• Ustawa o szczególnych zas...
  21.05.2024

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2020.0.979 - Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Obserwuj akt
1.
Ustawa określa zasady i tryb organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568).
1.
Wyborca może głosować korespondencyjnie.
2.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
3.
Głosowania korespondencyjnego za granicą nie przeprowadza się także w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych przeprowadzenia głosowania w takiej formie.
4.
Minister właściwy do spraw zagranicznych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14 stałe obwody głosowania dla obywateli polskich za granicą § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, wskazuje obwody właściwe do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Ze względu na sytuację epidemiczną w państwie przyjmującym dopuszcza się wskazanie na obszarze właściwości terytorialnej konsula obwodów, w których możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne.

1.
Zamiar głosowania korespondencyjnego:
1)
w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów;
2)
za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.
2.
Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w ust. 1 pkt 1, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów.
3.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, może być dokonane ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
4.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, może zawierać deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.
5.
W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, serię i numer ważnego polskiego paszportu, a także – w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny z ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać:
1)
dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a;
2)
dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.
7.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.
8.
W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.
9.
Uwzględnione przez konsula zgłoszenie do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą utworzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na podstawie art. 35 wpis wyborców przebywających za granicą do spisu wyborców § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy pozostaje skuteczne w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
10.
Wyborca, o którym mowa w ust. 9, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej w 12 dniu przed dniem wyborów zawiadomić o tym konsula właściwego dla zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9. Konsul dokonuje odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśla wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotowuje ten fakt w spisie wyborców.
11.
Po określeniu przez Marszałka Sejmu dnia wyborów Państwowa Komisja Wyborcza informuje za pośrednictwem środków masowego przekazu o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa.
1.
Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w art. 3 zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego ust. 1 i 2, nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 3 zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego ust. 3–5, urzędnik wyborczy lub konsul wzywa wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.
2.
Zgłoszenie złożone po terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 3 zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego ust. 1 lub 2, niespełniające wymogów, o których mowa w art. 3 zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego ust. 3–5, lub nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1, a także złożone przez wyborcę, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się wyborcę.
1.
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, otrzymuje z urzędu gminy, nie później niż 5 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów, otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów.
2.
Urząd gminy przesyła wyborcy pakiet wyborczy za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695). Do przesyłki pakietu wyborczego w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe dotyczące przesyłki poleconej z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.
Pakiet wyborczy może być doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
4.
Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
5.
Doręczenie pakietu wyborczego przesyłanego za pośrednictwem operatora wyznaczonego dokonywane jest przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników operatora wyznaczonego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.
6.
W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawia zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Zawiadomienie pozostawia się w drzwiach mieszkania wyborcy. Zawiadomienie zawiera informację o adresie właściwej placówki pocztowej operatora wyznaczonego wraz z informacją od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.
7.
Przepisów ust. 4–6 nie stosuje się do wyborcy podlegającego obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz wyborcy niepełnosprawnego, który zażądał dostarczenia pakietu w sposób, o którym mowa w art. 3 zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego ust. 6 pkt 2.
8.
Pakiety wyborcze niedoręczone lub nieodebrane osobiście w trybie określonym powyżej są przekazywane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
9.
Informację o wysłaniu lub odbiorze pakietu wyborczego umieszcza się w rubryce spisu wyborców „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego.
10.
Urząd gminy prowadzi wykaz pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania oraz wysłania lub odbioru danego pakietu wyborczego.
11.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, tak aby zapewnić sprawność i rzetelność postępowania.
1.
Karty do głosowania dla wyborców głosujących za granicą oraz pakiety wyborcze dla wyborców głosujących korespondencyjnie za granicą mogą być sporządzane na zlecenie właściwego konsula przez wskazany przez niego podmiot lub podmioty.
2.
Konsul nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, wysyła pakiet wyborczy do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, z zastrzeżeniem ust. 3, pocztą nierejestrowaną. Konsul może przekazać pakiet wyborczy również w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej.
3.
Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie konsularnym, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
4.
Jeżeli w danym okręgu konsularnym lub jego części nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego od właściwego konsula, konsul podaje tę informację, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców w okręgu konsularnym. W takim przypadku przepisu ust. 3 nie stosuje się.
5.
Przepisy art. 5 doręczenie wyborcy pakietu wyborczego ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.
6.
Pakiety wyborcze niedoręczone wyborcy na wskazany przez niego adres lub nieodebrane przez wyborcę pozostają w depozycie konsula do czasu stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy.
7.
Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, tak aby zapewnić sprawność i rzetelność postępowania.
1.
