonariusza ust. 20, art. 192 korpusy i stopnie służbowe w Służbie Celno-Skarbowej ust. 11, art. 197 mianowanie na wyższy stopień służbowy ust. 7, art. 198 mianowanie funkcjonariusza innej służby na równorzędny stopień w Służbie Celno-Skarbowej ust. 3, art. 200 obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ust. 8, art. 203 ograniczenia w zakresie korzystania przez funkcjonariuszy z prywatnych urządzeń komunikacji elektronicznej ust. 2, art. 205 wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez funkcjonariusza ust. 2, art. 206 ocena okresowa funkcjonariusza w służbie stałej ust. 6, art. 212 świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin ust. 2, art. 213 prawo do nieodpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego za wyżywienie ust. 2, art. 219 wyróżnienia funkcjonariuszy ust. 2, art. 220 nagroda pieniężna ust. 2, art. 241 nagrody jubileuszowe ust. 4, art. 243 należności z tytułu krajowych podróży służbowych ust. 3, art. 244 równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby ust. 3, art. 245 prawo do ryczałtu za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych ust. 2, art. 247 ryczałt za pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariusza wykonującego zadania poza terytorium RP ust. 3 oraz art. 274 rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
4)
art. 15 odznaka honorowa „Zasłużony dla Służby Celnej” ust. 7, art. 46 zatrzymanie środka transportu ust. 5, art. 47 zatrzymywanie statków ust. 10, art. 67 rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom środków przymusu bezpośredniego ust. 2, art. 70 upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie broni palnej pkt 2 oraz art. 131 umundurowanie funkcjonariusza ust. 4 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 odznaka „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” ust. 7, art. 69 odesłanie do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym ust. 5, art. 136 zatrzymywanie statków ust. 11, art. 140 rozporządzenie w sprawie przyznawania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego pkt 2 i 4 oraz art. 208 umundurowanie funkcjonariusza ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;
5)
art. 49 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania kontroli ust. 3 pkt 3 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 66 rozporządzenie w sprawie wzorów znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Do wyczerpania nakładów druków formularzy, których wzory zostały określone na podstawie odrębnych przepisów zmienianych przepisami niniejszej ustawy, druki te mogą być stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
1.
Pracownicy komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich, właściwych do obsługi spraw związanych z należnościami wynikającymi z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stają się pracownikami właściwych miejscowo izb administracji skarbowej odpowiednio z dniem 1 stycznia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.
2.
W przypadku gdy nie jest możliwe zatrudnienie pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej, przejętego w trybie określonym w ust. 1, na stanowisku o tej samej nazwie, na którym był zatrudniony w urzędzie wojewódzkim, pracownika tego zatrudnia się na stanowisku należącym do tej samej grupy stanowisk zgodnie z wykazem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 99 przeniesienie członka służby cywilnej do pełnienia służby w Służbie Celnej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
3.
Przed przejęciem pracownika, o którym mowa w ust. 1, będącego członkiem korpusu służby cywilnej, sporządza się ocenę okresową tego pracownika, jeżeli od dnia sporządzenia jego ostatniej oceny okresowej upłynęło więcej niż 6 miesięcy. W przypadku osób ocenianych po raz pierwszy ocenę sporządza się, jeżeli okres podlegający ocenie jest dłuższy niż 6 miesięcy.
4.
Dyrektor izby administracji skarbowej w terminie do dnia 31 października 2017 r. zawiera porozumienie z właściwym miejscowo wojewodą określające liczbę pracowników, o których mowa w ust. 1, którzy staną się pracownikami właściwej miejscowo izby administracji skarbowej w terminach określonych w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnej obsługi spraw związanych z poborem należności wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz liczbę spraw mandatowych prowadzonych w urzędach wojewódzkich na podstawie mandatów nakładanych w roku kalendarzowym. Porozumienie może zawierać również postanowienia dotyczące przekazania właściwej miejscowo izbie administracji skarbowej wyposażenia stanowisk pracy.
5.
Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w terminie 14 dni przed dniem przejęcia pracownika, o którym mowa w ust. 1:
1)
informuje na piśmie tego pracownika o zmianach, jakie zajdą w zakresie jego stosunku pracy;
2)
przesyła do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej wykaz pracowników zawierający w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) wykształcenie,
c) staż pracy,
d) status pracownika z podaniem stopnia służbowego w przypadku urzędnika służby cywilnej,
e) stanowisko,
f) składniki wynagrodzenia,
g) doświadczenie zawodowe na stanowisku obejmującym zadania podlegające przekazaniu.
6.
Dyrektor izby administracji skarbowej w terminie 7 dni od dnia przejęcia pracownika, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia na piśmie tego pracownika o zmianach, jakie nastąpiły w zakresie jego stosunku pracy. Przepisy art. 231 przejście zakładu pracy na innego pracodawcę § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) stosuje się odpowiednio.
7.
Porozumienia zawarte pomiędzy wojewodami a dyrektorami izb skarbowych na podstawie art. 74 przepis przejściowy ust. 4 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 4 zachowują moc do czasu zawarcia porozumień na podstawie ust. 4, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2017 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
1)
art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11 zmiana ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, art. 13 zmiana ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 27 zmiana ustawy o urzędach i izbach skarbowych, art. 38 zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret drugie, art. 119 zmiana ustawy o Służbie Celnej, art. 148 zmiana ustawy o administracji podatkowej, art. 160 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 i 3, art. 162 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 1, art. 164 przepisy przejściowe i dostosowujące, art. 165 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, 2 i 6, art. 178 przepisy przejściowe i dostosowujące, art. 190 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, art. 201 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 i art. 259 uchylony ust. 1,
które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
2)
art. 150 zmiana ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
2a)
art. 112 zmiana ustawy o służbie cywilnej pkt 2-4, które wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.;
3)
art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
4)
art. 149a o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:
a) pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.,
b) pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.
5)
(uchylony).


----------
[Ustawa została ogłoszona 02.12.2016 r. - Dz.U.z 2016 r. poz. 1948]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...