W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1)
koperta zwrotna;
2)
karta do głosowania;
3)
koperta na kartę do głosowania;
4)
instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5)
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
2.
Jeżeli wyborca zażądał nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, dołącza się ją do pakietu wyborczego.
3.
Na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenie zapewniające autentyczność karty do głosowania. Nie stosuje się art. 40 karta do głosowania § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
4.
W przypadku głosowania w kraju na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się oznaczenie „przesyłka wyborcza”. Na kopercie na pakiet wyborczy umieszcza się ponadto imię i nazwisko oraz adres wyborcy.
5.
Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „koperta na kartę do głosowania”.
6.
Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, wzór karty do głosowania, w tym sposób oznaczenia jej autentyczności, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.
1.
Na formularzu oświadczenia, o którym mowa w art. 7 zawartość pakietu wyborczego ust. 1 pkt 5, umieszcza się imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy.
2.
Wyborca głosujący korespondencyjnie, po wypełnieniu karty do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 zawartość pakietu wyborczego ust. 1 pkt 5. W przypadku głosowania w kraju na kopercie zwrotnej umieszcza się adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej, a za granicą – adres właściwego konsula. Wyborca:
1)
w przypadku głosowania w kraju – najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów wrzuca kopertę zwrotną do znajdującej się na terenie gminy – w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy – nadawczej skrzynki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
2)
w przypadku głosowania za granicą – na własny koszt przesyła do właściwego konsula.
3.
Wyborca głosujący w kraju, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego, wypełnia kartę do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 zawartość pakietu wyborczego ust. 1 pkt 5, adresuje kopertę zwrotną wskazując adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej i oddaje kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi operatora wyznaczonego albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy.
4.
Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe zapewnia odpowiednią liczbę nadawczych skrzynek na terenie każdej gminy. Odpowiednią liczbę nadawczych skrzynek wyznacza iloraz liczby wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego na terenie danej gminy i liczby 750, zaokrąglony w górę.
5.
Jeżeli w danym okręgu konsularnym lub jego części nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwego konsula, konsul podaje tę informację, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców w okręgu konsularnym. W takim przypadku przepisu ust. 6 pkt 2 nie stosuje się.
6.
Wyborca może najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną:
1)
w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy;
2)
w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.
7.
Jeżeli w danym okręgu konsularnym lub jego części nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwej obwodowej komisji wyborczej, konsul podaje tę informację, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców w okręgu konsularnym. W takim przypadku przepisu ust. 9 nie stosuje się.
8.
Koperty zwrotne dostarczane są przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania. W przypadku głosowania za granicą konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.
9.
Wyborca może w godzinach głosowania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
10.
Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.
1.
W przypadku głosowania w kraju koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2.
W przypadku głosowania za granicą koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania pozostają w depozycie konsula do czasu stwierdzenia ważności wyborów przez Sąd Najwyższy.
1.
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie 3 osób – co najmniej 2 członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.
2.
Wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołu głosowania wykonywane są wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej połowę jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
Kartę do głosowania uznaje się za nieważną, jeżeli wskutek sprawdzenia oznaczenia, o którym mowa w art. 7 zawartość pakietu wyborczego ust. 3, obwodowa komisja wyborcza stwierdziła, że karta do głosowania nie jest autentyczna. Nie stosuje się art. 73 przesłanki nieważności kart do głosowania ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
1.
Minister właściwy do spraw łączności, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, dla głosowania w kraju:
1)
tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców,
2)
tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców niepełnosprawnych, którzy zażądali dostarczenia pakietu w sposób, o którym mowa w art. 3 zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego ust. 6 pkt 2, oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców,
3)
tryb dostarczania pakietów wyborczych do pozostałych wyborców,
4)
sposób przechowywania kopert zwrotnych odebranych przez operatora wyznaczonego przed dniem głosowania mając na względzie konieczność zabezpieczenia kopert zwrotnych i kart do głosowania,
5)
tryb dostarczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych,
6)
tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 5 doręczenie wyborcy pakietu wyborczego ust. 8 zdanie drugie,
7)
tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 9 postępowanie z kopertami zwrotnymi niedoręczonymi do obwodowej komisji wyborczej ust. 1
– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów, zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego.
2.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia tryb odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz konieczność zabezpieczenia kopert zwrotnych i kart do głosowania.
3.
Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, dla głosowania w kraju:
1)
sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,
2)
sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania,
3)
sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
4)
sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi prawidłowo wypełnionego oświadczenia, o którym mowa w art. 7 zawartość pakietu wyborczego ust. 1 pkt 5,
5)
sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę
– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz konieczność zabezpieczenia pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.
4.
Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, dla głosowania za granicą:
1)
tryb przekazywania wyborcy pakietu wyborczego,
2)
tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania,
3)
tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania,
4)
tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych
– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.
5.
Państwowa Komisja Wyborcza, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, określi, w drodze uchwały, dla głosowania za granicą:
1)
sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,
2)
sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
3)
sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi prawidłowo wypełnionego oświadczenia, o którym mowa w art. 7 zawartość pakietu wyborczego ust. 1 pkt 5,
4)
sposób postępowania z pakietami wyborczymi, o których mowa w art. 6 sporządzanie i doręczanie kart do głosowania i pakietów wyborczych dla wyborców głosujących za granicą ust. 6, oraz kopertami zwrotnymi, o których mowa w art. 9 postępowanie z kopertami zwrotnymi niedoręczonymi do obwodowej komisji wyborczej ust. 2
– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.
1.
W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zadania polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych wykonuje operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.
2.
Przesyłki kopert zwrotnych, o których mowa w ust. 1, są przesyłkami listowymi nierejestrowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
3.
Przesyłki, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z opłat pocztowych. Informację o zwolnieniu z opłat pocztowych umieszcza się na kopercie, w której znajduje się pakiet wyborczy, oraz na kopercie zwrotnej.
1.
Komitet wyborczy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego zawiadomienie o utworzeniu zostało przyjęte przez Państwową Komisją Wyborczą, w terminie na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, może złożyć zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie w 2020 r.
2.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się:
1)
nazwę komitetu oraz adres jego siedziby;
2)
imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.
3.
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1)
oświadczenie o uczestnictwie komitetu w wyborach i oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego – również o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
2)
pisemną zgodę kandydata na kandydowanie i na uczestnictwo jego komitetu w wyborach;
3)
pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności, o którym mowa w art. 297 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
4.
Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego.
5.
W przypadku kandydata, zarejestrowanego przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszonego ponownie jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez odpowiedniego pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, który zawiadomił o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, uznaje się danego kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
6.
Zgłoszenie, o który mowa w ust. 5, powinno zawierać:
1)
imię (imiona), nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania (miejscowość) zgłaszanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wraz ze wskazaniem jego przynależności do partii politycznej;
2)
nazwę komitetu wyborczego oraz imię (imiona), nazwisko i adres do korespondencji pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego.
7.
Przepisy ust. 1–6 nie wyłączają możliwości tworzenia komitetu wyborczego oraz rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w związku z zarządzeniem przez Marszałka Sejmu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej w kolejnym terminie.
8.
Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dotyczące utworzenia komitetu wyborczego stosuje się odpowiednio do organizacji wyborów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w szczególności w zakresie art. 301 nadanie numeru NIP i REGON komitetowi wyborczemu w wyborach Prezydenta RP i art. 302 ogłoszenie informacji o utworzonych w wyborach Prezydenta RP komitetach wyborczych ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
9.
Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, może wydatkować na kampanię wyborczą środki zgromadzone na cele kampanii wyborczej w wyborach, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
10.
Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, może pozyskiwać środki finansowe od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia.
11.
Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, może wydatkować łącznie na kampanię wyborczą w wyborach, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, kwotę ograniczoną sumą 100% limitu, o którym mowa w art. 327 limit wydatków komitetów wyborczych na kampanię wyborczą w wyborach Prezydenta RP § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustalonego dla wyborów, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 50% limitu, o którym mowa w art. 327 limit wydatków komitetów wyborczych na kampanię wyborczą w wyborach Prezydenta RP § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustalonego dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
12.
Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o utworzeniu w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonymi przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, może wydatkować na kampanię wyborczą w tych wyborach kwotę ograniczoną sumą 50% limitu, o którym mowa w art. 327 limit wydatków komitetów wyborczych na kampanię wyborczą w wyborach Prezydenta RP § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
13.
Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio do limitu, o którym mowa w art. 136 limit wydatków na reklamę w ramach agitacji wyborczej ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
14.
Suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz komitetu wyborczego, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, nie może przekroczyć łącznie sumy limitów wpłat, o których mowa w art. 134 zasady gromadzenia środków finansowych komitetu wyborczego § 2 lub § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
15.
Zobowiązanie poręczyciela, o którym mowa w art. 132 dopuszczalne źródła pochodzenia środków finansowych komitetu wyborczego § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego komitetowi wyborczemu, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, nie może przekroczyć łącznie kwoty równej sumie wpłat, o której mowa w ust. 14.
16.
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 142 sprawozdanie pełnomocnika finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dotyczące finansowania udziału w wyborach, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, składane jest w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przeprowadzonych na podstawie niniejszej ustawy. Komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach na podstawie ust. 1, składa jedno, łączne sprawozdanie finansowe.
1.
W postanowieniu o zarządzeniu wyborów Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy i ustawie, mając na względzie termin wyborów ustalony w postanowieniu. Terminów wykonania czynności wyborczych wskazanych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy nie stosuje się.
2.
Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.
3.
Uchwałę w sprawie, o której mowa w art. 324 uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyboru Prezydenta RP § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.
4.
Marszałek Sejmu może, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Państwowej Komisji Wyborczej, zmienić terminy wykonania czynności wyborczych ustalone w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie sytuację epidemiczną na obszarze całego kraju bądź jego części. Zmiana ta nie może dotyczyć terminu na zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
5.
W przypadku nagłego i znaczącego pogorszenia sytuacji epidemicznej na terenie danej gminy lub jej części, Państwowa Komisja Wyborcza, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później niż 7 dni przed wyborami, może zarządzić, w drodze uchwały, głosowanie wyłącznie korespondencyjne na tym terenie, określając sposób i tryb organizacji tego głosowania.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w lokalu obwodowej komisji wyborczej.
Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje właściwemu urzędowi gminy, w okresie pomiędzy 12 a 2 dniem przed dniem wyborów, informacje o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek wójta lub z urzędu, wojewoda może udzielić wsparcia osobowego lub organizacyjnego urzędowi gminy w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
1.
W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 4 do 10 członków powołanych spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji.
2.
Okręgową komisję wyborczą powołuje Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek komisarza wyborczego właściwego dla miejscowości będącej siedzibą komisji.
3.
Członek okręgowej komisji wyborczej nie może:
1)
należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
2)
być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
być kandydatem w wyborach, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania, lub urzędnikiem wyborczym.
1.
Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków.
2.
Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 utworzenie komitetu wyborczego ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej komisarz wyborczy, na umotywowany wniosek osoby kierującej tą jednostką, powołuje osoby przez nią wskazane, spośród pracowników danej jednostki.
4.
Jeżeli dwie lub więcej obwodowych komisji wyborczych ma siedzibę w tym samym lokalu lub budynku, komisarz wyborczy może połączyć obwody głosowania, dla których utworzono te komisje i powołać dla nich wspólną obwodową komisję wyborczą. Przepisu art. 12 tworzenie stałych i odrębnych obwodów glosowania § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy nie stosuje się.
Przewodniczący okręgowych komisji wyborczych przekazują protokoły głosowania w obwodzie otrzymane od obwodowych komisji wyborczych dyrektorom właściwych miejscowo delegatur Krajowego Biura Wyborczego wraz z dokumentami, o których mowa w art. 314 protokół zbiorczych wyników glosowania w wyborach Prezydenta RP § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
Szkolenia, o których mowa w art. 191e zadania urzędników wyborczych § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mogą obywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
1.
Elementy pakietu wyborczego wydrukowane przed dniem wejścia w życie ustawy mogą zostać wykorzystane w wyborach przeprowadzanych na podstawie ustawy.
2.
W przypadku braku możliwości wykorzystania elementów pakietu wyborczego, o którym mowa w ust. 1, zwłaszcza z powodu zarejestrowania kandydatów, którzy nie byli zarejestrowani w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza rozstrzyga, w drodze uchwały, o wykorzystaniu wybranych elementów pakietu wyborczego, o którym mowa w ust. 1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, w drodze rozporządzenia, obowiązki organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania jej zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców, w tym tryb udostępniania dokumentów oraz przekazywania informacji o liczbie mieszkańców ujętych w ewidencji ludności i liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców i spisów wyborców oraz zasady i formy współdziałania organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w tym zakresie, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, ich przekazywania oraz odbioru.
1.
Szef Krajowego Biura Wyborczego sporządza jedną informację o wydatkach, o których mowa w art. 124 wydatki wyborcze pokrywane z budżetu państwa § 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dotyczącą łącznie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
2.
Informację, o której mowa w ust. 1, Szef Krajowego Biura Wyborczego podaje do publicznej wiadomości w terminie 5 miesięcy od dnia wyborów zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
Jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania za granicą w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania w obwodach głosowania za granicą, głosowanie w tych obwodach uznaje się za niebyłe.
Traci moc ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827).
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 i 875) w art. 102 uchyla się pkt 1–2 i 5–6.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 02.06.2020 - Dz. U. z 2020 r. poz. 979]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...